Galleries more

Videos more

Dictionary more

Useful actions and methods in the struggle in the present context (in Kreol)

10.02.2013


Nu pe pibliye papye ki Rajni Lallah ti prezante dan Seminar LALIT, le 2 Fevriye. Li dernye papye ki ti prezante avan ki LALIT elabor so plan aksyon pu 2013.

Nu aksyon ek metod de lit dan LALIT, li liye enn-dan-lot avek nu bi antan ki parti politik, avek nu program politik, ek li enn expresyon nu stratezi politik.

Nu bi, li enn bi kler ek li enn bi byin anbisye. Kontrerman avek lezot parti politik kuma Travayis, MMM, MSM, PMSD ki pe zis gete kisannla pu rul Leta ekzistan o-servis klas kapitalist, seki nu pe vize se pu fini avek explwatasyon ek dominasyon enn klas par enn lot klas sosyal. Seki nu pe vize se pu sanz natir puvwar.

Dan LALIT, nu realize ki sa bi-la, li pa pu vini par enn “sanzman mantalite” kot sak dimunn “pran konsyans” enn par enn ziska tu dimunn finn pran konsyans, ek lasosyete sanze par mazik, kuma buku ONG paret adopte kom stratezi.

Ni li enn transformasyon natir puvwar ki nu, antan ki parti, pu amene ek aplike depi lao lor nom lamas dimunn. Li pa sa ditu. Nu panse ki nu bi politik dan LALIT, li vinn posib kan lamas dimunn ki oprime par sistem kapitalis isi ek antye lemond rant an-aksyon, mobilize ek partisip aktivman dan so prop emansipasyon dan enn fason konsyan.

Nu truv klas travayer sel klas ki ena lintere, kapasite ek misk neseser pu chalennj sistem kapitalist avek sikse pwiske sistem kapitalist li depann lor explwatasyon lafors travay travayer pu li rule. Alor nu program, li viz pu amenn mobilizasyon politik klas travayer an-partikilye.

Nu truv ki LALIT ena enn rol inportan, antan ki parti politik ki pe chalennj reyn burzwa, pu asire ki enn sulevman kont sistem kapitalist, li pa enn sulevman u enn revolt dan vid, me plito vinn enn muvman ki ena kapasite politik pu amenn sa transformasyon natir puvwar ki nu pe vize. Si pena sa kalite organizasyon politik kuma LALIT, tantativ chalennj sosyalist a sistem kapitalis li ena tu sans fware. Dan bann dernye lane, nu finn truve kimanyer dan Mwayin Oryan ek dan Lafrik kimanyer dan labsans enn organizasyon kuma LALIT, sulevman-de-mas ki finn ena pa finn amenn gran progre, ek dan sertin ka, li finn mem ankuraz enn lidersip politik de drwat net.

Alor li inportan nu realiz linportans nu parti, agrandi li anterm nomb kad, sweyn devlopman so striktir, ranforsi li.

Nu program politik, antan ki enn parti, li enn konpreansyon an-komin de sa travay politik ki nu ena pu fer pu ariv a nu bi. Sa program-la inklir analiz realite dan lekel nu ete zordi, demand politik tranzisyonel ki ena potansyel pu ogmant konsyans de klas ek konsyans politik, ek travay pu popilariz sa program-la.

Nu stratezi ek taktik, li osi liye enn-dan-lot a nu bi ek nu program. Stratezi, pu enn parti politik kuma LALIT, li pa resanble stratezi lezot parti politik. Bann parti politik burzwa truv stratezi an-fonksyon “stratezi elektoral” pu zot vinn “opuvwar”.

Kote birokrasi muvman sindikal ek grup gosizant, dan labsans mobilizasyon klas travayer, ena sertin ki paret truv “stratezi” kuma enn seri manev, aksyon (u menas aksyon) ek metod pu marsand bann ti-myet pu travayer dan enn sekter ar guvernman u pu “zwe” lafors lopozisyon kont guvernman.

LALIT, nu apartenir a enn tradisyon politik ki truv stratezi politik byin diferaman. Nu truv stratezi kuma mwayin pu amenn nu program politik par divan, amenn li ver priz di puvwar klas travayer ek amenn li ver sanzman natir puvwar limem. Li sa lansanb aksyon ki dekul depi nu program ek stratezi ki kan u azut zot tu ansam, an-konbinezon; enn lansanb aksyon avek ena konsistans politik lor letan, lor buku lane ki donn zot enn direksyon kler ek konsyan ki amenn nu ver nu bi politik. Sa lansanb aksyon ek metod-la enn zuti inportan pu devlop konsyans politik otan ki posib dan klas travayer ek lamas dimunn ek devlop sa kapasite klas travayer ek lamas dimunn pu azir politikman.

Alor kan nu finn fer enn seri “seminar stratezik” pu get limitasyon morisyanism ek nasyonalism, pu konpran natir lalit de klas ek etidye “konsyans de klas” ek “konsyans politik”, pu konpran burzwazi deta ek blok istorik, nu finn fer li sirtu avek lide pu ed nu devlop nu stratezi politik pli byin.

Ek zordi kan nu pe diskit aksyon ek metod de lit, li enn lokazyon pu re-etidye lyin ki ena ant nu parti, nu program, nu stratezi, nu aksyon ek metod-de-lit (ki form parti nu stratezi ki li, emann depi nu program) pu asire ki zot form parti enn “tu”: nu pa get sakenn kuma enn diferan size, nu pa get sakenn dan enn fason izole.

Aksyon ek metod parti burzwa tradisyonel
Bann parti lopozisyon burzwa tradisyonel zot “aksyon” li santre buku plis dan Parlman, dan Minisipalite ek Distrik Kawnnsil, aktivite depite u PPS dan landrwa, atraver konferans de pres u pwin de pres, atraver diskur dan diferan inogirasyon/luvertir, poz premyer pyer, evennman ki lasosyasyon u sindika organize kot invit Minis u depite pu koze, ki repran par medya pu li ena enn lefe nasyonal. Ena fwa ena intervyu u komanter dan lapres u radyo.

Bann parti burzwa depann buku lor lapres burzwa. Ek lapres burzwa dan so lansanb ena enn gran linfliyans dan determine ki pu lor azanda politik. Zis dan peryod elektoral, u dan mobilizasyon 1 Me, u pu enn rezon politik eksepsyonel ki parti burzwa ena kontak direk avek lamas atraver miting, kongre noktirn, reinyon, port-a-port.

Aksyon ek metod dan kontext aktyel
Dan LALIT, nu truv li politikman itil pu ki nu ena enn prezans dan lapres, mem si li enn lapres burzwa ek tu limitasyon ki li konporte. Me nu ena pu veye ki nu lyin avek travayer, avek lamas dimunn li pa depann lor lapres burzwa . Nu ena pu devlop nu prop lyin direk avek klas travayer, avek diferan kus dimunn domine par sistem kapitalis.

Kan nu pe mazinn aksyon ek metod-de-lit, li pa enn kestyon “fer pli buku” aksyon. Ena buku aksyon/ metod-de-lit ankor ki nu kapav imazine, me nu ena pu mazinn aksyon-de-lit ek metod-de-lit ki koresponn a seki sityasyon aktyel dimande, ki nu ena rezurs pu tini, ki an-armoni avek nu program ek stratezi, ek ki pu ed nu form nuvo kad politik, agrandi nu parti ek ranforsi li.

Nu finn lerla analiz aksyon ek metod ki LALIT servi, enn par enn.

Rajni Lallah- 2 Fevriye 2013