Galleries more

Videos more

Dictionary more

Thoughts on “ideology” by TR in the LALIT study group (In Kreol)

17.06.2013


Avek bann kamarad Group Detid Lalit, nou pe esey sakenn elabor lor serten konsep ki nou trouve dan liv Pu Enn Sosyete- San-Klas par Ernest Mendel, ki nu pe lir diskite ansam dan Zedi.

Mo pe kumans ek term “ideolozi” ki mo trouv prezant enn difikilte, e mo pe sey asoupli so sinifikasion avek led bann teorist ki’nn travay lor konsep la.

Dan Sapit 3, ki ti prezante par Emilie, Mandel (1) explik diferans ant ideolozi dominan e ideolozi revolisioner. (Dan seksion 4.) Li koumans par dir ki sak sosiete de klas fonksionn lor 3 nivo ideolozi:
- ideolozi dominan, setadir ideolozi de klas dirizan,
- ideolozi klas dirizan ki ti la avan, e
- ideolozi emansipatwar enn nouvo klas revolisioner, ki tuzur domine.

Kifer ansien ideolozi persiste, se akoz lespri e memwar pa sanz osi vit ki materyalite, e donk ena enn klash lide, klash konesans, klash valer, klash tradision, otour prodiksion materyel ki dominan. Me bann infrastriktir ansien sistem la usi ankor tuzur la - kouma batiman, moniman, laplas; ansien sistem prodiksion pran inpe letan pou efase ki explik kontinite ansien ideolozi. Dimoun truv zot dan enn faz tranzision kot larealite pankor stabilize ant de kiltir prodiksion diferan. E lot kote, bann revolisioner pe negosie zot liberte par rezet lide e kiltir di-kote klas dirizan, ansien e nouvo.

La nou koumans konpran plizoumwin ki ideolozi vedir plizir zafer - kouma lide, konesans, tradision e kiltir. Me ena inpe plis konplikasion ankor avek term la, koumadir enn melanz tou sa bann konsep la avek enn lafors ki kontrol nou san ki opreser direk pa bizin fer naryen. Lopresion indirek inplik enn zar ‘organizasion’ de lide e konesans ki travay dan enn direksion spesifik ansam ar bann sipor materyel ki pa direkteman vizib. Kot par examp enn zanfan ti pe res lor enn laferm pou partaz travay ek so paran, avek revolision indistriel nouvo klas bourzwazi ki opuvwar li bizin mindev buku alor paran bizin lib depi luvraz okip zanfan, alor zanfan la bizin al lekol dan gramatin e pou fer sa, bizin konvink paran e zanfan atraver rekur a bann gran lide kouma “progre”,“devlopman”, “reisit”, “elevasion stati”, e mem lide kouma “liberte” e “egalite”, samem bourzwazi ki ofet inn touf emansipasion gran mazorite dimoun kan nou get listwar dernye 250 an. Tou gran revolision - Langleter, Lamerik e Lafrans, par exanp - ki’nn fer par lamazorite pandan 17-18iem siek, tou inn fware dipwendevi sa lamazorite la, kan finalman bourzwazi pran pouvwar (1).

Aster nou pou gete a ki nivo enn lide kouma ‘liberte’ kav zer nou lavi dan enn lespes anprizonnman. Enn mo par limem pa kapav liberater e pli souvan li kapav form parti enn lantrepriz partizan ki benefisie enn group odetriman enn lot. Donk term ideolozi la, li pa osi evidan ki nou kapav pe panse. Raymond Williams (2) observe ki ideolozi ena plizir nivo sinifikasion dan Marxism. Enn kote li vedir krwayans e kiltir enn group. Lot kote li krwayans e kiltir ilizwar, enn zar teori ki met anplas avek bann lide abstre ek iniversel. E ena serten pratik konsian ki’nn fini ankadre par bann lide abstre e iniversel. Si nou pran klas bourzwa ek so kiltir ki li propaze par so media li pli difisil pou ranvers so pratik ek so asonpsyon de toulezur, ki so bann lide abstre ek inversel ki li veykile dan so konteni. Me Mandel fer nou konpran ki bann ideolozi koexiste ansam, kouma ideolozi feodal, bourzwa e proleter dan Lafrans 19iem Siek. La li inportan konpran ki ofet ena enn konfli ideolozik perpetiel, sinon pa ti pou ena enn ki rod domine. Se pou sa ki bann lide kouma liberte, egalite antoure ek kontradiksion, e obliz nou pran enn lapros kritik. Eski nou pa kav dir ki fam egal ar zom si nou konsider komie penalite kiltirel e sosial pez lor fam, kouma zot ankor pe okip tas menazer kan zot retourn lakaz ou pe ankor gagn lamwatie lapey pou mem travay ki enn zom fer? Donk ankor ena bann ideolozi siek pase e mem pli avan ki pez lor fam!

