Galleries more

Videos more

Dictionary more

Report on LALIT actions in 2011 (in Kreol)

21.12.2011


Sa bilan la, ki nu pe re-prodir apartir nots Rajni Lallah, ti form parti nu Lasanble Manb Dimans 18 Desam, avan nu Fet Lafen lane.

Revi Lalit
Enn parmi bann pli gran devlopman an 2011 se ki nu finn vinn pli konsyan de linportans “Revi LALIT”. Dan Seminar kumansman lane, kan kamarad Rada ti prezant papye pu analiz natir medya, nu ti realiz linportans pu ki nu devlop nu prop mwayin kominikasyon, indepandaman de medya meynstrim atraver nu websayt ek nu Revi. Anmemtan, nu finn vinn pli konsyan de linportans politik enn Revi pu enn parti kuma LALIT. Revi LALIT, li enn zuti politik pu nu devlop nu analiz politik, partaz nu analiz ek program pu tu nu militan konpran li ek kapav partisip dan sa prosesis la, agrandi nu rezo militan atraver distribisyon Revi ek pu agrandi ek ranforsi nu striktir. Nu selebrasyon 100yem nimero Revi an Ziyet ti ed nu pu konpran natir ek fonksyonnman enn Revi, ek finn fer nu realiz so linportans politik.

Se kumsa ki an 2011, nu finn prodwir 5 nimero Revi: no. 98 a 102 ek nu finn batir enn rezo distribisyon Revi atraver brans, rezyonal ek abonnman. Kote websayt osi finn devlope, avek enn nuvo dizaynn, nuvo seksyon pu “program ek manifesto”, avek seksyon odyo, foto, literer ek poster ki finn devlope. Nu finn osi gayn nuvo kontribiter dan Revi ek websayt, dan Moris ek depi lezot pei.

Magreb ek Mwayen Oryan
An 2011, avan ki ena kasir dan Guvernman, ek kan ti ena gran mobilizasyon dan Mwayin Oryan ek Nor Lafrik, nu finn dedye letan pu analiz sityasyon politik ek ekonomik ki finn met nu an-pozisyon pu nu kumans enn reaksyon politik koeran a sa bann evennman istorik la. Nu ti osi fer enn sesyon spesyal pu analiz demand dan sirtu Tinizi pu enn“Lasanble Konstitiyant” dan kad diferan “lasanble konstityant” dan diferan kontext istorik, dan diferan pei. Nu finn konpran potansyel extra-ordiner dan mobilizasyon lamas, ki apel “printan Arab”, me nu finn osi analiz so bann limitasyon, febles ek mem danze politik.

Seminar Lalit
Kumansman lane, nu ti ena nu seminar manb, nu ti ena Lasanble LALIT lafin Zanvye, nu finn organiz 2 seminar rezyonal (enn an Avril dan Forest-Side, ek enn an Ziyet, Grand Rivyer). Tulde ti dedye a analiz bann sulevman mondyal osi byen ki sityasyon instab kote politik dan Moris.

Medpoint, etc
Se sa preparasyon politik-la ki finn permet LALIT reazir byin vit fas a instabilite ek dezenerasyon bann parti politik meynnstriym ki finn vinn kler avek skandal Medpoint, kasir dan Guvernman ek vals kurtize pu lalyans apre kasir la. Dan moman kot bann lezot parti politik finn paralize dan “lakriz politik”, bann manb LALIT, sirtu kamarad Ram Seegobin finn partisip dan enn 12enn program deba lor radyo lor kriz politik. Anplis, ena ankor 5 manb LALIT Alain Ah-Vee, Lindsey Collen, Rada Kisnasamy, Kisna Kistnasamy, Rajni Lallah finn dan program radyo uswa dan lagazet lor tu kalite size: lozman, liberasyon fam, Palestinn, langaz kreol, later (dan siyaz skandal Neotown), sekirite alimanter, agresyon militer dan Lalibi, Diego Garcia, Lindepandans. Ti ena osi enn program byin memorab kot Ram Seegobin ti dan panel pu poz kestyon a economist meynnstriym Joseph Stiglitz dan program MBC TV: enn gran premyer parski li ti premye fwa ki MBC invit kamarad Ram lor enn program televizyon. Rajni Lallah ti fer enn intervyu radyo BBC world service lor lalwa neo-kolonyal US AGOA. Deplizanpli, nu pe aprann servi nu partisipasyon dan program medya pu popilariz nu program ek nu politik.

