Galleries more

Videos more

Dictionary more

Leaflet by Diego Committee distributed in Port Louis Sunday (in Kreol)

22.07.2013


Dimans 21 Ziyet, Komite Diego, ki regrup 5 lorganizasyon, inklir LALIT, finn distribiye enn trak dan 5 landrwa rezidansyel tutotur Port Louis. Bi sa trak la se pu met Diego Garcia ek Chagos lor azanda Guvernman, sirtu kan bay ilegal ant USA ek UK pe re-vinn lor latab negosyasyon apartir 2014, ki zis deryer laport.

Tu dimunn dan sa bann landrwa la ti inanim pu sutenir demars Komite Diego ek LALIT. Nu finn swazir sa bann landrwa kot nu finn distribiye sa premye trak la, kot dimunn konn lalit lor sa size la depi 1977-78, e mem avan. Trak la pe osi distribiye dan sekter travay afilye ar CTSP ek dan brans LALIT.

Ala konteni trak la:

BAY DIEGO ILEGAL! FERM BAZ USA!
RE-INIFYE REPIBLIK MORIS! FUL REPARASYON PU CHAGOSYEN!

Guvernman Ramgoolam pe kontinye negliz kestyon Diego Garcia. Sa neglizans la li kriminel. Navin Ramgoolam finn pran dosye Diego depi Arvind Boolell, met li dan enn Yunit dan so prop biro. Li finn anonse ki li pe met dibut enn stratezi “sekre”. Zordi inn ler pu li vinn rann piblik so stratezi! Non a stratezi sekre! Sirtu asterla. Lane 2014, li enn lane krisyal. Nu pu explike kifer dan sa trak la.

An Oktob, 2010, an-konesan ki 2014 pu enn lane inportan, dan Moris ti ena enn International Action Conference on Diego Garcia, organize par LALIT. Dan sa konferans la, 5 Rezolisyon apel “Deklarasyon Gran Rivyer” ti vote, ti sumet Guvernman.

Guvernman Ramgoolam finn azir selman lor enn sel rezolisyon ladan: li finn met ka Tribinal UNCLOS pu konteste Park Marin Britanik. U pu rapel ki Britanik ti dekret so Park Marin Avril, 2010. Lerla, Konferans Lalit ti vinn denons sa Park Marin ki innyor enn baz nikleer poliyan akote. Plitar Wikileaks finn amenn prev lor bi reyel deryer “Marine Protected Area”: setadir Britanik ti kuyonn ekolozis, tu sinpleman kuma enn kuvertir pu li farus Chagosyen ek Guvernman Moris depi Chagos, pu ki USA gard so baz nikleer laba. Le 20 Desam 2010, Guvernman ti finalman pran enn aksyon, mem li enn aksyon an silkan, met so ka kont Britanik divan Tribinal Konvansyon Drwa Lamer.

Me, samem tu seki li finn fer. Ki li pa pe fer?

Guvernman pe refiz met ka La Hay!
Guvernman Navin Ramgoolam pe tuzur refiz al La Hay. Li ti oredi met enn ka pu enn zizman anform “Lopinyon” depi ICJ (Lakur Internasyonal Lazistis) . Guvernman kontiyne kasyet deryer lefet ki zizman la pa pu baynnding. Ki so problem ladan? Zizman la pu ena lefe byen for. Samem Britanik pa ule Moris met ka. Nu pe dir Ramgoolam ek Boolell bizin imedyatman donn instriksyon Milan Meetarbhan, reprezantan Moris dan Nasyon Zini, pu inskrir enn Rezolisyon lor azanda Lasanble Zeneral UN 2013 pu met ka divan ICJ. “Advisory Opinion” ki ICJ pu emet, li ena enn imans linportans politik. Li met USA ek Grand Bretayn lor defansiv. Li menas expoz zot bann konplo plis ankor. Li ena tu sans donn Leta Moris rezon.

Guvernman pe tarde pu met ka su Trete Pelindaba!
Avek Trete Kont Zarm Nikleer dan Lafrik, Boolell ti oredi pran pozisyon kler pu opoz zarm nikleer lor Diego, ki form parti teritwar Lafrik. Ena sa nuvo Trete kont Zarm Nikleer dan Lafrik (apel Trete Pelindaba) anviger asterla. Guvernman ti oredi inskrir enn demand formel pu enn inspeksyon ofisyel Nasyon Zini lor Diego Garcia pu etablir si ena zarm ilegal stoke laba. Boolell bizin fer enn deklarasyon piblik lor kot inn arive lor kestyon “Komite” su sa trete la (AFCONE), lor lekel Moris syeze.

Guvernman Ramgoolam-Duval-Transfiz pa pe asim suvrennte!
Guvernman pe kontiyn refiz asim suvrennte. Par exanp, li refiz organiz enn vizit ofisyel Diego, par exanp abor Trochetia. Minis Aimée pa mem reponn let depi 5 lorganizasyon, enn let ki poz kestyon lor kimanyer nu kapav vizit Chagos, inklir Diego, etan done li form parti Repiblik. Guvernman pa exziz nu drwa lamer pu lapes. Guvernman pa ti mem opoz “rendition” ilegal ek tortir prizonye lor Diego, lor nu prop teritwar. Guvernman pa pe travay dan okenn fason pu re-inifye nu pei, nu pei ki ti demanbre ilegalman par Britanik.

Anplas prepar akeyir Lafami Rwayal Britanik …
Dan plas ki Navin Ramgoolam pe fyerman prepar vizit enn manb lafami Rwayal Britanik alokazyon Some Commonwealth dan Moris an 2015, kitfwa li ti bizin plito rod sutyin lezot manb Commonwealth pu akil Leta Britanik.

