Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Message to MAURITIUS TELECOM workers (in Kreol)

21.11.2011

LALIT
153 Main Rd,
GRNW,
Port Louis.
Tel: 208 5551

10 Novam 2011.

MESAZ depi LALIT a TRAVAYER MAURITIUS TELECOM a Lokazyon protestasyon 11.11.2011 @ 11:00er.


LALIT ti pu kontan salye travay mobilizasyon ki tu sindika dan sekter Mauritius Telecom ti fer pu opoz proze privatizasyon, inklir sirtu u sindika Telecommunication Workers’ Union. Sa mobilizasyon la ti fer lor enn long peryod letan, depi plizir lane avan dat fatitik an lan 2000 kan 40% aksyon ti finalman vande ar France Telecom.

Nu ti kontribiye, an tan ki LALIT, dan plizir fason. Sirtu, an 1997-98, nu ti atak dan Lakur Siprem sa Privatization Fund” ki ti met dibut pu resevwar kapital depi privatizasyon Mauritius Telecom kan finn bayant so bann aksyon.

Li bon ki nu rapel ki se Parti Travayis ki ti met dibut Privatization Fund pu demar so prosesis bayant Mauritius Telecom, e ki li ti Paul Bérenger (Guvernman MMM ek MSM) ki finn anfet siyne kan bayant 40%.

Etan done lexperyans sa dernye 11 banane la, dan LALIT nu espere asterla ki travayer Mauritius Telecom pu pare pu re-mobilize, sann-kut-la pu reklam nasyonalizasyon a 100% Mauritius Telecom su kontrol uvriye.

Salitasyon,
Ram Seegobin
Pu LALIT