Galleries more

Videos more

Dictionary more

Bizin ferm larad kont bato deger USS MCFAUL!(In Kreol)

12.05.2012


BATO DEGER INPERYALIS, DEOR!

Nu pe manifeste zordi Samdi 12 Me 2012 divan Lanbasad USA dan Port Louis pu denons prezans dan Larad Port Louis, apartir yer, enn bato deger Amerikin. Nu larad bizin pena okenn bato deger, sirtu okenn bato deger pei inperyalist, e pli grav enn pei ki pe okip later Repiblik Moris militerman. Sa navir deger ki dan larad la, li apel USS McFaul DDG-74.

Sa kalite prezans militer la, so bi se pu abitye popilasyon Moris avek enn prezans militarize. Kumsa USA etann so masinnri deger. Li sey fer li an katimini.

Deza Repiblik Moris pe sibir enn lokipasyon militer, enn lokipasyon militer ilegal, akoz larme USA pe okip Diego Garcia. Instalasyon sa baz militer la ki responsab sufrans Chagosyen ki finn deplase depi laba, osi byen ki sufrans pei Moris ki finn demanbre par exsizyon Chagos par USA-UK. Zordi ena zarm nikleer laba, e sa li al-ankont Trete Pelindaba pu enn Lafrik san Zarm Nikleer. Depi lepok premye bombardman Afganistan an 2001, ti deza ena 5 bombardye B-1 stasyone Diego, ek 10 bombardye zean B-52. Lerla finn servi sa lartilri lur pu tuy popilasyon sivil. Fode pa asterla kumans uver larad Port Louis a sa zar masinnri deger la.

Bato deger USS McFaul, li sarye misil Tomahawk. Depi 2001 sa destroyer la finn deza atak Afganistan. Misil ki li sarye, li kapav telegide lor bato dan Losean Indyen depi Pentagon, setadir departman lager USA. E zordi USS Mc Faul pe “up-grade” pu li sarye Aegis Ballistic System. An Zanvye 2010, sa bato la ti servi pu kontrol Mwayen Oryan, sutenir Israel e pu menas Iran.

Deplizanpli lanbasad U.S. inplike dan tu kalite penetrasyon dan sosyete Moris. Li adopte enn vilaz antye, li sponnsor artis, li finans ONG ek individi, li donn tu zar laburs. So solda ti mem pe donn zuzu zanfan lekol!

Ena konfli dan Ladministrasyon USA. Li pe oblize devlop misil ki lanse depi lamer akoz okenn pei dan lemond nepli anvi baz militer lor so later. Direkter Raytheon (enn gran “kontrakter masinnri lager” ) finn dir Obama pe oblize shifte ver gard so zarm abor navir akoz okenn lot pei pa’le baz.

Li inportan pu ferm Larad Port Louis a prezans bato deger inperyalist. Apartir asterla. Li inportan ki Guvernman Moris exziz ferm baz militer lor Diego, pa mandyan enn lamone lokasyon kuma li’nn fer semenn dernyer.