Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ram Seegobin lor Top FM lor Kestyon Linondasyon

10.04.2013


Ram Seegobin ti lor Radio Top FM Merkredi 19 Avril pu koz lor kestyon linondasyon. Li finn dir: “Pu bann evennman Samdi 30 Mars, tu finn pas telman vit, dan lespas enn ertan edmi, li difisil dir si ti enan kiksoz ki ti kapav fer pu diminye trazedi sa 11 lamor, ek buku dega materyel. Par kont: eski ti enan bann mezir ki ti kapav pran avan sa Samdi la, sa sertennman:
- Dan Sant Port Louis, bann evennman 13 Fevriye, 2013, kan Plas di Ke ti nwaye net, ti devet azir kuma enn warning. Nu pa gayn linpresyon ki finn enan sifizaman prekosyon ki finn pran anta le 13 Fevriye ek le 30 Mars. Par exanp, obstriksyon ki ti ena Rwiso di Pus pa finn debleye.
- Dan ka Kanal Dayot, kot batiman LALIT ete, nu ena enn lexanp konkre manyer ki bann blokaz birokratik kapav responsab pu bann evennman regretab.
Ant nu batiman ek lamer, Minister Drwa Fam finn mont enn batiman ek konstrir enn miray beton arme, ki blok tu pasaz dilo ver lamer. Nu finn fer tu demars posib vizavi diferan minister, minisipalite, nu mem finn fer depozisyon lapolis pu anpes terminn sa miray la. Me, zot finn al delavan blok enn kur-do. Tusa demars la ti lane dernyer. Alor, kan Kanal Dayot finn deborde ek 2 pye dilo finn mont lor Grand Rut, pa finn ena okenn pasaz atraver lekel sa dilo la ti kapav evakye ver lamer.
Rezilta, seki dan nu batiman osi byen ki dan National Car Centre, Misyon, finn gayn 3’6” dilo alinteryer batiman, ek apepre 5 pye dilo andeor batiman.
Lamwatye nu arsiv, dokiman intern, kupir de pres, ki nu pe prezerve depi 35 an finn plizumwen andomaze. Tu nu lekipman ki esansyel pu travay militan politik kuma LALIT,setadir laptop, komputer, prinnter, polikopyer, prozekter, skanner finn andomaze totalman, parski dilo labu finn mont enn pye pli ot ki tu latab.
Alor, sa dernye 10 zur nu finn bizin tir labu dan batiman, dan lamur par kamyon, nu finn bizin zet par kamyon dokiman andomaze. Asterla, nu pe re-organiz nu batiman pu kontinye travay dizitaliz tu nu dokiman. Me, evidaman, nu pe fer li a letaz.
Ek buku zefor nu finn reysi konvink Minister Drwa Fam ek Minister Infrastriktir Piblik ki sa miray ki zot finn konstrir, li reprezant enn danze terib. Finalman, aster zot finn dakor pu fer enn luvertir dan miray la. Sa pe fer asterla mem. E nu espere ki sa pu fini fer avan lapli Imelda.