Galleries more

Videos more

Dictionary more

Transport Workers' struggle(In Kreol)

05.07.2013


Travayer CNT pe travers enn peryod byen difisil: pe sey fer zot sarye fardo pu maladministrasyon dan CNT. Pe rod fer zot pey lepo kase pu politik pro-kapitalis Guvernman PT-PMSD-Transfiz ki pe amenn likidasyon enn seri para-etatik, pu sa politik swadizan “demokratizasyon lekonomi” ki ekivo a protez serten kapitalis. Dan CNT sa politik guvernman finn prodir enn mank bis parski finn ena maguy otur tender pu aste nuvo bis, parski finn aste bis prototip pu lekel nepli ena pyes de resanz. Apartir aksidan Soreze, finn ena enn kanpayn kont travayer, kont leta bis CNT, avek rezilta ki ankor bis finn al dormi dan garaz. Guvernman finn profit sa sityasyon la pu permet konpayni transpor prive met bis lor laliyn ki CNT ti pe okipe, seki reprezant enn menas direk privatizasyon. Kan travayer CNT finn mobilize pu defann zot lanplwa, lerla Minis Baichoo ek Mohamed finn vinn menas lisansiman ek represyon: Guvernman Ramgoolam finn menas pu servi Lapolis ek SMF pu kontre mobilizasyon travayer.
Pyez
Depi zur lagrev Merkredi 26 Zin, finn ena enn muv depi Guvernman pu ris sindikalist dan enn negosyasyon ki viz pu demobiliz travayer: pa finn regle problem privatizasyon 5 laliyn CNT, me finn kumans diskit ogmantasyon lapey. Pena okenn indikasyon ki sa negosyasyon lor lapey pu inplik tu travayer transpor, ubyin si li pu konsern zis travayer CNT. Enn ku Minis Mohamed finn dekuver ki ena enn linzistis dan CNT kot sa manejmennt ki responsab pu problem dan CNT pe zwir lavantaz PRB, alor ki sofer, kontroler, ek mekanisyen pe sirviv avek enn saler minimem ki NRB finn inpoze.
Privatizasyon par letap
Ki Guvernman paret pe propoze pu eliminn sa linzistis la? Li pe propoz ridiploy staf PRB dan servis sivil, ek ranplas zot par enn staf ki nepli tom su PRB! Malgre ki Minis Baichoo kontinye dir ki Guvernman pena plan pu privatiz CNT, sa propozisyon pu tir staf PRB depi CNT, li reprezant konfirmasyon ki pe al dan direksyon privatizasyon. Li grav ki bann sindikalist pa paret pe realiz danze ki sa propozisyon la reprezante.
Problem zeneral
Si li vre ki travayer CNT pe bizin fer fas a problem spesifik kuma menas privatizasyon, ena lezot sanzman ki pe vini ki konsern lanplwa tu travayer transpor: bis san kontroler, metro leze, proliferasyon transpor maron. Travayer transpor pe bizin fer fas lezot problem pli zeneral ki afekte tu travayer: nuvo lalwa travay ki pe fer Dimans vinn enn zur normal, overtaym ki kalkile selman apartir 90 ertan pu enn kinzenn, tandans ver travay lor kontra, kazyel.
Difikilte ki ena pu fer fas
Fas a tu sa menas la, ena fakter ki afebli travayer ek rann mobilizasyon difisil: mezir resan ki Guvernman finn inpoze pe kree enn laparans konfli ant travayer CNT ek travayer lezot konpayni. Ena problem ki bis individyel reprezante. Ena problem travayer rilif. Onivo organizasyonel, ena o-mwin 5 diferan sindika ki reprezant travayer transpor, ek sa fragmantasyon la li enn febles grav an term devlopman enn stratezi ki pu permet travayer transpor fer fas a devlopman ki menas lanplwa dan sa sekter la. Me seki finn arive dan CNT finn demontre ki mobilizasyon travayer kapav fors sindikalis travay ansam, kan ordinerman zot tu lager ant zotmem lor baz lintere birokratik. Travayer dan lindistri transpor antye bizin egziz enn platform sindikal initer kot travayer kapav reflesi lor problem a lonterm ek rod solisyon, ek pa zis enn regrupman sindikalis profesyonel ki al negosye kot minis ek lerla fer gran diskur ek bat lestoma.
Platform politik sosyalist
Me sirtu travayer transpor bizin reflesi lor nesesite kontribiye pu met dibut enn platform politik ki kapav propoz enn alternativ sosyalist a politik ekonomik kapitalist ki PT, PMSD, MMM, ek MSM defann, enn alternativ sosyalist a politik ki responsab pu problem klas travayer antye. Sa alternativ la li travers par enn program politik sosyalist ki viz kree enn nuvo lekonomi, enn lekonomi ki kontrole par dimunn ki anfet fer travay prodiksyon la.

Nu dan parti LALIT, se sa nu priorite.

(Trak ki finn distribiye Vandredi 5 Ziyet 2013, lor bann lagar)