Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fet Travay, Muvman Premye Me, Muvman Sindikal

18.04.2012


Dan enn intervi dan Mauritius Times 9-15 Mars, Bizlall anonse ki li pe aret so bann aktivite sindikal ( “J’arrête mes activités syndicales à la fin du mois”).
Apenn enn mwa apre, dan enn konferans de pres, raporte dan Le Mauricien 6 Avril, Bizlall anons formasyon “ Un collectif de 13 syndicats à l’initiative de Jack Bizlall”. Seki etranz ladan, seki laplipar sa bann sindika la afilye ar FPU; me seki ankor pli etranz ladan, seki ena buku sindika ki afilye ar FPU ki pa paret form parti sa nuvo kolektif. Purtan kolektif la pu fer travay enn sindika ek enn federasyon, tel ki negosye pu lapey ek kondisyon travay, kuma Bizlall anonse dan so konferans de pres..
Kom dabitid dan so konferans de pres, Bizlall pa fer okenn mansyon enn lot “Kolektif pu enn konba initer” ki li ti met dibut plizyer lane de sela.
Par kont dan so konferans de pres, Bizlall invit travayer vinn sutenir zot sindika pu Fet Travay dan Laplas Taxi dan Bobasin, san dir ki sann la pe organiz sa rasanbleman la.
Par kont, dan Le Mauricien Lindi 16 Avril, ena enn long lartik ki dekrir platform ek revandikasyon pu rasanbleman Fet Travay dan Bobasin: lartik la fer referans a enn “komite organizater”, me ena sirtu bann long sitasyon seki A.Subron finn dir lor sa rasanbleman la.
Dan lartik la ena referans a konpozisyon “komite organizater”: GWF, FTU, FPU, Muvman Premye Me, Rezistans ek Alternativ. Sa li byen etranz, etan done ki dan so intervi dan Mauritius Times 9-15 Mars, Bizlall ti dekrete ki “Le Mouvement Premier Mai a choisi la voie de son auto-effacement comme moyen de construire une force politique large et de masse”.
Li pa pu fasil pu klas travayer truv atraver sa bruyar konfizyon. Me bizin selebre Fet Travay dan enn fason diyn ek konstriktif, sirtu etan done bann menas ki ena dan enn sityasyon kriz ekonomik grav.

18 Avril 2012