Galleries more

Videos more

Dictionary more

The Right for Police Officers to Form a Union (In Kreol)

27.09.2012


LALIT sutenir demars enn grup polisye pu gayn drwa form sindika. Dayer dan LALIT, nu finn ena pozisyon anfaver drwa lapolis sindike depi ki nu vinn enn parti politik an 1982. Nu argimantasyon li leswivan:

1.Polisye zot enn travayer, alor kuma tu travayer, zot bizin lib pu form sindika. Kumsa, zot kapav regle problem kuma transportasyon, shift, transfer.

2.Sindika polisye li partikilyerman inportan, parski li permet enn striktir potansyelman pli demokratik azir kuma enn kontrepwa vizavi sa yerarsi byen rizid dan lafors polisyer. Sa vedir, san enn sindika pu polisye, bann sef yerarsik kapav mal-azir avek inpinite, e fer ditor servis polisyer enn pei. Avek enn sindika, ena posibilite pu polisye met lord ar bann brans dan lapolis ki devlop bann metod vyolan, par exanp, ubyen met lord ar rezo koripsyon intern, ek osi evidaman devlop enn kontrol sosyal lor nerport ki “brebi galez” ki abiz so puvwar.

3.Dan plizir pei ena sindika polisye, e li anfet diminye problem pu polisye.

An 1983, dan nu program nu ti deza mete:
“Mobilizasyon prioriter … Amenn lalit pu lapolis ek ponpye gayn ful drwa sindike.” Nu remarke ki ponpye ek gard shyom anfet gayn sa drwa la aster, su nuvo lalwa travay.

An 1987, dan nu Program, nu lir: su tit “Pu liber ti-gard ek ponpye: DRWA LAPOLIS EK PONPYE FER SINDIKA: Program LALIT”, kot nu explik nu pozisyon. Nu osi met delavan drwa pu tu fonksyoner fer politik aktiv (ziska ran otur P.A.S.).

E sa bann revandikasyon la finn kontinye ziska asterla. Par exanp, an 2010, dan nu “Bilan 5 an ek PROGRAM LALIT” nu dir: “Police must be free to unionize.”

Alain Ah-Vee
Pu LALIT
27 Septam 2012