Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT supports 1,200 Palestinians prisoners on hunger strike(In Kreol)

23.04.2012

LALIT ti avoy sa lartik la Le Mauricien, me ki pann finn pibliye. Donk nu pe pibliye li pu lintere nu bann viziter.Merkredi 17 Avril 1,200 prizonye Palestinyen finn deklans enn lagrev lafin pu proteste kont zot detansyon extra-zidisyer par Israel , sirtu dan bann prizon militer. LALIT solider ar sa protestasyon kuraze la.

Plizir lorganizasyon dan Palestinn ti finn deza dekret 17 Avril “ Zurne Prizonye Palestinyin” . Bi sete pu expoz manyer ki sistem zidisyer militer Israel pe vyol lalwa internasyonal ek drwa imin dan Teritwar Okipe ek Israel . Anmemtan so bi se pu fer larme Israel aret tortir zanfan Palestinyin dan prizon, e osi pu ki larme aret transfer ilegal bann prizonye depi Teritwar Okipe ziska frontyer Israel . Zurne osi viz pu aret fer sivil pas divan Lakur Militer.

Dapre Addameer, enn lorganizasyon drwa imin Palestinyin, zordi ena 4,637 prizonye politik Palestinyin dan bann prizon militer Israel, inkli 320 ki an detansyon administrativ, ki permet larme Israelyin ferm dimunn san okenn sarz ni pas divan lakur.

Depi lan 2000 larme Israel finn aret ek gard an detansyon plis ki 8,000 zanfan Palestinyin dan Wes Bank ek Zerizalem Est, setadir pre 700 par an. Parmi ena mem zanfan 12 an. Larme lokipasyon fer zot sibir interogatwar san prezans zot paran ni avoka.

Sistem Lakur Militer dan Israel ki finn met dibut zis okumansman lokipasyon Palestinn an 1967 pa fonsyonn kuma enn lakur ordiner. Li plito azir kuma zarm zidisyer oservis puvwar lokipasyon, kot sekirite ki prime olye lazistis.

Dapre Rapor Save the Children ek East Jerusalem Rehabilitation Program ki finn sorti an Mars 2012, 98% zanfan Palestinyin ki arete sibir vyolans fizik u sikolozik pandan zot arestasyon ek detansyon. 90% sufer problem stress , kosmar, pipi lor lili, anxiete ek tromatism apre ki finn larg zot. Dan rapor la li sit ka enn zenn 17 an, Hamra, ki solda ti vinn aret li omilye lanwit akoz zot ti supsonn li dan enn zafer avoy ros lor kolon Israelyin pre kot so lekol dan Wes Bank. Li rakonte kimanyer zot ti menot li, band so lizye, e bat li. Zot ti ferm li li dan enn ti selil, e li ti pe bizin manze dan mem plas kot li pe fer so bezwin. Li finn pas 5 mwa dan prizon militer. Ofet, li pa ti mem ena okenn kontak ar so famiy, e ti res san drwa ena okenn vizit.

“Kan mo ti dan Wes Bank an 2004 mo ti zwenn buku paran Palestinyin ki ti rakont sa mem realite vyolans larme Israel kont zanfan Palestinyin ek tromatism ki sa bann zanfan la kontiyn sufer apre kan larg zot,” Alain Ah-Vee ti dir Le Mauricien . “Alor, kan nu pe dir LALIT solider ek sa muvman pu expoz barbari sistem swadizan “lazistis militer” Israel , nu kone par temwayaz personel.”