Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT distributed leaflets on the political crisis in Mauritius (In Kreol)

04.03.2013

Vandredi 1 Mars gramatin, LALIT finn distribiye trak lor lagar Kirpip, Kat-Born, Rozil ek Porlwi Lenor ek Sid. Dimunn finn byin akeyir sa trak ki explik lor rasinn kriz politik aktyel, e fas a sa, lapel parti LALIT pu batir ansam enn alternativ ki defann lintere klas travayer. Nu ena plezir pibliye pu nu bann viziter, konteni trak ki ti distibiye.

KIFER U BIZIN ZWENN ENN PARTI POLITIK KI DEFANN LINTERE KLAS TRAVAYER

Kan nu lir lor Mm. Nandini Soornack ubyen so partner dan biznes M. Gooljaury, nu pran li kuma fe diver. Nu truv li favoritism; Navin Ramgoolam pe protez so kamarad, enn konportman politik ki pa bon. Nu pa truv okenn lyen ant sa bann faver la, ek program politik ki Parti Travayis pe inplemante. Purtan so program politik se kareman pu agrandi baz sosyal burzwazi. Sa mem li pe fer atraver favoriz patron Gamma Civic Ah Teck, Infinity Jean Suzanne, Ralph Loren, Rakesh Gooljaury.
Alor, a-sak fwa Travayis o-puvwar, tu dimunn akiz li de “favoritism”, kan anfet Travayist pe aplik program lor lekel li ti eli. Travayis enn parti ki defann lintere enn seksyon burzwazi, e li dir li. Li osi sinp ki sa. Sa seksyon burzwazi ki nu dan LALIT nu apel burzwazi detali bann biznesmenn ki detenir kapital e ki Travayis ede pu rant dan gran burzwazi atraver kudme diskresyoner. PT dir tu elekter, setadir tu travayer, ki se sa so program: pu travay ver agrandi nomb dimunn dan gran burzwazi. Alor, inn ler pu nu kumans ekut byen seki Travayis dir kan li koz demokratizasyon lekonomi, avan vot zot. Bizin kapav separ demagozi depi veritab Program Politik Travayist.
Depi plis ki 30 an, klas travayer finn limit so aksyon politik a zis al met trwa lakrwa dan eleksyon zeneral, ubyen o-pizale partisip dan kanpayn elektoral pu 3 semenn. Li finn vasiye ant vot PT, MSM ubyen MMM, kan zot tu-le-trwa kont so lintere. Nu explike.
Parti Travayist: “Demokratizasyon lekonomi”
Enn kote, Parti Travayis so platform politik piblik ek okler se pu akil burzwazi istorik, fors li sed enpe plas a lezot seksyon montan dan burzwazi. Setadir, fer relativman nuvo patron dan sekter turism, Airport, lavant later, etc, rant dan gran biznes akote oligarsi tradisyonel ki ti angrese par disik ek inportasyon. Lerla dimunn kumans kriye “koripsyon!” e koz enn ta koze kominal kont Guvernman PT kan li fer seki li finn anfet rod vot pu li fer. Travayist pa anfaver klas travayer, e li dir u kisannla li pe proteze. MSM similer.
MMM: “Burzwazi Istorik konn Rul Lekonomi!”
Lot kote, depi kan Bérenger ti Minis Finans an 1982, li finn dir klerman, figir dekuver, ki li, MMM, li anfaver “gestion saine de l’économie” . Par sa, li ule dir ki gran kapitalis istorik, ki ena plis lexperyans zestyon depi lepok lesklavaz ek langazman vini-mem, bizin kontiyn sa “bon” zestyon la. Klas travayer pena naryen pu gayne depi program politik MMM, nonpli. E sak fwa Bérenger opuvwar, dimunn kumans kriye “kuzin, kuzinn” , ek fer enn ta koze rasist kont Bérenger, kan anfet MMM pe aplik program ki li finn dir u li pu aplike, e ki dimunn finn vot li pu li aplike.
Travayer pu bizin analize, pu ki li kapav rezet tulde kalite parti pro-kapitalist mem sakenn favoriz enn seksyon diferan kapitalist. Tulde favoriz 1% dimunn.
Blok Istorik inn Frazilize
Travayis finn reysi reyne, enn fason ubyen lot, buku letan depi Lindepandans. Sa li parski li pa finn fye zis lor so parti politik. Li finn brikol enn “Blok istorik” otur kann ek disik, ki finn dire lor letan: li ti ena gran planter kuma so vre baz, ti-planter kuma so ti-azan, sindika laburer ek sindika artizan (PWU ek AGWU) kuma so baz de-mas, osi byen ki 3-4 proprieter tablisman ar li. Lerla, de-tanzantan li ris PMSD kuma enn partner junnyor pu reprezant oligarsi. Zordi sa Blok la nepli for. Disik fini perdi so plas santral dan lekonomi. Blok Istorik Travayis nepli a-zur pandan kriz sistemik aktyel, mem si Ramgoolam pe tuzur sey ris sindikalist sekter kann, enpe planter ek tablisman ar li.
MMM kone ki li, li nepli kapav rod puvwar tusel, avek sa sistem elektoral ki nu ena anplas, alor li fer enn Re-Make ar MSM, lerla Koz-koze ar Navin Ramgoolam, lerla Re-Remake, lerla re-Koz-koze, e asterla, re-re-Remake. E nu kapav atann ankor Koz-koze. MMM nepli ena okenn stratezi pu kree so prop “Blok istorik”, kuma li ti ena lontan (avan 1982) an-ekri e okler; li zis atann PMSD fu deor dan Guvernman. Se tu.
Alor, nu viv dan enn instabilite politik permanan, ki provoke par kriz ekonomik grav ki pe bat lor Moris, e ki pe afekte klas travayer kriyelman.
Burzwazi istorik, li, li pa kontan Ramgoolam o-puvwar, akoz li favoriz burzwazi deta. Li prefer MMM. Alor, li pe donn so sutyen a Re-Make parski li kone MMM pa pu kapav elir san MSM, malgre ki li, burzwazi istorik, li pli pa kontan Jugnauth ki li pa kontan Ramgoolam. Asterla, kan Bérenger pa prezan lor lasenn politik pu 3 mwa akoz li malad, burzwazi istorik truv li pe sutenir bann Jugnauth ek enn MMM san so lider.
Reflesi lor vot parti politik ki defann lintere kapitalis
Tusala pu dir ki, kan plas travay dan kann ek disik inn sorti 55,000 pu vinn 3,500, kan plas travay zonn frans inn sorti 110,000 pu vinn 55,000, kan kriz sistemik pe bat so plin, kan 42% travayer pe gayn lapey ar enn PME, kan buku dimunn bat-bate, li enn moman pu tu dimunn dan klas travayer (setadir seki travay pu enn saler), reflesi lor eski li itil kontiyn sutenir parti politik ki reprezant lintere u “lennmi deklas”.
Ubyen, eski bizin, apartir asterla-mem, kumans met latet ansam dan LALIT, pu chalennj sa explwatasyon par patron ki kontrol later, lizinn, labank, lotel, BPO, e ki reyne atraver proteksyon konstan PT, MSM, PMSD ek MMM?
LALIT: Pa zis zwenn, me vinn reflesi ek azir ansam
Inn ler pu travayer realize ki li pu bizin zwenn enn parti kuma LALIT, ki konsistaman dan faver so klas. Inn ler pu travayer realize ki li pu bizin fer plis ki zis al met 3 lakrwa lor enn biltin vot enn fwa 5 an, si li anvi asir enn lavenir pu li, pu so zanfan, e pu sosyete imin. Alor, pa ezite, sonn nu, ekrir nu, vinn get nu.


