Galleries more

Videos more

Dictionary more

Main Parties failed to fight Drug Traficking by Ally Lazer(In Kreol)

21.11.2011


Nu pe prezant diskur Ally Lazer (manb Centre Dr Idrice Goomany) lor fayit kote lalit kont trafik ladrog alokazyon Eta-de-lye organize par LALIT le 1 ek 2 Novam 2011, GRNW.

Sak lane biro ‘Nations-Unies pour le Controle des Drogues et les Crimes Organisés (UNODC)’, ki so syez Vienne, dan Lotris, etablir enn lalis, avek zot ran, de bann pei ki ena problem ladrog, baze lor sif ki sak pei avoye. Zordi li avek buku dimal dan mo leker ki mo pe sit dernye rapor UNODC Zin 2011 ki montre ki nu pei Moris finn gayn meday dor lor Kontinan Lafrik. Lor 53 pei Lafrik nu premye pu konsomasyon heroinn, ki nu apel ‘brown sugar’, enn ladrog ki nu pa prodir dan nu pei. Personelman mo rekonet ki ena buku dimunn ki pe fer zot travay ar zot am e konsyans me koripsyon ek proteksyon okilt sertin dimunn ki pe amenn sa sitiasyon la. Sinon kuma pu explik disparisyon plizir kilo heroinn depi kofor ADSU dan kartye zeneral lapolis, evazyon enn trafikan notwar depi enn selil polisye pu reaparet Saint Gilles les Hauts, LaRenyon, kot zandarmri Renyone aret trafikan Morisyin la avek enn gran kantite ladrog. Kuma nu explik ka sa sef kabinn Air France, Christophe Caterino ki introdir enn kantite rekor konprime Subutex dan pei (51,800 komprime), li arete ek kondane 44 mwa prizon me li pa mem fer enn minit prizon. Zordi li lor Côte d’Azur an Frans. Pa kapav bliye ka Mme Cindy Legallant ki ti benefisye fasilite VIP laeropor Plaisance, atraver enn depite pu introdir valiz avek plis ki 22,000 konprime Subutex. Se lanpler trafik ek konsomasyon ladrog, fleo No. 1 dan nu pei, ki finn amenn insekirite kuma vol avek violans kont turis, vol, holdep ek mem krim ki lye ar trafik ek konsomasyon ladrog. Resaman dan Grand Baie finn ena asasina Reena ki akoz enn konprime Subutex so liku finn sote ek dan Port-Louis ena asasina Sameer.

Apre plis ki 32 an lalit kont trafik ladrog lor terin mo anmezir pu konfirme ki trafik ladrog finn tuzur lye avek sertin politisyin. Rapel an Desam 2005 kot 4 depite guvernman ti arete laeropor Schipol an Oland kan zot ti pe rant dan avyon pu vinn Moris avek enn valiz ranpli ar plis ki 25 kilo heroinn. An 1986 rapor lor trafik ladrog koni kuma rapor Komisyon Danket ex-ziz Rault finn demontre ki ti ena enn depite ki dan puvwar sa lepok, ki ti osi enn avoka, ti form parti mafya ladrog kot linn perdi so drwa exerse kuma avoka. Mo finn osi montre dan ka Cindy Legallant, kot se enn PPS guvernman alepok ki ti donn Cindy Legallant akse VIP pu introdir so valiz ladrog Moris. Introdiksyon heroinn dan Moris finn fer atraver enn Minis an fonksyon avek konplisite enn Serzan lapolis a-la-fin bann lane 70. Dayer dan Rapor Komisyon Rault li dimann ki sa Serzan lapolis la kit lafors polisyer.

Mo finn osi montre ki ena tro buku mazisyin dan nu pei. Se pu sa ki monn tuzur dir ki mo ena konfyans dan nu bann institisyon me pa dan tu bann dimunn ki fer parti de nu bann institisyon.

Ally Lazer
Travayer sosyal