Galleries more

Videos more

Dictionary more

Against new French Military Presence & LALIT’s Strategy Conference (in Kreol)

07.03.2012

Konferans de Pres LALIT
Merkredi 7 Mars 2012 11er15
Horl Mama Bul Later
GRNW, Port Louis.

Prezan pu Lalit: Alain Ah Vee (Prezidan), Lindsey Collen, Ram Seegobin, Rada Kistnasamy, Roland Boussac, Yannick Jeanne.

Lapres: Claude Cziffra (Radio One), Lexpress.mu, Patrick Yvon (Le Mauricien), Patrick Hilbert (Defi +), Herman Assy (Week-end), Radio Plus, MBC Tv.

Alain Ah-Vee finn swet la byenveni zurnalis. Tem sa konferans de pres li Otur nesesite pu lite pu amenn ek gard Lindepandans nu pei, e sa dan kad selebrasyon 44 an Lindepandans ek 20 an Repiblik. Nu pu koz prinsipalman lor nu Konferans lor Stratezi ki pu fer Lindi 12 Mars, e ki konsern zisteman stratezi anti-inperyalist ek anti-kapitalist, ek nu pu osi kadre konferans depres dan aksyon ki Lalit finn fer kont prezans solda franse pu fet Lindepandans dan Champs de Mars.

Lalit finn avoy enn let protestasyon a Premye Minis kont prezans sa reziman franse la, e sa finn fer ansam ar enn kanpayn lafis ki Lalit finn axe prinsipalman dan Porlwi. Sa reziman la sort Lareynyon depi FAZSOI, Forces Armee Zone Sud de l’Ocean Indien. Se enn larme lokipasyon dan Lareynyon, ek dan lil Mayot ki Lafrans inn kokin depi Komor. Nu, dan Lalit, nu truv ki li inakseptab ek mem grotesk ki sa bann “parasitis” franse vinn donn demonstrasyon ek vinn fer defile pu nu fet Lindepandans ek fet Larepiblik. Rol Leta Moris li byen trakasan. Minis Choonee mem vinn sey zistifye sa prezans militer la isi kuma enn lesanz Moris/Lafrans akoz sanse SMF ti prezan dan Paris. Lalit nu kont tu prezans militer inperyalist. Zot solda zot pa labyenveni dan Moris. Nu finn gayn sutyen lokal ek internasyonal dan kad sa kanpayn protestasyon la. Dan Lalit, kuma lapres kone, nu pe milit pu enn prosesis dekolonizasyon ek reinifikasyon nu Repiblik, ek nu Konferans li lor la. Aktyelman Moris li tuzur enn pei demanbre, nu pei li tuzur su lokipasyon militer, su lokipasyon lafors inperyalis franse ek amerikin. Lopkipasyon larsipel Chagos ek Diego Garcia par Amerikin e zil Tromelin par Lafrans.

Nu Konferans lor Stratezi, Alain finn dir, se pu ki nu reflesi lor konsep Morisyanism ek Nasyonalism, zot inplikasyon pu stratezi ki nu adopte. Nu pe remet an kestyon sa stratezi servi “morisyanism” pu konbat Kominalism. Li napa marse, e li riske fer ditor. Nu pe remet an kestyon sa stratezi servi nasyonalism pu konbat inperyalism. Li osi, li napa marse, li riske fer ditor.

Alain finn pas laparol Lindsey.

Lindsey: Kan nu ti lir lor lagazet ki pu ena prezans enn reziman solda Franse zur Lindepandans, kumansman nu ti panse li enn poson davril. Me, li vre! Inkrwayab me vre.

Zordi kan ena sa kriz ekonomik mondyal la, bann pei inperyalist kuma Lafrans pe panike e, dan zot zefor pu tir fardo kriz lor zot ledo, zot pe tir tu kalite plan pu fer lezot pei pey lepo kase, e sa dan plizir fason.

Zordi kan ena sa kriz ekonomik onivo Moris, klas kapitalist isi li ase for pu fer bann klas oprime, sirtu klas travayer, pey lepo kase pu so kriz. Li servi plizir fason, zordi nu pe get enn sa bann fason la: par diviz dimunn lor baz idantiter, lor baz kominal, relizye, etnik.

Azordi, kan ena enn tel kriz, pei inperyalis, kan kriz ekonomik pe menas pu balye zot, zot pe servi kuma pretex sa piratri dan ti-bato dan Losean Indyen pu vinn aksantye zot prezans dan Moris ek Sesel. Lafrans fer dan Moris kuma USA deza fini fer dan Sesel. Dan Sesel USA ena enn baz militer, ek so bann dronn “hunter killer” deza anplas. Tusala su pretex piratri. Dayer Wikileaks finn expoz kimanyer USA finn “deleg” Lafrans met so prezans militer Moris, akoz pu USA li enpe pli difisil pu fer li. Inperyalism pe shifte fardo kontrol piratri depi lor so ledo ziska lor ledo pei relativman feb kuma Moris ek Sesel, e pe fer nu pei organiz prose kont pirat, gard prizonye pirat, e sa lerla sa vinn pretex pu solda Franse gardyen sa bann pirat la, kan zot vinn Lakur, New Court House. Antretan, zur Lindepandans pe fer lepep Moris abitye ar prezans solda franse dan pei.