Ki LALIT panse lor ERA?
Minis Travay pyez muvman sindikal
Employment Rights Act (EriA) ek Employment Relations Act (EreA) ki guvernman Ramgoolam ti vote an 2008 ena enn lozik fondamantal: tulede lalwa viz pu permet patron met travayer deor kan li anvi ek permet patron fer travayer travay pli buku lerdtan pu mem lapey.
Avan 2008, muvman sindikal ti inifye dan enn platform komin kont introdiksyon nuvo lalwa anfaver patron. Depi lontan, ki li su guvernman Berenger-Jugnauth, ki li su guvernman Ramgoolam, patron ti pe apiye pu ki met sa kalite lalwa-la. Me guvernman pa ti pe kapav amenn lalwa-la akoz muvman sindikal ti inifye dan enn platform komin. An 2008, zis kan sa linite sindikal-la kase, lerla guvernman truv later mu, li sezi lokazyon pu li prezant nuvo lalwa travay (ERiA)ek nuvo lalwa indistriyel (EreA) pro-patron dan Parlman ek fer vot li. Tulede lalwa retrograd mem kan konpar zot avek Labour Act ek Industrial Relations Act (IRA). An 2008, kuma GWF-FPU-FTU kit NTUC ek al form nuvo konfederasyon CSG, guvernman vinn delavan avek so EriA ek EReA. Anpasan, zordi CSG limem paret finn paralize swit a lager intern.
Zordi sa muvman sindikal fragmante pe tom kareman dan pyez guvernman Ramgoolam. Minis Travay Shakeel Mohammed finn prezant amandman a ERiA ek EreA dan Parlman an Desam 2012 ek 3 diferan seksyon muvman sindikal finn opoz sa bann amandman-la separeman. Kan Minis Mohammed finn retir so proze amandman, sak seksyon birokrasi sindikal finn bat lestoma, reklam paternite pu sa “viktwar”-la. Aster-la, muvman sindikal an-antye finn rant dan kales kase guvernman Ramgoolam: olye dimann revokasyon EriA ek EreA, Minis Mohammed finn reysi amenn tu seksyon muvman sindikal aret reklam revokasyon sa 2 lalwa-la ek diskit “amandman” a sa 2 lalwa-la plito. Anplis, pli suvan birokrasi sindikal pe met lanfaz lor bann amandman ki afekte laspe birokratik sindika plito ki opoz tu bann laspe lalwa ki pe permet patron fors travayer travay plis lerdtan pu mwins lapey ek met travayer deor avek fasilite. Depi 2008, se sa vre natir EriA ek EreA ki travayer pe dekuver ek ki travayer pe bizin konfronte tulezur.
LALIT ti premye lafors politik pu analiz Employment Rights Bill ek Employment Relations Bill an-profonder ek expoz filozofi fonsyerman pro-patron deryer sa 2 lalwa (get lor nu websayt pu plis detay). Anmemtan, an 2008, nu ti dibut ansam avek manifestasyon ek veye sindikal divan Parlman kan guvernman ti prezant ek debat ERA dan Parlman.
Dan kad nu kanpayn politik kont ERA, LALIT finn tradwir Employment Rights Act (EriA) dan langaz kreol avek bi pu militan LALIT servi li lor so sayt travay. Plis bann nwayo travayer konpran veritab natir ERA, plis travayer pu anmezir mobilize kont sa 2 lalwa-la. Si u interese pu donn kudme dan sa kanpayn-la, kontakte nu.