Dan lapratik konsian, enn dimoun al travay, roul lakaz, al lekol, fer devwar etc me li ena ousi sa bann lide abstre e iniversel kouma: ena sipozeman sertin lafors benefik ki azir dan so faver, ou fam sipozeman li frazil e bizin proteksion zom, ou pli lwin, Lerop se sipozeman sant lemond, ou ena sipozeman enn sel “lanasyon” ubyen enn sel “limante”. Sa bann lide la dikte nou kondwit kan nou trouv zom dir fam li meyer res lakaz pa travay ou sorti, ou akoz li pli frel donn li lamwatie lapey, ouswa nou panse kiltir oksidantal li siperyer dan manyer manze, habiye e lamizik. E finalman avek nasionalism nou ariv krwar ki tou Morisien parey, tu dimunn lor later parey, ena deza enn sel limanite, ki totalman fos, parski ena tuzur bann group dimounn gagn gran privilez kan enn gran mazorite oblize res trase toulezur pou gayn enn bouse manze. Problem ek lide abstre ek iniversel se ki, de par zot karakteristik, zot telegid nou san nou kone. Ofet, sa bann lide la zot boukou plis organize ki nou panse. Me seki pozitif ladan se ena diferan ideolozi ki an konfli perpetiel mem si ena enn ideolozi ki dominan, e nou touzour kapav negosie ek bann ideolozi ki ofet mixe dan enn manier konplike. Mem li difisil pou sir ki nou swiv tel ou tel ideolozi kan nou sou kontrol laspe inkonsian ideolozi dominan, ansam li posib retras so striktir kasiet e kontourn li. Koumsa nou tir lavantaz konfli ant diferan ideolozi pou kree enn lespas kritik dan so bann fraktir and fissir konfli , e negosie enn aksion emansipatwar ki kadre ar nou realite.

Laspe komplex e infiltre de ideolozi inn expose par Alain ki’nn pran perspektive Louis Althusser. Ideolozi pou Althusser se plito enn ‘nouvo realite’ kot li rearanz Marx so lide ‘obskirsisman realite’(3). Li amenn enn nouvo devlopman ki rekonet ideolozi so varyete institisionel, so miltiplisite laparey ideolozik, ki elabor lot perspektiv Marx e Engels, setadir ideolozi kom krwayans ilizwar. Pou Althusser, ideolozi se imazinasion e reprezentasion realite dimounn. Par examp, enn gouvernman al atak enn lot pei li konsider fondamantalis, e li sipoze pe amenn liberte demokratik laba. Althusser (2) al pli lwin pou montre ki ideolozi existe anform materyel dan pratik sosial bann institision kuma lekol, larelizion, lafami ki rezimant dimounn par bann program pa konkretman vizib. Ideolozi se plis ki enn deformasion persepsion, me plito kot distorsion la ariv dan realite mem, enn laranzman ki amenn enn alterasion realite. Kouma laranzman ek prezantasion bann prodwi dan enn sipermarse ek stil shopping relax ar kadi azir kouma enn program ki fer nou senti nou dan enn pei ferik merveye kot tou parfe, kot nou gagn meyer pri pou enn gran levantay swa, plis enn ti lamizik ek enn leze parfin flotan ki donn nou enn biennet ki fer nou devid nou portmone ek fasilite. Enn lot kontribision Althusser se dimoun antan ki size ki veikil ideolozi. Savedir pena ideolozi si pena enn konsians, enn intensionalite zeneral ek enn azan ki azir kuma size la. Ideolozi li definir enn size ki krwar ki li pe azir spontane e autonom kouma zanfan, etidian, travayer me ki ofet tu sa rol ki paret spontane la, zot kontrole an gran parti par laparey ideolozik. La ankor si se size la ki karfour loperasion diferan ideolozi, be se ousi onivo size la ki fraktir bann ideolozi arive. E se kan nou swiv sa bann fraktir la avek lezot dimunn, parkourir bann faiy de sa bann seism ideolozik onivo size la, nou res a labri sa lanpriz striktir ideolozik la. Nou trouv nou dan enn lespas dekondisionnman kot nou pli kler ki pozision kapav pran dan enn problem.

