Galleries more

Videos more

Dictionary more

Komanter LALIT pu Bidze PT-PMSD pu 2012

04.11.2011Bidze PT-PMSD konstate ki lekonomi mondyal dan enn kriz byen grav, e ki sityasyon kapav vinn pli grav ankor. Par kont, seki Minis Finans Xavier Duval vinn propoze dan so Diskur Bidze, li pa vreman konfront gravite kriz la.

Li pe kontinye koz “rezilyans” ki Moris swadizan ena. Sel mezir ki li propoze pu fer fas se enn “National Resilience Fund”, ki enn lot mo pu Stimulus Package Sithanen ubyen Economic Restructuring and Competitiveness Program Pravind Jugnauth. Sa Rs7.3 milyar pu servi pu 4 zar zafer: pu sutenir sekter prive, pu donn kontra pu gro-gro travo infrastriktir (kuma Harbour Bridge ek Metro Leger), pu gard kuma enn rezerv pangar Guvernman bizin li pu anpes li tro andete, e finalman, pu Guvernman ena rekur a sa fon la, si li vinn neseser, pu li stabiliz sistem finansye.

Sa larzan ki pu al ar sekter prive depi sa National Resilience Fund, li viz donn sutyen kapitalist ki an-difikilte. Me, etan done ki Minis Finans pe deza predir moman difisil pli divan, pena okenn mezir ki viz pu donn sutyen popilasyon. Si, par exanp, ena ogmantasyon drastik dan pri manze debaz ki pe inporte, pena okenn fon pu protez nivo de-vi lamas dimunn. Minis Finans pa vinn delavan nonpli pu propoz nuvo sekter prodiksyon ki ti oredi pe devlope ar sa Rs7.3 milyar, ni li pa pe servi sa grander fon la pu prevenir kont insekirite alimanter. Setadir “National Resilience Fund”, li pa ditu direkteman sutenir lamas dimunn; li zis sutenir kapitalist ek Guvernman.

Treyning, ek SME pu Maske Somaz
Bidze pa fer naryen pu ankuraz kreasyon anplwa. Okontrer li maske somaz, par plizir mezir. Li pe ankuraz tu kalite kur ek formasyon, tu kalite treyning, me san ki kree plas travay. Guvernman pu mem pey lamwatye saler serten treyni dan sekter prive.
Kan guvernman pe ofer lonn pu SME, pe pey lamwatye saler pu anplwaye, pe donn Rs20,000 par mwa pu enn an pu nuvo antrepener, tusala azut dan maske somaz, sanki li vreman kree anplwa.

Danze Privatizasyon
Bidze Xavier Duval anfons dan bayant dibyen piblik. Li kontiyn mem tandans ar menas pu privatiz CWA ek waste water, MTPA, DBM, Albion Fisheries Research Centre, Air Mauritius, Port Louis Water Front, Belle Mare Tourist Village, Lake Point, Manejmennt Citadelle, Cargo Handling Corporation, Casino, Domaine Les Pailles, nuvo Erport. Anplis, ek sa li enn kran pli grav, Duval pe promuvwar klinik prive, par pran larzan kolektif dan , National Savings Fund fer li re-vinn individyel, tir li dan NSF (ki piblik), met li dan lasirans prive, pu al dan pos patron lasirans e dan pos proprieter klinik. E li dir sa pu permet Morisyen swazir so dokter; me Guvernman ti kapav permet dimunn swazir so dokter dan enn sistem lasante piblik pli devlope. , Nursing School prive, sa osi Guvernman pe promuvwar kuma enn biznes. Lasante pe vinn enn biznes, pa enn servis, ek mwens enn drwa. Li pe mem vinn enn mwayen atir turis.

Dan Bidze, Xavier Duval pe propoz pu promuvwar bann fon pansyon prive, an-mem-tan ki zot mem kone, e pe dir, ki NPF an difikilte.

Ledikasyon
Guvernman pe mem ankuraz privatizasyon dan ledikasyon tersyer. Pa zis pe rezerv later dan Ebene pu liniversite prive etranze, me pe mem pran bann mezir pu atir plis etidyan depi deor pu sa bann liniversite prive la par permet etidyan depi deor travay part-taym.

Taxe bann Mizer, Detaxe bann Ris
Xavier Duval koz lekar ant ris ek pov. Li deplor sa. Me, selman, li azir pu agrandi sa lekar la. Li fyer ki selman Rs16.4 milyar pu sorti inkom tax, enn tax ki viz bann ris plis ki bann mizer, tandi ki Rs44.4 milyar pu sorti depi tax indirek dan so bidze. Sa tax indirek la, sirtu VAT, li pli lur pli u mizer. Tax pli for lor sigaret ek lalkol, li osi afekte dimunn mizer plis, akoz depans la enn pli gran proporsyon dan rant dimunn mizer. Alor, seki Minis Finans propoze pu diminhye lekar ant ris ek pov, se dimunn mizer bizin atann gayn enn larzan “sarite”. E Guvernman pu mem fer enn National Social Register, kot Leta pu cheke sipa dimunn mizer pe respekte zot “kontra sosyal” (enn nuvo minmiz Leta pe met lor dimunn), an-esanz pu sa sarite la.

Par kont, Minis Finans finn aboli tax “capital gains” lor imobilye, e tax lor dividenn ek lintere, setadir bann tax ki viz dimunn ki ena buku larzan. Li finn osi ogmant barem (“personal allowance”) innkom tax par Rs15,000, enn mezir ki benefisye dimunn ki pey buku innkom tax plis ki dimunn ki pey mwens, e li benefisye zis dimunn avek gro reveni, e li pa benefisye ditu dimunn ki pa pey innkom tax, setadir mazorite dimunn pa profite ditu depi sa mezir la.

“Tax holiday” pu patron Freeport, ki ti pu fini an 2013, pe prolonze eternelman. Ondire zot pa pu bizin pey tax konpayni ditu lor zot profi.

Alor, an zeneral li enn bidze ki detaxe dimunn ris, ek plis taxe dimunn mizer.

Konklizyon
An konklizyon, LALIT ti pu kontan atir latansyon lor premye paragraf nu komanter bidze lane dernyer, parski nu ti pe predir “Lafer Kamajeet”, ki alepok bann komantater pa finn repran. Nu ti dir: “Pu diminye birokrasi, anplas zot [PT-MSM-PMSD] ena rekur a plis demokrasi, zot ena rekur a plis otokrasi. Par exanp, Bidze propoz ki fer rekritman ek donn promosyon pu 6,600 plas dan servis sivil. Byen bon. Me, zot pe al andeor PSC pu fer sa, lor pretex ki PSC tro lant. Alor, Minister ek Departman pu rekrit direk. Azan ki sirman pu profite.” Alor, kan ti pran sa mezir depi Bidze 2010, LALIT ti predir so lefe. Tandi ki lezot lafors politik ek komantater atann gayn “lafer Kamajeet”, lerla kriye skandal.

LALIT
4 Novam 2011.