Ki LALIT panse?
2 Lagrev Lafin Resan
Buku dimunn dimann nu “Ki LALIT panse lor sa de lagrev lafin bizar ki fek traverse?”.
An-repons, nu pa bizin fer plis ki dir ki Jeff Lingaya finn nom li-mem kuma enn grevis lafin polivalan, e li finn al ziska met serom pandan so lagrev lafin. Ki u pu explike ankor?
Lot lagrev lafin truv enn sindikalis aret manze pu ki enn sel fam kad labank resevwar enn lump-sum ki plis ki totalite reveni laplipar travayer fam dan zot lavi travay an antye, setadir 40 an.
LALIT panse ki pandan bann “down-turn”, kuma zordi, kan klas travayer pankor batir lafors pu met enn lord ar sa kalite mik-mak, gayne-mem sa kalite aksyon absird la. So danze, dapre nu dan LALIT, se li ena tandans rwinn bann zuti de-lit. Lagrev lafin enn zuti de-lit ki difisil servi byen. Sa de lagrev lafin resan la klerman reprezant enn itilizasyon abizif sa zuti la, e rann so ilitizasyon pu enn bon koz pli difisil dan lavenir


Kifer Sistem Kapitalis pa pe marse?
Zwenn nu
GRUP DETID
Analiz Marxis tuzur a zur dan 21em syek
Ki ete klas sosyal? Ki ete Leta ekzakteman?
Sak zedi Kizenn, 5.00-6.30pm.
Batiman LALIT, Gran Rivyer Nor Wes
Tel Emilie/Cindy: 2082132