Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT’s Strategy & Orientation in New Objective Conditions by Ram Seegobin (In Kreol)

07.02.2013


Nu pe pibliye papye ki Ram Seegobin ti prezante dan Seminar LALIT, le 2 Fevriye. So papye ti swiv papye Rada Kistnasamy ek Lindsey Collen, ki deza lor web.

Stratezi ek Oryantasyon LALIT dan nuvo Kondisyon Obzektiv

Nu finn ekut 2 papye extra aswar ek granmatin, e sa finn permet nu get politik ki pe derule e lerla get an profonder kriz ekonomik, politik, sosyal. Nu finn ena deba interesan granmatin. Seki resorti dan sa 2 papye deza se ena enn kriz ekonomik byen byen grav, enn kriz sistemik, ek li duble ar enn kriz sistemik internasyonal.

Dan LALIT, nu deza ena enn program ki nu finn devlope “Pu enn politik ekonomik alternativ” fas a kriz. Deza nu finn elabor enn program ki prezant enn alternativ. Deza nu finn elabor pandan dernye 35 an enn analiz ase detaye lor “burzwazi deta”, enn seksyon burzwazi. Bann evennman resan, tu sa skandal la, enn apre lot, finn expoze kimanyer ki enn burzwazi deta emerze dan enn lekonomi post kolonyal kuma ena dan Moris. Nu deza ena, dan LALIT, enn analiz ki nu finn kree lor zenez sa burzwazi deta la. Lepok ki nu pe traverse asterla, kriz la pe vinn donn buku kredibilite sa alternativ ki nu finn deza prepare, e sa analiz ki nu finn devlope depi lontan. Kriz aktyel, li pe vinn expoz dan lekonkre zenez ek fason opere enn burzwazi deta. E li enn lepok kot PT, MMM, PMSD, MSM tu pe vinn expoz zot bankrut total anterm politik. Zot interese plito dan kisannla pu Premye Minis, kisannla pu Prezidan, ki lalyans pu fer pu asir enn viktwar elektoral – san okenn analiz, ni program. E sa pe expoze zordi.

Onivo muvman sindikal, sa kriz ekonomik ek sosyal finn amenn enn degringolad dan muvman sindikal la. Ena enn minmiz preske total asterla par birokrasi. Ena bann lintere egoist sertin lider ki prime lor tu lezot konsiderasyon. Alor kriz ekonomik, li finn osi prodir enn kriz onivo muvman sindikal.

Sa kriz ekonomik la finn osi detin lor institisyon leta burzwa: Zidisyer, Lapolis, CCID. Onivo institisyon kuma ICAC, kuma ESC, osi, nu finn truv enn pert dan zot kredibilite.

Tusala pu dir ki li enn peryod interesan, me osi danzere. Interesan dan lesans ki analiz ek stratezi LALIT, ti devet ena enn lodyans byen byen larz, buku pli larz ki bann dernye 20 an, parski tu lezot parti ek organizasyon finn e pe kontiyne expoz zot bankrut. Bann evennman finn amenn analiz LALIT alasirfas. Alor, ena buku posibilite. Me, ena osi buku danze. Ena, par exanp, sa tandans pu Guvernman PT-PMSD tom dan enn form represyon –kont lapres, kont sindika, kont tu opozan – amizir li akile. Dan lepase finn ena li. E zordi zot ankor enn fwa tante. Lagazet pe pibliye tu kalite zafer, alor Premye Minis reazir par dir ki li “pa pu toler sa.” Abe, ki exakteman ki li pe menase? Li enpe enn deriv dan langaz, me li osi enn menas trakasan. Finn ena enn seri arestasyon osi, arestasyon pu bann zafer farfeli. Par exanp, aret kikenn pu “difizyon fos nuvel”. Abe, kikenn enn manter, abe li enn manter. Kifer CCID bizin aret li? Li enn manter. Li merit kondanasyon sosal. Ubyen kikenn dir kikenn kiksoz dan enn karpark, Leta avoy CCID aret li. Li enn reaksyon represiv danzere.

