Galleries more

Videos more

Dictionary more

Grup Zenn Lalit prezan dan World Social Forum ek Intercontinental Youth Camp dan Mumbai, Lenn

15.01.2004

Apre Porto Alegre dan Brezil, bann militan ek muvman ki pe lite pu enn lemond meyer pe zwenn ant le 16 ek le 21 Zanvye 2004 dan Mumbai, Lenn pu World Social Forum (WSF). Yer, 2 zenn dan Grup Zenn Lalit ansam avek delegasyon Lalit pu WSF, finn al Mumbai. Sharon Jacquin, ki mamb Grup Zenn Lalit, form parti dan delegasyon Lalit. Ek Ian Jacob finn delege par Grup Zenn Lalit finn al dan Intercontinental Youth Camp (IYC), ki form parti dan World Social Forum.

WSF se repons bann militan alter-mondyalis a World Economic Forum - ki defann zis lintere kapitalis. WSF li enn lespas uver a refleksyon, deba demokratik, lesanz lexperyans. Li usi enn plas kot tu dimunn ki kont neo-liberalism ek diktatir kapital lor lemond kapav zwenn lafors ansam. IYC pe derule an mem tan ki WSF. Plis ki 10,000 zenn depi kat kwin bul later pe zwenn Don Bosco Ground. Mumbai, kot ena enn 'Youth Camp' ki finn instale. Tu sa bann zenn ki pu prezan laba ansam pe zwenn pu lite pu enn lot lemond. IYC pu anmemtan enn festival zenn kot pu ena tu kalite kreasyon artistik ek kiltirel pu selebre desir bann zenn pu enn lot Lemond. Ena plizir item lor lazanda IYC. Parmi ena ledikasyon, 'gender and patriarchy', lekolozi, globalisayon, imperyalis, militarism ek lape.

Grup Zenn Lalit finn al dan sa forem la parski nu krwar ki enn lot lemond posib e akoz sa, nu dan sa gran muvans alter mondyalis. Grup Zenn Lalit exziste depi Avril 2001. Nu finn angaz nu lite pu laliberte, egalite, lekolozi, liberasyon fam e sirtu nu krwar dan limanite - parski se lamas dimunn ki pu amenn sanzman. IYC li enn lespas kot tu sa bann zenn antye lemond pe regrupe pu lite pu ledikasyon gratis, pu lasante gratis, kont zenofobi ek rasis, e pu usi denons zenozib ki pe perpetye kont lepep Afrikin. Dan tu sa bann pwin ena kiksoz an komin; politik, set-a-dir aksyon komin ek konsyan pu transform lasosyete ek lemond. Enn de nu bann lobzektik se amenn enn deba politik dan IYC e usi sey demistifye so mo politik ki byin mal vi par buku dimunn e sirtu bann zenn. Nu pe osi fer siyn enn let pu fermtir tu baz militer- kumanse par Diego Garcia ki lor nu teritwar - ki enn danze potansyel pu nu rezyon ek limanite antye. Nu le viv dan lape! Nu usi prezan dan Mumbai pu kree lyen internasyonal ek pu gayn e partaz konesans.

Enn lemond meyer pa zis enn rev. Si sakenn amenn so but li pu vinn byin vit enn realite. Pu plis detay lor World Social Forum ek International Youth Camp vizit site www.wsfindia.org. Pu plis detay lor partispasyon Lalit ek Grup Zenn Lalit vizit site www.lalitmauritius.com.

Roody Muneean & Alex Ng

Pu Grup Zenn Lalit 15 Zanvye 2004