Medya
Li interesan pu note ki kan nu finn met buku zefor dan devlop nu prop medya ek striktir pu kominik avek dimunn, sa pa finn diminye nu prezans dan medya tradisyonel. Okontrer, nu prezans dan medya meynnstriym finn ogmante.

Rodrig
An 2011, nu finn osi plis konsyan linportans pu sweyn ek devlop tu lezot laspe striktir nu parti. Dan sa prosesis la, Revi LALIT finn vinn enn zuti ki ed nu konsolid nu striktir. Par exanp, finn ena devlopman kote Rodrig, kot Rada Kistnasamy ek Roland Fozoo ti ale pu enn vizit politik ek ti anim plizyer reinyon laba an Mars, ek an Desam kamarad Rada ek S.J. finn re-al Rodrig ek finn fer swivi politik laba. An Ziyet, nu ti ena nu “Lekol-de-Kad” avek sesyon teorik ek pratik politik pu zenn ek nuvo sinpatizan LALIT. Li ti enn-de bann pli zoli lekol-de-kad ki nu finn deza organize.

Komisyon
Bann Komisyon LALIT, zot enn risponns, enn kote, a lefet ki bann zenn ek nuvo dimunn ki pe angaz zot pu premye fwa, zot byen suvan ena enn konsyans “single issue”. Me, anmemtan enn Komisyon dan LALIT, li inser sa “isyu” la dan kad enn program politik. Alor, li evit sa bann erer kot, par exanp, Greenpeace akoz li single issue li ek enn ta lezot grup ekolozist al rant dan file ki Leta Britanik fini instale pu zot otur Park Marin Diego. Li evit ki u al dan enn manifestayson kont enn insinerater, ki organize par enn tablisman ki ule enn IRS pre laba! Li permet u azir kont enn insinerater, sanki u rann u lekor ridikil.

Bann Komisyon ki finn fonksyone sa lane la, se Komisyon Sindikal (ki inifye dimunn tu sekter travay, tu sindika, tu federasyon), nu Komisyon Lanvironnman ek Ekolozi, nu Komisyon Fam, Komisyon Diego (ki pe met dibut enn fron komen dan lapratik), nu Komisyon zenn, nu Komisyon Palestinn (ki finn zet baz pu tu nu travay lor Palestinn sa lane la, kuma Vey ek lezot travay konzwen ek lezot lorganizasyon), Komisyon Ledikayson ek Langaz (ki finn gayn gran viktwar ki Kreol pe rant dan lekol an 2012), Komisyon web (ki petet komisyon ki zwenn plis), ek komisyon internasyonal (kot manb KS finn pran rezyon lemond pu gard kontak politik, e sa pe mars byen.)

Bizin suliyn gran kontribisyon ki Komisyon Lanvironnman ek Lenerzi finn fer pu integre dimansyon “ekolozi” dan parti LALIT anterm nu filozofi teorik ek nu program politik. Mo fer referans-la a piblikasyon tradiksyon an-kreol introdiksyon liv John Bellamy Foster “Ekolozi Fraktire, Lager Kapitalism kont Mama Bul Later).

Tu sa devlopman anterm refleksyon ek preparasyon kolektif, Revi, ek sweyn nu striktir finn permet nu analiz ek kritik linisyativ “Wanted 15,000 Youngsters” ki ti enn risponns enpe farfeli a veritab koripsyon, veritab fayit ek kriz parti tradisyonel. Anmemtan, nu finn kapav analiz limitasyon, febles ek danze “facebook” kan servi li kuma enn zuti pu devlop enn striktir militan. Nu finn distribiye par santenn kopi enn trak lor sa espes muvman la, pu montre so bann febles ek danze, osi byen ki pibliye enn dokiman lor Pied Piper of Hamelin lor nu websayt. Tu sa bann analiz la finn asontur permet nu demar enn ripost politik pli solid fas a kriz politik ek ekonomik an-form enn “Eta-de-lye” bann parti politik tradisyonel ki nu ti fer an Oktob-Novam.

Eta-de-Lye bann parti politik tradisyonel
Nu finn reysi organiz sa “Etadelye” la dan enn peryod letan preparasyon ase kurt. Nu finn swazir pu fer enn konferans de pres pu anonse piblikman ki nu pe fer sa “Eta-de-lye” la ek sa finn permet enn partisipasyon pli larz ki seki nu ti atann.