LALIT, dan sa moman la, li an pozisyon pu elarzi so lodyans, ogmant so kapasite pu intervenir lor lasenn politik. E kan mo dir lor lasenn politik, mo pa pe koz zis politik elektoral, ubyen politik tradisyonel, me sirtu politik de klas. Nu dan pozisyon pu intervenir pu propaz nu program, enn program sosyalist revolisyoner, enn program tranzisyonel (taler nu revinn explik sa konsep la pli byen, si u ule). Me, pu ki nu kapav fer sa, setadir intervenir dan politik de klas, li evidan nu bizin ranforsi numem antan ki lorganizasyon. Nu bizin rekrit nuvo manb, nu brans bizin pli aktif, nu rezyonal pli aktif, nu komisyon pli aktif, nu Revi pli distribiye. Program nu ena, stratezi nu finn met latet ansam dernye 2 an, nu finn pofinn tulde, me asterla, nu ena pu reflesi lor kimanyer nu pu travay ansam pu donn nu mem lemwayen, donn nu mem kapasite organizasyonel ki neseser pu propaz sa program la, propaz sa stratezi la. Nu bizin ranforsi striktir parti.

Mo papye pu lor la.

Kimanyer nu pu organiz nu aktivite politik, numem antan ki lorganizasyon, e anmemtan gard antet rekrit nuvo manb, ranforsi brans, amizir nu fer sa aktivite politik la. Nu ena enpe enn tandans onivo LALIT, pu nu ranferme lor numem. Nu reflesi an gran profonder, ranferme lor numem. Nu bizin resantre nu aktivite, pu nu uver buku plis ver exteryer, sirtu ver klas travayer.

Ki metod ena pu ranforsi striktir, rekrit nuvo manb.

Onivo sak brans, bizin reflesi lor ki aktivite brans bizin fer. Pa kapav tultan atann ki santral deside, lerla brans exekite. Brans bizin gete ki kalite aktivite li kapav antrepran. E ena zis enn sertin nomb brans ki avoy mosyon ver Komite Santral pu enn aktivite onivo nasyonal. Tu brans bizin fer sa. Ki li pu propoz enn priz pozisyon, enn aksyon, enn aktivite.

E kestyon poze, kimanyer nu form bann kad. Nu enpe feb lor la. Dan sesyon granmatin nu ti kumans al lor la. Tu manb brans bizin vinn kad ki kapav rekrite, ki kapav defann program ek stratezi parti dan landrwa, nerport ki kote. Tultan nu tu ena obligasyon sey rekrit nuvo manb. Si sakenn reflesi kimanyer nu finn rant dan LALIT, lerla nu kapav devlop plizir kalite diferan metod, diferan mwayen pu apros dimunn. Enn ti-grup granmatin, ti mansyonn kimanyer zot servi Revi kuma enn fason kumans enn deba ek kikenn. Nu bizin devlop sa kalite skil la. Ena sertin dant nu ki fer li pli byen ki lezot, me nu tu bizin aprann. Rekritman, exepte dan enn lepok prerevolisyoner, li fer enn par enn. Zis enpe rarman, par exanp, dan enn aktivite Muvman Lakaz nu kapav truve ki enn ku, otur enn seri aktivite, nu reysi rekrit enn grup dimunn, me anzeneral, rekritman li enn par enn. Lor 5 invite, petet enn reste, vinn enn bon manb. Li enn travay pasyans. E li esansyel. Si nu krwar dan nu program ek nu stratezi, li nu devwar lerla pu nu donn nu-mem lemwayin fer li vinn vre, e pu sa, nu bizin kad, nu bizin numem vinn pli bon kad, e nu bizin rekrit nuvo kad.

Poz numem lakestyon. LALIT, kimanyer li pu agrandi, kimanyer li pu devlope? Si nu atann dimunn pu grene enn bozur par zot mem, abe non! Nu bizin al ver dimunn, nu ena pu rekrit dimunn, nu ena pu interes dimunn. Dan reynion rezyonal, brans, Komite Santral nu ena pu reflesi konstaman lor kimanyer akerir sa bann skills ek mwayen rekrit dimunn.

Nu bizin plis partisipasyon manb ek plis partisipasyon brans dan ekrir, prodir ek distribiye Revi. Nu bizin plis lartik ki vinn depi brans, depi manb Brans. Manb brans kapav ena enn lintere partikilye dan enn sosyete, dan enn landrwa, dan enn enn aktivite spesifik. Abe, lerla li kuver sa.