Antonio Gramsci (3) ousi inn amenn nouvo devlopman dan konsep ideolozi, avek term ‘ezemoni’. Li’nn transfer ideolozi kom zouti Leta dan enn kontex individiel e group dan sitiasion sosial. Isi se bann intelektiel ki azir kouma enn lotorite ki veikil ideolozi, mem zot paret lwin ar kontrol. Kouma Marx e Engels dir, ideolozi se enn inversion relasion konsians e realite(2). Konsians pe travay enn manier e realite paret pa konekte ditou ar sa. Li koumadir nou bien malad e bizin enn loperasion, me nou pe al get treter pou tir lespri mesanste (ou visversa). Ideolozi li donk deplas enn sitiasion dan enn soukontex, depi kontex medikal a kontex spiritialite, e visversa. Me Gramsci al pli lwin kan li montre ki ideolozi fer nou aksepte seki ofet nou rezete. Se, kan ideolozi prodir konsantman de sort ki dimounn panse zot inn donn zot prop lakor. Saem ki apel ezemoni, se exers pouvwar lor dimounn par konsantman. Me avek ezemoni ena bann konpromi ant diferan group ki an konfrontasion e sa al ver enn kominote inifie dapre Gramsci. Se bann ideolozi an konfli ziska ki enn ou plizir prevalwar dan form enn linite sosial, politik ek ekonomik. Gramsci inn perfeksionn perspektiv Marx de ideolozi kom krwayans enn group ki dan la pratik mixe ek lezot ideolozi e amenn bann relasion pouvwar bien diferan. Par examp ideolozi ‘swa lib’ nou trouv li dan lapratik kouma vote, shoping ou dan swa enn partner. Me normalman dimounn pa konsian ki lor marse ou dan eleksion ou maryaz, swa la inn fini fer lor enn lot nivo andeor nou kontrol par ideolozi dominan. Lor marse, avek bombardman piblisite, dimounn panse inn ofer zot tou swa ki posib kot ofet li plito enn restriksion lor swa ki fini fer par konpayni miltinasional prive. O nivo eleksion kan nou vot enn parti se ofet nou pe vot enn sel latet de enn mons bisefal (2 lalyans preske idantik) ki anfet sistem parti inik kapitalis liberal. E avek sistem kominote, so bann ramifikasion kast, e bann sinbolik ki repete par bann group relizio-etnik, fini telegid dimounn ver enn repli kominoter dan swa partner.

Slavoy Zizek se enn lot teorist inportan ki’nn ouver kestyon ideolozi ek so bann examp ase insolit. Li pa fini boufonn Donald Rumsfeld so bann deklarasion “atak preventiv” ki pran li pou enn filosof. Apropo Zarm Destriksion Massif, Rumsfeld (4) koz 3 posibilite: seki ‘nou kone nou kone’ e.g ki Lirak pe devlop lenerzi nikleer, seki ‘nou kone nou pakone’ e.g Iraq so vre kapasite rezistans, e seki ‘nou pa kone nou pa kone’ e.g ki Liraq ena Zarm Destriksion Massif. Me tou gaf ki Letazini inn fer rezid dan katriem posibilite ki Rumsfeld pa’nn panse me ki Zizek(5) met an avan setadir ki ‘nou pa kone ki nou kone’, ki presizeman definision ideolozi ki inkonsian. Seki administrasion prezidan Bush pa kone ki zot kone, se tout enn komplexite ideolozik inkonsian de bann krwayans e pratik ki dir ki Letazini li sivilizasion pli avanse dan lemond, ki donn li drwa zwe lapolis e lazistis lemond e deklans lager prevantiv zis pou ofet fors so prezans partou ek enswit gradielman ‘siviliz’ sa bann lezot parti lemond la ek enn kiltir cocacola, mcdonald e hollyhood. E nou tou kone ki kalite Bush ek so klik inn fane, ki anparti pous Letazinien depas zot prezize, al vot enn Prezidan nwar pou premie fwa dan zot listwar.

Enn lot examp ki Zizek kontan done se pou explike ki ideolozi li pa trouv dan fason nou panse me fason nou azir (6). Li koz lor so pei ex-Yugoslavi ki finalman inn vinn terin batay rasial avek tou so tiri ek viol. Zizek explike ki dimoun kone ki rasism nefast, me kan nou kone li pa vedir nanye parski nou kontign azir rasist dan nou lavi toulezur. Zizek pe montre ki ideolozi li plis dan aksion e pa zis dan lide-konesans: konsians. Ideolozi li enn laranzman ou organisasion realite limem. Enn lot examp extrem ki li done se li demontre klerman kouma mem dan enn twalet nou azir ideolozikman selon dizayn twalet la ki depan selon bann ideolozi Anglosaxon, Franse ou Alman (7).

Reference
1Mandel. Ernest. Pu Enn Sosyete-San-Klas.Tradiksion par Lalit de Klass. 1980.
2Eagleton. Terry(ed). Ideology. London Group UK Limited.1994.
3Freeden. Michael.Ideology. A Very Short Introduction. Oxford University Press Inc. New York.2003.
4 http://politicalhumor.about.com/cs/quotethis/a/rumsfeldquotes.htm
5 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jun/28/wildlife.conservation
6 Sharpe. Matthew. Boucher .Geoff. Zizek and Politics. A critical introduction. Edinburg University Press Limited. Edinburg.2010.
7 http://www.youtube.com/watch?v=rzXPyCY7jbs