Konteni Etadelye-la, ti byen-byen for. “Eta-de-lye” finn osi donn enn kad politik ki nu fer lor bann pwin programatik. So striktir (dabor pu get bann parti politik enn par enn, ek lerla pu get zot fayit par tem) ti mars byen. Eta-de-lye la finn plas tu nu program ek mobilizasyon ki li lor Diego/Chagos, Palestinn, Langaz Kreol, Kanpayn pu Lekonomi Alternativ dan enn kad politik zeneral pu chalennj sistem kapitalis ki pe prodwir kriz politik ek ekonomik aktyel. Dan sa sans-la, li finn donn nu travay programatik buku plis perkitans ek koerans politik.

Chagos
Apre Konferans “Liber Diego, liber Chagos” ki nu ti fer an 2010, pu premye fwa depi lindepandans, Guvernman finn anons ki li pe met enn kes dan enn Tribinal Internasyonal, e li finn fer li. Sa li enn gin politik. Me anmemtan, nu finn travay pu expoz lefet ki guvernman pe gard so stratezi lor Chagos sekre ek ki kes ki li finn mete lor kestyon Park Marin pa sifi pu amenn mobilizasyon internasyonal ki neseser. Nu finn komant ek kritik guvernman piblikman atraver let a Premye Minis, kominike depres. Nu finn kontinye amenn nu demand ver mobilizasyon internasyonal lor kestyon Chagos.

Depi konferans 2010 kot nu finn realiz nuvo faz lalit kote Chagos, nu finn kumans batir enn nuvo fron ansam avek abitan Baie-du Tombeau, Konfederasyon Travayer Sekter Prive, Sant Goomany, ek Muvman Liberasyon Fam, pu ranforsi lalit ki Sagosyen pe amene.

Nu sel parti politik ki finn analiz an-detay kab Wikileaks lor Moris ek Sesel ki finn permet nu gayn enn meyer konpreansyon lor US so insistans pu lakor SOFA pu permet so bann militer avek zot zarm ek lekipman stasyone dan Moris ek Sesel. Nu fini integre sa dan nu kanpayn. E sa finn permet nu deza konpran kan enn dronn “hunter-killer” ti kraze an Desam.

Palestinn
Kote Palestinn, finn ena buku gran-gran devlopman dan sa moman inportan kot lotorite Palestinyen finn met mosyon dan UN pu aksepte membership Leta Palestinn. Nu finn devlop enn travay an-komin ansam avek Sant Goomany, Grup Zenn Phoenix, CTSP ek nu finn devlop enn protocol pu travay avek ansyin Prezidan Repiblik Cassam Uteem (ki finn tultan res integ politikman lor kestyon Palestinn).

Finn ena 2 gran reinyon kartye: enn dan la Tour Koenig ek enn dan Phoenix. Finn ena enn gran “Veye Palestinn” Grand Rivyer (ziska so lasup ti memorab) zis avan mosyon vini dan UN. Ansam avek lezot organizasyon, nu finn fer aksyon pu kit “Let a Obama” pu expoz rol US ek Israel dan sabot rekonesans Leta Palestinyen. Apre ki nu finn analiz sityasyon avek lezot organizasyon alye, nu finn osi ekrir Premye Minis isi pu asire ki Leta Morisyen sutenir mosyon Palestinn, rekonet Palestinn isi ek boykot Israel ziska li aret lokipasyon militer. Nu finn prepar ansam avek lezot organizasyon enn kominike lapres konzwin. Efektivman Moris finn rekonet Leta Palestinn, e pe donn stati diplomatic.

Dan LALIT depi 2010, nu finn devlop enn meyer konpreansyon lefe “printan Arab” lor lalit pu liber Palestinn ki finn donn nu sa konfyans pu organiz sa seri aksyon an 2011.

Langaz Kreol
Kote langaz kreol, finn ena buku gin politik monimantal an 2011. Kan nu ti fer nu selebrasyon pu Revi no. 100, li ti enn lokazyon osi pu rann omaz a gran kontribisyon LALIT dan literatir politik dan langaz Kreol: 100 Revi depi 1976, trak an 10,000 kopi sakenn ki tire sak fwa ena enn evennman politik (omwen 2 fwa par an), liv, panfle, program dan langaz Kreol. Sa anplis de nu kanpayn politik pu rekonesans langaz Kreol a tu nivo ki finn kontinye an 2011: An Zin, nu ti ekrir Premye Minis pu met divan demand pu introdiksyon langaz Kreol dan Lasanble Nasyonal ek an Fevriye, nu ti ekrir Komiser Elektoral pu fer demand ki bann notis elektoral fer dan langaz kreol osi.

