Galleries more

Videos more

Dictionary more

What Exactly is this Labour Party “Democratization of the Economy”? (In Kreol)

26.09.2013


Depi enn bon but letan, lopozisyon parlmanter ek medya an zeneral, pe amenn enn kanpayn permanan lor kestyon frod ek koripsyon: sak semenn ena enn nuvo skandal. Si li vre ki politik guvernman Ramgoolam expoz limem a sa kanpayn la, li osi vre ki sa kalite politik oportinis par lopozisyon pa vremem amenn gran progre pu klas travayer ek dimunn mizer. Kan guvernman PT-PMSD-Transfiz donn bay lor terin leta, gro kontra ek lezot lavantaz a bann dimunn ek grup ki pros politikman ar zot, nu kapav swa kriye “skandal”, ubyen nu kapav sey analiz sa an term devlopman klas ek mitasyon lekonomi kapitalist. Lalit klas travayer ek lalit pu sosyalism, li fer pa kont skandal, me kont sistem kapitalist limem. Alor li pa etonan ki MMM ek MSM prefer konsantre lor laspe frod ek koripsyon, parski zot anfet dakor ek lozik sistem explwatasyon kapitalist.

Analiz LALIT
Dan Revi LALIT de KLAS ki ti kumans sorti an 1976, nu finn devlop enn analiz lor stratezi ekonomik Parti Travayis. Dapre nu analiz, ki buku dimunn zordi aksepte, Parti Travayis finn depi lontan reprezant formasyon enn burzwazi deta, ek politikman li fer li atraver kreasyon enn blok istorik otur sa proze la. Apre lindepandans, Guvernman SSR ti erit enn leta kolonyal ki ti permet enn rezim ki detenir puvwar politik pu inflians formasyon klas sosyal ek kreasyon nuvo kus kapitalist, a traver serten puvwar diskresyoner ek parfwa arbitrer ki bann minis ena.
Sa analiz la finn permet nu konpran pli byen bann koalisyon,lalyans ek kasir ki finn ena dan politik apre lindepandans. Sa analiz la finn anpes nu tom dan pyez bann analiz kominalist ek siperfisyel. Nu finn ena enn meyer konpreansyon konfli konzonktirel ant rezim politik ek sa burzwazi istorik ki ti baze lor lindistri sikriyer ek gro importasyon. Nu finn konpran pli byen implikasyon de klas bann mezir dan bidze diferan guvernman.

“Demokratizasyon lekonomi” a-la Navin Ramgoolam
Apartir 2005, Travayis finn devlop enn platform ki li finn apel “Demokratizasyon Lekonomi”: se lor baz sa platform la ki li finn vinn o-puvwar, sirtu ki li finn donn enn kolorasyon kominal ek parfwa rasis sa konsep la.
Ki sa term la ule dir? Eski laplipar dimunn finn reflesi ase lor implikasyon sa politik la? Laplipar dimunn konsidere ki “demokratizasyon” li enn bon zafer: me eski klas travayer finn realize ki Navin Ramgoolam pe koz demokratizasyon lekonomi kapitalist ? Eski laplipar dimunn finn realize ki pe propoz devlopman nuvo kus kapitalist a traver politik ekonomik guvernman. Mem si sa stratezi la implik kontre kontrol ekonomik monopol ki burzwazi istorik finn ena, li finalman viz pu konsolid klas kapitalist dan so lansanb.
Baz ideolozik politik demokratizasyon lekonomi, li repoz lor konsep enn mobilizasyon sosyo-ekonomik aparan. Bann mezir pu ankuraz PME, li sipoze pu kree enn gran nomb antreprener, enn gran nomb ti-kapitalist: me nu tu kone ki apre 4 an, 80% PME deklar fayit ek disparet. Par kont seki reysi pli byen, se profi ki tire depi bay lor state land , gro kontra ki bann individi ek grup dan baz sosyal e politik PT e PMSD gayne a traver favoritism; se kudme etatik ki serten konpayni prive gayne pu lans zot mem dan transpor prodwi petrolye , dan prodiksyon elektrisite, dan Loto, dan liniversite ek klinik prive, dan devlopman sant komersyal ek proze imobilye.
Ek se sa kus gro antreprener dan mwayenn burzwazi ki finalman benefisye depi politik “demokratizasyon lekonomi” guvernman PT-PMSD. Parfwa burzwazi istorik konsidere ki li pe perdi terin: lerla ki ena bann konfli piblik kuma nu finn truve resaman ant guvernman ek grup Lagesse, ek mem MCB.

Pu klas travayer ek tu dimunn mizer, seki importan se pu pa tom dan pyez Navin Ramgoolam ek so politik “demokratizasyon lekonomi” ki esansyelman an faver enn burzwazi deta, me osi pu evit pyez lopozisyon MMM-MSM ki pe konsantre lor laspe frod ek koripsyon politik guvernman, san met an kestyon lozik sistem kapitalist.

LALIT so proze politik se pu expoz lozik explwatasyon kapitalist, ek ansam ek klas travayer, prepar pu amenn enn sosyete sosyalist san burzwazi deta ubyen istorik.

LALIT