Galleries more

Videos more

Dictionary more

Enn Refleksyon lor “Morisyanism”

05.05.2012


Nu ena plezir repran enn e-mel ki nu ti gayne depi enn nuvo lekter Revi LALIT, kan li ti pe prezant exkiz akoz li ti interese vinn dan nu Konferans lor Stratezi me pa ti kapav:

Sa size ki LALIT finn diskite dan “Konferans lor Stratezi” la paret interesan pu ekute e pu debat! Malerezman mo pa ti lib, mo pa tro resi al dan bann aktivite andeor.

Mwa mo tia pli kontan tann bann Morisyen dir, “Mo 80% ouswa mo 95% Moriyen”, sa vedir avek plis sinserite. Parski se sa ki vre, buku dimunn ena enn bout zotmem ki res andeor, swa akoz zot kominalis, swa akoz zot rev se resanble dimunn deor, swa akoz zot santi ki Moris finn trahir zot.

Efektivman mwa osi mo mefye slogan dan lamin puvwar, osi dan lamin media, me osi dan lamin dimunn. Mo rapel kan ti fer Jeux des Iles dan Moris, tou bann media ti raport enn espes fenomenn extraordiner ki komkwa enn gran linite nasyonal existe e byen vivan. Badinaz. Tro fasil. Ti ena bann tournwa kot Morisyen ti aplodi sote kriye sak fwa ki ladverser Lareynion fer fot. Mo pa apel sa linite nasyonal, mo apel sa sovinism. E sa fenomenn extraordiner la, ki li finn amene pu kombat kominalism?

Nu byen kone, nu santi nu plis Morisyen kan ena konpetisyon, kan nu an danze, kan nu lot pey, kan ena siklonn. Pu mwa linite ek idantite nasyonal se kan nu promuvwar nu kiltir pu nu mem, pa zis pu touris, se kan nu ena kouraz rekonet ki linite pa vedir narnye san egalite, etc... Si li pa repoz lor bann realite e si li pa travers enn degre matirite, li pu res vid. E slogan la pe vinn deplizanpli vid avek lekonomi globlalize ek later Moris ki pe vande ek bann etranze.

Ayo mo pe ekrir tro!

Dominique M.