Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT ADDRESSES ALL TRANSPORT WORKERS (in Kreol)

16.07.2013


5 groups of LALIT members from different branches distributed a leaflet addressed to all transport workers Tuesday morning, between 5 and 6 a.m. at the bus depo’s. The leaflet explains the big challenges facing the work sector, and proposes ways forward.

LALIT so APEL a TU TRAVAYER TRANSPOR

Problem sekirite danplwa li grav dan sekter transpor piblik: ena menas “one person operated bus”. Ena plan metro-leze. Ena problem sofer kontroler res relif sipa komye banane avan zot konfirme. Ena minibus maron, mem bis individyel, ki Guvernman kapav servi pu sabot mobilizasyon travayer.


Travayer transpor merit enn ogmantasyon saler. Travay dan bis li enn travay ki byen dir ek fatigan: li pa posib ki sofer, kontroler ek mekanisyen ki responsab pu lavi par milye pasaze, zot ankor resevwar enn lapey ki mwins ki minimem vital ki neseser pu enn fami viv. LALIT sutenir demand pu ogmantasyon saler dan sekter transpor. Me pu ki travayer sa sekter la gayn ogmantasyon ki merite, li neseser ena enn platform komin ki negosye pu TU travayer dan sekter transpor. Pur le moman ena enn fron 5 sindika dan CNT ki pe negosye ar manejmennt CNT ek guvernman, ena lezot sindika ki pe negosye ek lezot konpayni, ek menas pu deklar litiz ek al ver lagrev. Lafors travayer pe disperse, ek birokrasi dan sindika pe blok tu inifikasyon ki ti kapav reprezant enn lafors vizavi patrona.

Sa stratezi pu negosye konpayni par konpayni, li parey kuma seki patrona Lindistri Sikiyer pe sey impoze pu afebli laburer ek artizan. Li pa dan lintere lalit travayer.


Sekirite danplwa
Si li vre ki pur le moman sindika ek travayer pe konsantre lor ogmantasyon saler, li neseser pa tom dan pyez guvernman ki pe sey deturn latansyon depi lezot problem byen grav ki menas travayer dan sekter transpor, osi byen ki dan tu sekter: somaz pe ogmante onivo nasyonal, ek sa otomatikman diminye lafors revandikasyon tu travayer.

Dan sekter transpor piblik, lanplwa menase par introdiksyon “one person operated bus”, setadir bis san kontroler. Ek plan pu introdir metro-leze pu amenn enn bulversman zeneralize dan sekter transpor piblik. San konte ena problem travayer relif: li pa posib ki travayer fer 5 an, parfwa plis ankor, avan ki li konfirme, avan ki li gayn enn saler regilye. Ena problem bis individyel ek transpor maron ki guvernman kapav servi pu sabot mobilizasyon travayer transpor.

Sa seri problem zeneralize ki nu pe dekrir, zot nesesit enn lorganizasyon sindikal inifye ki kapav analize ek propoz enn stratezi global pu ki travayer transpor pa pey lepo kase pu bann sanzman ki pe vini byento. Sa li ankor pli vre pu travayer CNT ki pe bizin fer fas a problem a kur term. Ziska ler deba ki pe fer dan Parlman ek dan medya pe konsantre lor bann iregilarite ki kapav finn ena dan alokasyon tennder, iregilarite ki responsab pu lefet ki CNT mank bon bis lor larut: pa pe truv buku deba lor lavenir mem CNT, ni lor plan ki guvernman ena pu sa korporasyon la.

Plan Guvernman pu
re-striktir CNT

An 2011, Linyon Eropein ti impoz kondisyon avan li deburs dezyem trans sa larzan Mezir Dakonpayman otur rediksyon pri disik: Guvernman PT-PMSD ti aksepte pu amenn enn “re-striktirasyon” CNT pu satisfer sa santaz kapitalist iltra-liberal depi Linyon Eropein.
Le 18 Zanvye 2013, Kabine Minis (dan lekel ena Ramgoolam, Baichoo, S.Mohamed, etc.) finn apruv enn plan re-striktirasyon pu CNT, pu ki li nepli fer lapert ek vinn rantab kuma enn konpayni kapitalist prive. Ki “plan guvernman” prekonize?
1.Introdiksyon sistem smart card ki pu permet ena one-person operated buses, setadir bis san kontroler.
2.Transfer staf ki tom su PRB a lezot para-etatik, ubyen donn zot enn espes VRS pu zot pran retret.
3. Plan pu out-source serten operasyon, kitfwa travay reparasyon pu al a garaz prive. Sa viz pu redwir mindev dan CNT.
4.Sa bann sanzman la pu fer an mem tan ki konverti CNT depi enn korporasyon, fer li vinn enn konpayni dan lekel ena aksyoner prive. Sa li enn premye letap ver privatizasyon, ek li exakteman manyer ki finn konverti Mauritius Telecom ek lerla vann 40% ek France Telecom. Dayer ena osi presyon depi Labank Mondyal ki tultan pe pus dan direksyon privatizasyon tu sekter piblik.
Alor plan ki guvernman ena pu CNT, li inklir enn rediksyon lanplwa ek enn prosesis ver privatizasyon.

Ki priorite pu travayer transpor?
Sofer, kontroler, mekanisyen dan tu konpayni transpor bizin egziz enn lorganizasyon sindikal inifye ki kapav reflesi lor problem zeneral, pa plizyer sindika ki mem pa kapav ena enn stratezi komin pu reklam ogmantasyon saler pu tu travayer transpor.
Bizin enn lorganizasyon sindikal inifye ki kapav anpes konfli devlope ant travayer diferan konpayni: se sa kalite konfli la ki pu permet guvernman ek patrona impoz zot azanda. Travayer osi ena enn responsabilite ki pena manigans ki permet deturn larzan ki pasaze peye: sa li afebli pozisyon travayer vizavi patrona.
Dan so lalit pu meyer kondisyon ek lapey, travayer transpor pu benefisye si ena enn lantant ant piblik ki vwayaz par bis, ek travayer ki responsab pu konfor ek sekirite sa bann pasaze la. Dayer nu finn truv sutyen piblik pu travayer CNT ki ti fer lagrev pu protez lanplwa ek an mem tan defann lintere CNT, kan Guvernman finn impoz bis depi konpayni prive lor serten laliyn CNT, dan so stratezi privatizasyon.
Finalman travayer transpor ena lintere pu ko-ordinn zot lalit ek lalit ki tu travayer pe amene kont losterite ek somaz ki sistem kapitalist an kriz pe sey impoze.

Ena enn lalit politik ki neseser pu propoz enn lekonomi alternativ sosyalist an faver tu travayer. Nu dan LALIT, nu pe amenn nu kontribisyon ver devlopman sa program alternativ sosyalist la.

Ram Seegobin
pu LALIT
15 Ziyet 2013

* Nu ule sekirite danplwa!
* Travayer rilif bizin konfirme apre enn an!
* Pu enn lantant ant travayer transpor ek pasaze!
* Non a kalkil overtaym zis apre 90 ertan dan enn 15-enn!
* Non a Dimans kuma zurne ordiner!
* Nu’le kreasyon anplwa dan pei!
* Bizin kree anplwa atraver investi dan sekirite alimanter!
* Kree anplwa atraver investi dan prodir lenerzi renuvlab!
* Non a privatizasyon CNT! Non a privatizasyon, tukur!
* Nu’le kontrol uvriye, pa kontrol par birokrasi!
* Enn lakaz pu tu dimunn! Dan enn pri ki kapav peye!