Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT replies to PMO on Petition against New Identity Card

01.10.2013


LALIT pe tir sa kominike la pu reponn Biro Premye Minis, ki finn tir enn “kominike panik” yer tanto dan kad introdiksyon nuvo kart ID. Klerman Biro PM trakase amizir popilasyon pe realiz danze reyel enn tel santralizasyon data par Leta.

PMO anonse ki li finn resevwar “a petition signed by one Mr. Alain Ah-Vee according to which representatives of 18 organizations mentioned therein are protesting against the introduction of the new National Identity Card”. Seki PMO pe dekrir dan sa fraz la li klerman pa “a petition”, me “the covering letter”. Dayer Kominike PMO kontinye: “The petition contains altogether 41 signatures of persons claiming to represent these organizations”.

Laverite, li leswivan:

o Petisyon ki nu finn sumet, li enn petisyon kordine par ek LALIT, e ki finn siyne par reprezantan lorganizasyon.

o Reprezantan otorize finn anfet siyne lor nom zot lorganizasyon.
o Kot enn konfederasyon sindika enn sinyater, nu pa finn kontabiliz so afilye. Sa evit “double-counting”.
o Biro Premye Minis kone, bel e byen, ki nu finn sumet enn petisyon lorganizasyon.

Nu “covering letter” a Hon. Rashid Beebeejaun, li kler:

“We are submitting to you this petition against the new biometric ID card which the government is introducing signed by representatives of 18 organisations, representing tens of thousands of Mauritians. The organizations are:

o Association des Consomateurs de l’Ile Maurice
o Labaz Intersindikal
o Muvman Liberasyon Fam
o University of Mauritius Students’ Union
o Ledikasyon pu Travayer
o Private Secondary Education Employees Provident Fund
o JUSTICE: Association Against Violence by Officers of the State
o Federation of Preschool Playgroups
o Les Abeilles Playgroup
o Centre Idrice Goomany
o Association Travailleurs Sociaux de Maurice
o First Aiders Association
o Regrupma Travayer Sosyal
o Albatros Senior Citizens Association
o Nursing Association
o Congress of Independent Trade Unions
o Confederation Travailleurs Secteur Prive
o LALIT

“This petition is a joint initiative of LALIT and the Confederation des Syndicats du Secteur Prive.

“Your sincerely, Alain Ah-Vee”

Suvan sinyater nu petisyon li kikenn byen koni. Par exanp, pu CITU se dirizan G. Bhujan ki finn siyne, e li finn osi afis stamp so Konfederasyon. Pu se Sekreter ek Prezidan, Jane Ragoo ek Reeaz Chuttoo ki finn siyne (osi byin ki plizir sinyater zot sindika afilye). Pu Nursing Association se anfet 2 dirizan ki abitye port-parol zot sindika Bagooaduth Kallooa ek Ram Nowzadeq ki finn siyne. Pu Maritime Transport Port Employees Union, se dirizan M. Ibrahim ki finn siyne, e ki nu finn omet lor nu “covering letter” par erer. Pu Regrupma Travayer Sosyal, se Dr. Maharajah Madhewoo, enn dirizan, ki finn siyne.
Pareyman, pu Ledikasyon pu Travayer, University of Mauritius Students’ Union, Centre Idriss Goomany, JUSTICE, Private Secondary Education Employees Provident Fund, Muvman Liberasyon Fam, F. First Aiders, Federasyon Playgroup, Les Abeilles, Association Travailleurs Sociaux de Maurice, Labaz Intersindikal, ACIM, e LALIT, ena manb ortorize ki finn siyne.

Nu konpran ki Biro Premye Minis panike kan 2 parmi bann pli gran Konfederasyon Sindika finn siyne. Sa ena tu so linportans dan kontext kot Guvernman finn met an-plas enn stratezi pu akeyir data lor sayt travay. MBC TV ti mem montre enn grup Human Resource Manager IBL pe rant dan sa pyez la.

Nu petitisyon lorganizasyon ti anfet remet a Premye Minis p.i. zis avan Kabine Minis Vandredi kot Lotel di Guvernman, par enn ase gran delegasyon. Lavey nu ti anfet fer reket pu delegasyon la remet petisyon a Hon. Dr. Beebeejaun an personn. Dan nu delegasyon ti ena reprezantan swivan:

Balmick Gootoo ek Khalick Gurrebun, reprezantan , Alain Ah-Vee ek Lindsey Collen pu LALIT, Samad Dulloo reprezantan Centre Idriss Goomany, Ally Lazer reprezantan Association Travailleurs Sociaux de Maurice, Pushpa Lallah ek Veda Munian, reprezantan Federation Playgroup, Cindy Clelie, reprezantan Muvman Liberasyon Fam. Li difisil pu kontanple ki zot “claiming” pu reprezant zot lorganizasyon, kan zot lorganizasyon ti reysi avoy enn delege, enn zur travay, pu et prezan.

Ena osi enn lot petisyon, enn petisyon individi, ki pe sirkile an-mem-tan kont nuvo Kart ID. Anfet ena 10,000 individi ki finn siyn sa petisyon ki kordine par Regrupma Travayer Sosyal. An pasan, Regrupma Travayer Sosya l li enn parmi sinyater nu petisyon lorganizayson.

LALIT sezi lokazyon sutenir sa 2 aksyon legal dan Lakur Siprem lor baz atint a drwa konstitisyonel.
Rajni Lallah
Pu LALIT,
1 Oktob 2013.