Guvernman pa mem proteste kont lokipasyon militer, kont baz nikleer lor nu prop teritwar!
Guvernman Ramgoolam pa pe fer naryen kont lokipasyon militer nu prop teritwar. Li plito fer zar ki teritwar Repiblik Moris pa su lokipasyon militer. Li konplis kan USA pe anfet servi later Moris pu bann akt de ger, pu fer akt agresyon, pu al bombard pei ar lekel nu pa an-ger.

Guvernman Ramgoolam pa pe vinn delavan avek enn Konsey Rezyonal Chagos!
Devwar Guvernman se pu vinn propoz enn form demokrasi rezyonal pu Chagos. Me, mem kan pe diskit Reform Elektoral tulezur depi komye banane, nu pa tann koz okenn Konsey Rezyonal Chagos. Bizin met enn dibut deswit. Nuvo Local Government Act rekonet lexistans potansyel enn tel Konsey. Bizin kree li.

Antretan, sef COI Jean-Claude de L’Estrac pe kontiyn dir kumkwa “Bolom Ramgoolam fini vann Diego”, ondire li propaz absirdite ki enn-de lider bann parti politik dan enn koloni (kuma Ramgoolam, Duval, Bissoondoyal ti ete) plis enn reprezantan sekter prive, an okirans Paturau, ti ena lotorite pu vann enn but enn pei ki pankor ne. Li enn laliyn bankal net. Li enn laliyn ki fer leko propagann PMSD anti-lindepandans. Li enn laliyn ki zordi fer zwe Lamerik ek Grand Bretayn. Li enn laliyn vander. Par kontras, Jean-Claude Mahoun, reprezantan Sesel COI, ena enn pozisyon pli diyn. Dayer, Sesel, avek kudme Moris, finn revandik, ek re-gayn so bann lil ki Britanik ti’nn kokin, met dan BIOT ansam ek Chagos.

Anmemtan, stratezi met ka dan Lakur Britanik, ki Olivier Bancoult finn swiv depi 1998, inn ariv enn esek total. Li finn tap kont miray politik apel “Raison d’Etat” . Dernye petisyon a Obama, finn expoze kuma badinaz danzere ki li ti anfet ete. Me, zordi, Guvernman Moris nepli kapav kasyet deryer stratezi legal Grup Refizye Chagosyen.

Nu, lepep Moris anzeneral, bizin met nu lafors, ansam ek lavwa Chagosyen, pu azir kont sa baz ki finn lakoz sufrans Chagosyen, e ki finn lakoz demanbreman nu pei.

Antretan, USA pa pe res lebra krwaze. Li pe fonse, rant dan sosyete Moris. Li pe finans bann ONG, pu gayn zot silans ek konplisite. Li pe avoy solda Amerikin dan lekol primer Moris ar zuzu zanfan, pu li maske so vre vizaz militer. Li fer konkur Public Speaking parmi zenn Rodrig. Li finn infiltre dan Minsiter Youth and Sports, pu fer kur “lidership” ar enn santenn zenn. Li finn mem gayn linfliyans dan enn seksyon lapres, dan sa lepok kle avan renuvelman bay Diego. Par exanp, tu dernyeman Nad Sivaramen finn nome kuma Redakter-an-Sef tu piblikasyon grup La Sentinelle. Li dir li pa travay pu CIA, setadir pu servis sekre Amerikin. Me, seki vre se ki li ti travay pu Centre for Strategic Studies ki finanse direkteman par Pentagonn, setadir Minister Defans USA, e sa dapre so prop CV. Li ti travay laba apartir Zin 2008 pu 5an + 2 mwa, ki amenn nu ziska Ziyet 2013. Avan sa, li dir lor so CV Linked-In, li ti pe mem travay pu U.S. Central Command/Combined Joint Task Force, Horn of Africa.

Tusasla pu dir ki nu, nu osi, nu ena nu devwar. Nu ena pu konsey tu ONG refiz pran sa kas USA la. Nu ena pu vizilan vizavi lapres. Nu ena pu reponn dimunn kuma L’Estrac avek so argiman anfantin “Diego fini vande” la, nu ena sirtu pu fors nu prop Guvernman azir dan lintere Repiblik Moris, anfaver dekolonizasyon, dan enn fason ki pu inifye lepep ek teritwar Moris, ek pu promuvwar lape mondyal.

Lepok kritik
Lepok la li kritik.

Zordi, Guvernman Moris ena selman ziska lane prosenn, 2014, pu li azir pu bar renuvelman bay ilegal ant Britanik ek USA. Sa premye bay ilegal 50-an li expire an 2016. Dapre sa bay ilegal la, negosyasyon pu enn 2yem bay ilegal sipoze komanse 2014. Samem kifer USA pe rod penetre sosyete Moris zordi.

Asterla, lekonomi USA pe balote, pe menas grene, e sa depi 2007. USA enn lanpir ki paret an beton, anterm militer, me so subasman ekonomik an later glez, e li deza fele.

Li enn moman pu Guvernman Moris azir. Li enn moman kot nu bizin mobilize pu fors li azir.

KOMITE DIEGO
Groupe Unitaire Baie du Tombeau
Confederation Travayer Sekter Prive
LALIT
Muvman Liberasyon Fam
Mouvement pour le Progres de Roche Bois
Jean-Claude Bibi ek lezot individi

18 Ziyet 2013

Printed by Alain Ah-Vee, LALIT, Main Road, GRNW. Tel 208 5551