Kuma Kamarad Kisna ti dir, kan Revi Lalit de Klas ti sorti dan 1970-80 laplipar manb ti anfet aktiv onivo sindikal. Ti ena manb dan sindika laburer, artizan, travayer lepor dan sindika, travayer transpor aktif dan sindika. Preske tu manb ti aktivist dan sindika. Zot pa ti dan birokrasi, ni ladireksyon, non. Me, zot ti aktif. Kan MMM re-rant dan lopozisyon, apre 1983, li finn sistematikman exklir manb travayer LALIT, depi dan sindika. Suvan ti fer amenn zot dan enn Bord Disipliner Sindika! Lerla, ti ena enn lot peryod kot, ansam ek LPT, dan All Workers' Conference pandan 3-4 an, nu ti ase pros ek muvman sindika dan so lasanb – me malerezman li ti atraver bann birokrasi. Me, anmemtan ti ena 1,000 a 1,200 delege ki ti pe partisipe. Apartir lerla, nu finn amenn rezistans kont FMI-BM, kont privatizasyon, e sa peryod AWC finn frenn program bann parti burzwa pu privatize partu. Li ti enn travay itil. Me, nu ti travay atraver bann birokrasi. Nu ti otaz birokrasi. Birokrasi, kan li anvi, li met u deor, ubyen li ris u andan, kot u initil dan lalit pu sosyalism. Alor, kan nu ti truv birokrasi enn frin, nu finn plito re-tir numem, e AWC finn kraze par laswit. E LALIT finn al ver travayer lor Program pu premye 5 an par la, e lor stratezi pu prosenn 2 an apre sa. E la, nu dan enn pozisyon ase bon pu nu al ver expansyon. Li depann lor nu.

Nu ena enn stratezi sindikal apel “Travay Labaz Intersindikal”. Nu viz travay alabaz tu sindika. Parfwa li finn reysi byen, parfwa mwen byen. Dan dernye 10 an, finn ena enn purisman akselere dan muvman sindika. Finn kumans gayn fraktir, fragmantasyon, sindika kas an 2, federasyon kas an de, konfederasyon kas an 2. Tusala finn arive akoz ena enn demobilizasyon klas travayer. Gro sekter, kuma lindistri sikriyer finn raptise net. Lepor, enn sekter ki ti byen militan, depi li finn vinn para-etatik, li ena tandans atann PRB, kuma tu para-etatik fer. Finn ena gran mitasyon dan klas travayer. Bann gran sekter militan depi bann lane 1970 finn raptise. Ena travay lor kontra partu. Tu rekritman dan gran labank kuma Barclays, par exanp, pe fer lor baz gayn travay lor kontra 2 an, lerla kapav ubyen pa kapav renuvle. Avek santralizasyon lindistri sikriyer, sa gran sekter artizan finn raptise. Ena travay sezonye pu travayer lindistri sikriyer dan karo ki finn rerantre, kuma avan 1964.

PME asterla pe anplway pre lamwatye klas travayer, me li enn sekter ranpli ek tipti lantrepriz tranzitwar. Zot la zordi, zot anvole dime. Zot bankrut bonaveni. Ena mem sa bann tipti lantrepriz dan enn sekter kuma TIC. Travayer fer 6 mwa isi, lerla al dan enn lot plas. Korl Sennter ferme isi, reuver laba. Zenn truv zot dan sa bann nuvo sekter, kot zot pa reysi partaz lexperyans avek ansyen. Zot pa kone, suvan pa ule kone, ki ete enn sindika. Zot rod solisyon individyel. Si u truv u kondisyon pa bon, ondire anplas kolektivman u rod solisyon ansam ek u bann matlo, u dir “Mo pe kite, mwa, mo pe al Bel Roz, ena enn nuvo korl sennter inn uver laba”.

Nu gayn rapor depi sertin sekter, mem kuma lopital, enn sekter dan “servis”. Lapey pa ase, alor travayer vinn dan biro granmatin, li ena enn ti-valiz, amenn zafer vande ladan. Li truv so matlo dan travay kuma enn kliyan pu vann enn zafer li finn al aste dan Lend. U gayn sa kalite zafer lor sayt travay zordi.

