Galleries more

Videos more

Dictionary more

A-lokazyon Zurne Internasyonal Fam: Demand Fam pu 2004

04.03.2004

Dan kad Zurne Internasyonal Fam ki pe vini le 8 Mars, e dan enn moman difisil dan listwar Moris, Muvman Liberasyon Fam finn rankontre 60 fam le 28 Fevriye, 2004 pu dres enn lalist demand pu avoy Minis Drwa Fam, ek lezot lotorite.

1. Lor kestyon Lalwa Matrimonyal, sirtu dan kontex menas pu re-introdwir "personal laws", deba lor sanzman dan lalwa matrimonyal, ek lamor ankor enn fam akoz lavortman ilegal, nu finn dimann lotorite guvernmantal pran not de nu pozisyon:
Kont poligami.
An faver divors par konsantman mityel, kuma Law Reform Commission pe propoze. E anplis nu ule posibilite divors, si Ziz truve ki maryaz-la an rwinn, me san ki li neseser enn konzwen invok argiman "fot".
Anfaver, prinsip "pater est" setadir "papa" enn zanfan, samem mari fam-la, tan ki li res marye.
Bizin dekriminaliz lavortman.
Nu exiz enn sel lalwa maryaz pu tu fam; nu pa dakor ek okenn de "personal laws".

2. Non a Kominalism
Non a divide-and-rule
Non a politisyin al dan zafer relizye. Wi a leta sekilye.
Non a aparteid
Non a diferan lalwa pu diferan dimunn
MLF pu kontribiye pu repibliye liv kont kominalis ki Muvman Anti-Kominalis ti pibliye.

3. Lor kestyon Ledikasyon, nu ule:
Enn bon ledikasyon pu tu zanfan
Egalite dan ledikasyon
Wi a langaz maternel kuma medyom
Non a kominalism
Bizin re-fer liv gratis pu segonder, pu ki zanfan kapav kontinye al kolez.
Bizin re-introdir dipin, fri sek ek fromaz dan lekol, akoz ena paran ki pa pe kapav aford nuri zot zanfan.

4. Lor kestyon Travay, e swit a temwayaz fam ki finn pran VRS e ki ti prezan, swit a temwayaz enn fam ki travay lizinn Ere Lingerie, ki ti prezan,
Bizin ena saler minimum vital
Non a destriksyon lanplwa par VRS
Wi a alokasyon lisansiman
Wi a alokasyon somaz
Re-uver bann biro Lanplwa dan diferan rezyon kot finn ferm biro - transpor tro ser pu bann dimunn ki pena travay pu al stamp kart lwin depi kot zot reste; lerla sif pu somaz li suzestime.

5. Kont arselman sexyel, e swit a temwayaz travayer MBC,
Nu exprim nu inkyetid lor "rekonsilyasyon" ki anvizaze dan Sex Discrimination Act, pu bann deli arselman ek lezot ofans kriminel.
Nu exprim nu solidarite a Valery Kallee ki finn denons arselman seksyel dan MBC,
Nu dimann re-integrasyon Sadna Teeluckdharry ki finn lisansye swit a so temwayaz anfaver Valery Kallee; li klerman enn form intimidasyon ki pe antrav lanket intern osi byen ki lanket polisye.
Nu sutenir manifestasyon solidarite organize par sindika Samdi le 6-Mars-2004 divan MBC

6. Lor kestyon Vyol ek Rape Crisis Unit
Nu pe dimann Minis Drwa Fam, Minis Lasante ek Minis Linteryer tutswit pran responsabilite pu ki zot-mem personelman ek zot ofisye kumans inform popilasyon lor lekzistans Rape Crisis Unit dan Casualty dan Lopital Candos ek Lopital Jeetoo.
Pu met Rape Crisis Unit dan tu bann Lopital Zeneral dan Moris ek dan Rodrig
E anmemtan, tu fam prezan pran langazman pu fer popilasyon kone lor sa progre-la, pu ki nu epayrn viktim vyol sa Kalver dan istasyon lapolis apre enn vyol

7. Non a Privatizasyon
Tu bann servis esansyel ek servis piblik bizin res su kontrol Leta. Sa pu ki Guvernman kapav kontrol pri bann servis, e osi reponn a popilasyon.

8. Non a ogmantasyon Pri
Bizin met sibsid lor transpor marsandiz ki al lor lezot lil ki form parti Repiblik kuma Rodrig ek Agalega
Met kontrol lor pri

9. Kont Britalite Polisyer
Nu exiz ki Leta rod laverite lor lamor Kaya, e purswiv bann polisye Jean Roland Anne-Marie, Haresh Nepaul ek Jeetendranath Ramdin.
Tu dimunn prezan exprim solidarite avek 2 nuvo viktim britalite polisyer, Jacques Achille, zurnalist, ek Kevin Beeharry, enn miner.
Prezan ti ena Mme. Madelaine David, ki so garson finn truv lamor dan stasyon lapolis; nu sutenir li.

10. Lor kestyon Diego Garcia
Re-inifikasyon Chagos ansam ek tu lezot lil dan Repiblik Moris
Drwa de retur a Chagos, inklir a Diego
Konpansasyon ek reparasyon pu bann Chagosyin
Ferm Baz militer lor Diego! E bizin met li prop, e napa uver okenn nuvo baz.
Nu pu partisip dan Zurne le 20 Mars 2004 kont lager ek kont lokipasyon.
Nu sutenir flotilla ki pe al Diego Garcia.
Tu dimunn Moris bizin lev lavwa, fer nu lavwa tande, pu ki lemond kone ki nu napa dakor ki servi later Moris pu al aneantir dimunn, sosyete, lagrikiltir, lavi, batiman, lanatir, kit enn dezolasyon dan lezot pei.
Fode pa rod enn swadizan ti-lavantaz, vann enpe ravitayman, rod enn-de plas travay, lor enn baz militer ki pe servi pu al tuy zanfan dimunn.

Nu finn osi deside pu dimann Guvernman pu dekret le 8 Mars demi zurne konze pu tu fam ki travay, an atandan ki li vinn enn Konze Piblik.

Muvman Liberasyon Fam
28 Fevriye 2004