Galleries more

Videos more

Dictionary more

Nuvo Kur Rozil Dimans

08.07.2003

LALIT pe fer enn seri TRWA KUR GRATIS lor size "Konpran lemond pu sanz lemond".

Nu pe viv enn lepok byin turmante. Dan Moris lizinn pe ferme, patrona pe lisansye travayer brit, somaz pe ogmante, lamizer pe agrave. Inegalite ant ris ek pov pe aksantye. Individyalis, kominalis e integrism relizye pe anpwazonn lasosyete. Sistem ledikasyon pe tuy kreativite, kapasite rezonnman e lespri rebel dan zanfan.

Buku zenn nepli ena lespwar dan lavenir. Kriz sosyal e tandans destriktif dan sosyete pe agrave. Leta pe vinn deplizanpli represif, li pe atak nu drwa e restrennn nu liberte.

Laplipar pei lemond pe fer fas mem problem. Zordi nu bul later menase ar destriksyon lanvironnman, lager e barbari. Kifer? Kisannla responsab? Kot puvwar ekonomik e politik ete zordi? Ki bann alternativ ena?

Eski u anvi konn plis lor sa kalite size-la? Eski u interese debat lor problem ki pe afekte lavi lazenes e travayer zordi e ki menas lavenir limanite? Si wi, pa ezite, vinn zwenn nu dan kur "Konpran lemond pu sanz lemond" ki Brans Lalit (Plaisance-R.Hill) pe organize tule Dimans, 1.00 pm a 4.00 pm, kolez New Eton, Rose-Hill.

Program Kur (+Deba)

Kolez New Eton, Rose-Hill, 1.00 pm a 4.00 pm


Dimans 13 Ziyet

Tem: Langaz imin

Ki ete langaz? Kot langaz imin sorti? Enn kritik politik langaz guvernman depi lindepandans. Zenosid lingwistik dan ledikasyon.

Dimans 20 Ziyet

Tem: Ekolozi ek lanvironnman

Polisyon ki menas nu ler, later e lamer. Komersyalizasyon laplaz piblik, Protokol Kyoto. Danze OGM ? Lenerzi renuvlab.

Dimans 27 Ziyet

Tem: Lekonomi-somaz

Fas a fermtir lizinn, lisansiman e somaz ki alternativ ekonomik Lalit propoze. Ki kalite lanplwa pu kree. Kontrol later, reform agrer e prodiksyon agrikol.

Tule 3 kur gratis e uver a tu amure deba lide e laliberte.

Pu plis detay sonn lor 208 2132.

Ally Hossenbokus, Eliasin Francois, R.Hill.

Organize par Brans Lalit (Plaisance-R-Hill).