Konsyans de klas byen ba. Zordi li enn nivo byen ba. Konsyans de klas vedir travayer konsyan ki li explwate kuma enn klas.

Alor, nu finn truv bann aksyon sindikal sipozeman “degos”, terib – bann espes “stratezi personel” – kot kikenn eklat sindika, eklat federasyon, eklat konfederasyon, li ale eklat zot, pu ki li kapav gard enn ti latrup inkondisyonel otur li, apre eklatman. Lerla li mem vinn sef. (Li vo lapenn dimunn al lir lor nu sayt kifer Ashok Subron finn kit LALIT, li ti akoz nu pa ti dakor ek so fason fer travay sindika.) Pur lemoman, li sef dan GWF ek JNP. Li tusel koz lor nom GWF ek JNP. Purtan, GWF ti enn federasyon avek enn listwar byen ris. Me, depi 5-6 an desela, sa kalite birokrat lev lager ar SILU, u truv SILU ale, kit GWF ale. Li lev lager ek PLHDWU, lerla u truv PLHDWU, li osi, li kite ale. 2 pilye GWF ale, akoz enn kordilo pe inpoz zafer lor zot. Lerla li akerir enn kontrol absoli lor seki reste. Ki li fer ek kontrol absoli la? Depi enn-de lane, li met limem negosyater, Vis Prezidan Dany Marie (RA), sekreter Narain (RA), asistan trezorye Veena Dholah (RA), purtan zot ena zis sindika fantos ki zot reprezante. Zot mem “ladireksyon” Federasyon GWF, avek enn kontrol total.

GWF, FPU ek FTU ti inn form enn espes Fron Sindikal de Gos, alinteryer NTUC. Lerla Subron veye ziska li kapav amenn kasir dan NTUC, sa 3 la kite, al form konfederasyon CSG-Solidarite, e laba sel port-parol Subron. Kan CSG ena diverzans, ant Subron ek Bizlall (ki dan FPU), sann kut la eklat CSG, pu gard enn minmiz total seki reste. Pu li reysi, byen suvan li travay ase etrwatman ar dimunn dan Guvernman. Dan lindistri sikriyer, li kone Nita Deerpalsing, etc pe amenn kanpayn kont patron lindistri sikriyer lor baz kominal, alor li mars ar zot. Sa sipoze “menas degrev” an Septam lane dernyer, travayer pa gayn naryen, me lerla fer miting remersiman dan Port Louis. Dan miting remersiman, Subron dir li mandate par travayer lindistri sikriyer pu remersye Nita Deerpalsing pu kudme ki li finn done. Lane dernyer, kan li fini al pran irn transparan pu fer “Strike Ballot”, li anonse ki li finn gayn enn korl depi NR lor so portab. Lagrev disparet. Sak fwa kan Subron mobiliz enn sekter, finalman ariv enn sityasyon kot li li pe negosye ar Parti Travayis. Li interlokiter pu Guvernman dan muvman sindikal. Sa ti so lanbisyon. E sa ki li pe tultan fer, e rod fer. Lagrev lafin Jeff Lingaya, mem zafer. Ena enn mobilizasyon dan Albion par abitan sa landrwa kont CT Power pu inplant so lizinn, depi enn baz MMM, Fabiano Balisson, etc, ki mont enn muvman lanvironnman kont proze CT Power. Bizlall rant ladan. Jameel Peerally rant ladan. Sann kut la, Jeff Lingaya fer enn lagrev lafin. Kumansman RA sutenir li ondire li pa enn manb. Lerla, kan Radyo anonse ki Jeff Lingaya enn manb RA, Jeff Lingaya explike an long ek an larz ki li pe fer sa lagrev lafin la pa antan ki enn manb RA, okontrer “17” manb RA inn dir li pa fer lagrev! Zordi, Ashok Subron dan lagazet pe ofer pu al negosye avek Guvernman. Li enn metod travay byen orib me tipik. Li montre konfli Bizlall ek Subron. Sa ti enn terin Bizlall. AS, li, li finn kap li. Li pu al diskite ar Assirvaden ubyen Virahsawmy, li.