Klas travayer ek Muvman Sindikal
An 2011, nu finn dedye buku refleksyon pu analiz sityasyon difisil muvman sindikal dan kontext kriz ekonomik, dan kontext nuvo lalwa pro-patrona ERA ek dan labsans mobilizasyon klas travayer, birokratizasyon muvman sindikal ankor plis marke. Nu finn fer sa anmemtan ki nu partisip dan 3 manifestasyon sindikal an Mars ek Avril. Nu finn prezan dan muvman otur lisansiman dan Infinity ki finn permet nu konpran sekter ICT ek enn parmi bann premye muvman travayer ki sorti dan ICT. Dan sa sekter la, nu ena enn grup LALIT ki fonksyone. Nu partisipasyon finn ed nu devlop nuvo demand pu lalwa kont “Wage Theft” (vol lapey).

Manb LALIT ti invite pu koze dan kozri Nursing Association alokazyon Zurne Internasyonal Fam, ek kamarad Lindsey ti invite pu koze lor enn tem interesan “Demokrasi lor sayt travay ek laliberte travayer” (Workplace Democracy and Workers’ Freedom) par Linyon Etidyan liniversite.

Sa lane-la, nu finn reflesi buku lor kimanyer pu devlop nu stratezi intersindikal, ek lor posibilite devlop biltin sayt. Kumansman 2011, nu finn etidye plizyer seri biltin sayt ki Lutte Ouvriere dan Lafrans finn tire pu konpran ki li ete. Sa preparasyon la pe kontinye.

Pakistan
An 2011, nu finn predir ki Pakistan pe vinn santral dan zeo-politik mondyal. Alor, nu finn organiz 2 kozri lor Pakistan. Tulde par Ahmed Khan ki konpran sa rezyon-la byin, politikman. Ti ena enn premye lor sityasyon politik dan Pakistan ek Afghanistan ki finn ed nu konpran sityasyon net kan Pakistan finn vinn osant lesikye zeo-politik. Nu finn ena enn 2yem sesyon apre lamor Ben Laden.

Dilo
Problem dilo finn diskite dan tu brans ek rezyonal LALIT an 2011. Nu finn ena enn sesyon “Reynion Program” spesyal pu etidye sityasyon dilo ek pu ena enn dezyem sesyon kot nu pu devlop demand kote dilo. Nu truv “water rights” liye ar “land rights”.

Gard bon tradisyon
Nu finn gard plizir bon tradisyon ki finn devlope dan LALIT lor letan: nu ti fer nu selebrasyon 1 Me Fet Travay Grand Rivyer ansam ek plizyer lezot organizasyon; nu finn zwenn ansam pu ekut bidze ek komant li mem swar; nu finn pran pozisyon kan bizin lor enn baz ponktyel, par ekzanp kont nuvo kart idantite, lor lamor Anand Ramdhany dan selil polisyer ek kont britalite polisyer; lor nu petisyon lor lesklavaz ki klerman finn ena linflians lor Komisyon Zistis ek Verite; 2 konferans depres, enn pu komant sityasyon politik, devlopman otur langaz Kreol, Chagos, sutenir Nuvo Manifesto Fam, ek lot pu komant sityasyon politik ek anons Eta-de-lye lor parti politik.

Fim
Odyovizyel pe etablir kuma enn nu mwayin-de-lit. Nu finn fer 2 seans fim, tulde lor Che Guevara, sa lane la. Enn seans ladan ti eksepsyonel kot ti zwe 2 fim Soderberg, enn lor lexperyans Cuba ek dezyem lor lexperyans Bolivi baze lor memwar Che limem. Dan Lekol-de-kad nu finn servi e power-point e fim.

Kes Lakur
Nu finn devlop nu refleksyon lor bann kes Lakur dan kontext enn stratezi politik. Nu finn analize a ki moman enn kes kapav ede dan enn stratezi politik ek anmemtan, kimanyer enn kes Lakur ki pa koresponn a stratezi politik li kapav anfet antrav sa stratezi-la. Nu finn analiz 2 ka ki finn fini Privy Council: ka Olivier Bancoult ek ka Blok 104.

Reform Elektoral
Dan Seminar manb kumansman 2011, nu ti reflesi ase buku lor kimanyer pu fer kestyon “reform electoral” vinn lor azanda politik nasyonal. Avek Rapor Carcassonne ki fek pibliye, li pu enn lokazyon pu nu vinn an-avan ankor enn ku avek nu analiz ek program lor reform elektoral.