44an desela, dan moman kot nu finn gayn Lindepandans, nu ti ena enn defet andan dan sa viktwar la. Nu pei finn demanbre. E zordi, nu pei ankor su lokipasyon militer.

44 an desela, dan moman kot nu finn gayn Lindepandans, nu ti pe travers enn bagar rasyal, enn lager kominal.

MMM, dan so komansman, antan ki enn gran muvman, li ti pe challenj e inperyalism e kominalism. Li ti anfet kal sa dominasyon kolonyal ek kal sa kominalism la 40 an desela, zis apre Lindepandans. Li ti inifye travayer lor slogan kuraze ek perkitan “Lalit de klas pa lalit de ras”, e sa finn lakle so sikse dan so premye 10 an lexistans. Me sa challenj MMM la finn kumans fer so nofraz apartir 1981. An 1981, MMM fer lalyans ek PSM Harish Boodhoo ki enn parti kominalis e anmemtan li sanz stratezi, li desid pu kumans mars lame-dan-lame ar kapitalis dan so nuvo stratezi “enn sel lepep enn sel nasyon”, kot li adopte sime “Nuvo Konsansis Sosyal”. Sa finn fer MMM so lalit anti-kolonyal ek anti-kominal al ver enn degringolad total, ver enn katastrof. Ariv 1983, li fini form parti problem la: enn eleksyon pli kominal ki sa pa finn ena.

Sa viraz a drwat pa ti fer par volonte sinp ladireksyon MMM. Li ti plito par presyon depi, enn kote, MMMSP Dev Virasawmy ek Lel-gos Bizlall (ki anfet ti lel-drwat MMM) ki li finn abandonn lalit de klas pu li al ver nasyonalism kot li servi sa slogan “enn sel lepep enn sel nasyon”, ek osi, lot kote, par presyon editoryalist pro-kapitalist kuma Lindsay Riviere ki, a lepok, ti redakter e Le Mauricien e Week-End.

Nu, dan Lalit, nu atribiye sa katastrof ki finn ariv MMM a lefet ki li finn sanze depi enn stratezi baze lor “lalit de klas pa lalit de ras” a enn nuvo stratezi baze lor “morisyanlism” ek nasyonalism.

E zordi, kan nu pe truv solda franse pe vinn dan pei, kan nu truv kominalism pe lev latet brit otur enn eviksyon isi, otur enn bandrol desire laba, otur reform elektoral, li finn ler pu nu vinn remet an-kestyon sa bann slogan vid, vag ek flas kuma “enn sel lepep, enn sel nasyon”, kuma “mo 100% morisyen, twa ki to ete twa? ” ki finn kumans reservi zordi, e ki pu amenn mem fayit dan lavenir ki zot finn amene dan lepase.

Sa nuvo inperyalis la, li pa zis kote militer ki zot pe re-vini, me osi kote ekonomik. Par exanp, avek ogmantasyon pri karbiran, bes dan larive turis, Air Mauritius an plin kriz, li frazilize e kapav fasilman vinn prwa pu enn OPA par enn konpayni ayreyenn enn pei inperyalist. Parey kuma CEB, CWA ek lezot paraetatik, zot tu kapav al mem sime kuma Telecom, tom su kontrol Lafrans ubyen enn lot pei inperyalist. Lafrans pu re-fer letur Rodrig, avek lide pu servi kriz ekonomik pu pran kontrol laba, parey kuma li ti fer dan kriz otur Lindepandans 44 an desela, avek sutyen Gaetan Duval.

Sa nuvo vag kominalis, li, li pu lev latet ar kriz, si nu pa organize byen. Dayer, premye lefe kriz ekonomik deza pe resanti: somaz, prekarite, inegalite dan travay. E sa li provok a son tur kriz sosyal; vyolans alinteryer lafamiy, vol, lafamiy inploze, ankor vyolans, lager, asasina.

Tusala pu dir ki ler finn vini pu nu fit nu zarm politik, pu nu devlop bann stratezi ki pu marse kont kominalism, kont kapitalism, ek kont inperyalism. Ler inn vini pu nu abandonn bann vye zuti flas, vid ek vag, ki finn amenn katastrof pu MMM antan ki enn muvman pu progre. Ler finn arrive pu nu fit nu zarm politik pu nu fer fas a kriz. E pu remet ankestyon bann zarm demode ek initil kuma “morisyanism” em “nasyonalism”. Sa mem nu pu diskite le 12 Mars. Tu dimunn ki ule invite, kontakte nu. Konferans li uver.

Lindsey finn prezant program pu nu Konferans le 12 Mars.

Sesyon kestyon-repons ti byen interesan, e ti dire 20 minit.