Tusa pu dekrir enn metod travay, e Jack Bizlall e Ashok Subron. Zot manyer travay finn fer nu pli pran distans depi muvman sindikal. Zot sipoze “degos”, me zot metod byen oportinist ek san prinsip. Nu finn delibereman met numem an-retre, depi sa muvman sindikal asterla, ki kontrole par bann birokrat total plis oportinist san prinsip.

Me, e la nu vinn dan pwen inportan mo kozri.

Nu program politik, nu stratezi, li depann lor lafors klas travayer pu li vinn enn realite.

Nu pa kapav konturn nesesite ki ena enn klas travayer mobilize, enn klas travayer inifye, enn inifikasyon lor baz enn program.

Alor, li vinn nu travay politik pu re-aktiv lalit de klas, ek so eleman lalit sindikal osi.

Aster, bizin gete ki bann mwayen nu ena pu fer sa.

Li evidan, nu pena okenn lintansyon vinn bann sindikalist.

Seki nu ule fer se kree volonte pu linite dan klas travayer. Sa li exakteman lekontrer seki enn birokrasi fer. Nu, seki nu bizin fer, se kree volonte parmi lamas travayer. Nu bizin denons birokrasi ek so bann manev ki amenn fragmantasyon. Nu bizin prezant argiman kifer bizin linite sindikal, kifer bizin linite programatik. Linite sa pa zis enn panye lider pe asiz otur enn mem latab. Li pa zis enn kestyon kisann la Prezidan, kisann la Sekreter enn federasyon? Sa li pa linite.

Veritab linite, li vini amizir u reyni travayer otur enn program, enn program revandikasyon. E kan nu dir enn program revandikasyon, nu pa pe koz enn sinp lalist demand anfile enn apre lot, nu pe koz enn veritab program, kot diferan revandikasyon artikile, enn dan lot. E nu pa pe dir bizin sey al konvink birokrasi, parski limem ki amenn fragmantasyon. Okontrer, nu pu bizin denons maguy ek metod birokrasi, expoz zot pu seki zot ete. Zot pu amerde, byen bon.

Travay la li difisil.

Anmemtan bizin denons dirizan ki finn akapar puvwar dan sindika, e anmemtan ankuraz travayer zwenn sindika. Bizin ena argimantasyon pu sa. E li bizin vinn ase kler pu nu tu. Dan nu latet. Nu bizin kapav konsey travayer pu zwenn sindika, pu vinn aktif ladan, e pu kumans azir pu debaras sindika de sa birokrasi e sa bann parasit la. Sanki travayer (e sirtu nu manb) pa vinn Prezidan, a absorbe dan sa birokrasi maladif la.

Dan FPU, dan lepase finn ena buku deba lor lyen ant lalit politik ek lalit sindikal. Me, dimoman poz sa kestyon la dan sa form la, li ule dir ki u pa konpran ki ete lalit deklas. Li ule dir u pe truv “lalit politik”, exakteman kuma MMM, PT, PMSD, MSM, Parti Malin, etc krwar li ete, e u pe truv lalit sindikal kuma Subron ek Bizlall fer li. Lyen la li evidan kan konpran ki ete politik de klas. Kan u konpran ki ete lalit de klas, lerla pena okenn problem. Lalit de klas, li ni enn lalit politik, ni enn lalit sindikal. Li enn lalit kot klas travayer sey truv enn fason pu li pran puvwar. E li pu fer sa par enn program politik, e enn program sindikal ansam. Alor, kan u fini konpran sa priz di puvwar klas travayer, lerla, lefet ki u vinn poz lakestyon ki lyen ena ant lalit politik ek lalit sindikal, li ule dir u pa konpran ki ete enn program tranzisyonel.

Ki anfet enn program tranzisyonel ete? Li pa enn program kuma lezot parti ena: dan prosenn eleksyon, si nu gayne, nu pu fer a, b, c. Enn program tranzisyonel li baze lor demand ki lamas travayer pre pu defann zordi, e ki dan sistem kaptialist u pa pu kapav gayne. Li enn program ki zistifye zordi, ki travayer truv zistifyab zordi, me ki sistem kapitalist pa pu kapav kontenir. Kuma, par exanp, enn program pu reform agrer. Si nu program dir bizin reget propriete later, kisannla posed ek kontrol later, laplipar travayer pu dakor. Me, eski sistem kapitalist Moris kapav kontenir enn re-distribisyon later? Non. Li pu revolisyonn nu sistem lekonomi. Li enn travay inportan pu explik sa program tranzisyonel. Li montre lyen ant lalit politik ek lalit sindikal.

