Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT sutenir Artizan ek Laburer

16.08.2012


LALIT sutenir artizan ek laburer dan zot lalit pu amelyor zot kondisyon travay, ek ogmant zot lapey. LALIT truve ki travayer ena rezon pu truve ki drwa de-grev li enn eleman esansyel pu ki travayer dan enn pozisyon pu defann so drwa. Laburer ek artizan ena pu fer fas enn patrona ki tuzur ena reflex feodal.
Par kont, nu ena rezerv lor stratezi sindikal ki depann lor kolaborasyon ar Depite ek Minis Parti Travayis. Nu ena rezerv lor stratezi sindikal ki riske rekiperasyon politik par Parti Travayis. Li esansyel, anmemtan, ki travayer evit kredibiliz sa 2 nuvo lalwa travay la, Employment Relations Act ek Employment Rights Act ki responsab pu afebli klas travayer ankor plis. LALIT ti opoz sa 2 lalwa la, ek nu ti opoz filozofi deryer zot. Nu ti dan manifestasyon, ansam ek CTSP, kont sa 2 lalwa la, ziska zur ki zot ti vote dan Parlman.
Finalman LALIT panse ki enn nuvo politik lor lekonomi li esansyel kuma enn demand dan tu lalit ki klas travayer amene zordi. Nu dir travayer dan sekter laburer ek sekter artizan bizin revandik diversifikasyon agrikol, bizin revandik reform agrer. Sa kalite demand la li pu kree travay dan pei, pa al ver detrir travay kuma tablisman finn fer ziska ler. Sa kalite demand la li osi asir sekirite alimanter dan enn lepok kan pri manze pu kumans grinpe ankor. Sindika laburer ek artizan pu bizin reflesi lor eski kann ek disik ena lavenir. Eski larzan Linyon Eropyen (larzan akonpaynman) pa ti bizin servi pu diversifikasyon plito ki pu konsolid konpayni sikriyer ek zot lindistri kannyer?