Ena osi pu denons laspe anti-travayer, ek anti-sindikal, lalwa travay. Lalwa travay, li kont travayer, e li kont sindika. Kifer? Parski li alinteryer sistem ki servi explwatasyon kuraz travay.

Alor, nu bizin sirtu denons explwatasyon kapitalist la limem. U pa pe rod zis enn pli gran par dan sirplis kapitalist, non. Purtan, sa li prinsip de baz travay sindikalist tradisyonel. Nu, seki nu ena pu fer se denons explwatasyon la limem. Nu ena pu denons sa lozik ki ena deryer sa form explwatasyon la. Li pa dan nu bi pu zis gayn enn ogmantasyon saler. Nu bi se pu evantyelman travayer pran kontrol lor sayt, deside ki pu plante, pran responsabilite ki pu prodir, kontrol kimanyer organiz lertan travay. Nu pa aksepte lozik sistem kapitalist. Sa diferans dan nu program. Kan u aksepte lozik kapitalist, u pe reyne u rol kuma parti sosyalist revolisyoner.

Alor, nu kapav kumans par enn refleksyon lor labaz intersindikal. Enn lide se pu travay lor tradiksyon lalwa travay, e servi sa tradiksyon la pu interes travayer, kree fwaye lalit dan diferan sekter, kree ti-grup refleksyon lor kestyon travay. Nu pa pe tradir pu zis donn sa bann birokrasi. Nu pu servi sa numem onivo nu sayt travay, pu kree fwaye militan LALIT onivo sak sayt travay. Dan lepase nu finn sey distribiye biltin sayt, sa vedir enn biltin spesifik pu enn lizinn, enn sekter, enn kote biltin la ena problem sa sekter la, lot kote ena kestyon politik pli zeneral. Nu finn reysi plizir plas, kuma Plastinax, Princes Tuna, Rosehill Transpor, Basalt, Cernol. Nu ti aprann sa zuti de-lit depi bann Lutte Ouvriere an Frans. Me, li reklam enn degre lorganizasyon onivo brans ki ase solid. Li pa kapav organize onivo santral. Fode brans lamem kapav organiz li.

Distribisyon trak masif anba lagar. Kapav osi servi – 6er am lor lagar – plis plitar kuma enn pre-kirser pu enn biltin sayt, setadir sak brans regilyerman al kot enn sayt.

Nu bizin viz plis lartik lor kondisyon travay, depi lor sayt. Nu bizin al get travayer lizinn, pran detay, ekrir lartik. Sa li enn fason pu distribisyon Revi expann.

Elabor enn program aksyon pu integre nuvo mam ek sinpatizan, lor tem kuma:
Lanplwa
Lanvironman
Sekirite Alimanter
Lalit Fam
Diego, anti-baz militer
Kontak internasyonal.

Plis lartik dan lapres ek lor nu Web-Sayt (sirtu polemik, sirtu ki kritik politik guvernman ek oportinism lopozisyon parlmanter. Bann lartik de pres ek program radio, zot itil pu mintenir kontak ek lamas dimunn.
Lor Tem/Kanpayn kuma:
Lekonomi/lanplwa
Lalwa travay
Lanvironman
Lalit fam
Diego

Bi sa papye la, se pu demar enn diskisyon lor ki manyer pu organiz nu travay politik, pu ki li ena enn dinamik pu ranforsi bann striktir existan, ek an mem favoriz rekritman nuvo mam, ek formasyon nuvo Brans. Nu bizin donn numem mwayen organizasyonel pu propaz nu program. Nu ena enn pwa progamatik, ek nu ena buku analiz lor stratezi, me nu mank lemwayen militan. Sityasyon obzektiv pe prezant enn oportinite extra-ordiner pu LALIT, alor, nu bizin devlop nu mwayen pu nu sezi sa lokazyon la.

Ram Seegobin, 2 Fevriye 2013