Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rekonesans Palestinn: Ipokrizi Lamerik ek Israel

10.10.2011

KOMINIKE DEPRES

Prosesis pu rekonesans enn leta Palestinyin dan Nasyon Zini finn demare. Malgre zot kanpayn intimidasyon ek menas, Lamerik ek Israel pa finn reysi blok sa muv politik ladireksyon Palestinyin la. Prezidan Lotorite Palestinyin, Mahmoud Abbas finn finalman depoz enn demand formel pu rekonesans Palestinn divan Konsey Sekirite Nasyon Zini. Aster Lamerik pe fer tu kalite traktasyon ek presyon pu anpes ki ariv 9 vot lor 15 anfaver mosyon Palestinn dan Konsey Sekirite.

Divan Lasanble Zeneral Nasyon Zini diskur M.Abbas ti gayn enn lakey antuzyast parmi gran mazorite mamb. Par kont diskur Prezidan Obama ek Premye Minis Netanyahu ti expoz dan enn fason kri-kri ipokrizi ek mansonz zot Guvernman lor kestyon Palestinn. Obama dan so diskur finn dir ki li pu itiliz so veto kont rezolisyon pu rekonet enn Leta Palestinn akoz dapre Lamerik bizin retablir negosyasyon avan ant dirizan Israel ek Palestinn. Netanyahu, li osi, finn akse so diskur lor nesesite ki ena negosyasyon direk ant Israel ek dirizan Palestinn pu atenn lape. Li finn mem kritik seki li finn apel “muv inilateral M.Abbas pu dimann rekonesans Palestinn”. Me pa mem enn semenn apre so gran gran diskur, samem Netanyahu anons konstriksyon 1,100 nuvo lakaz dan enn proze kolonizasyon Zerizalem Est. Ki kalite ipokrizi pu koz negosyasyon e lape kan anmemtan li pe inpoz expansyon kolonyal lor enn teritwar ki so lavenir sipoze determine par negosyayon bilateral? Sa kalite azisman Israel li pa nuvo. Li pe dire depi lontan, inpe tro lontan. Fode pa Obama deklar pa truve ki pe arive. Sa ‘prosesis depe’ inisye par Leta Zini li pa finn marse. Li pa finn marse zisteman akoz, kuma Prezidan Obama byin kone, Israel tultan azir kuma enn leta orlalwa, ki zame pa ekut ni Leta Zini, ni Lerop, ni kominote internasyonal, presizeman parski zot ena baking Leta Zini ki azir kuma bayer defon pu so agresyon militer.

Eski Prezidan Obama pa kone ki Palestinn su lokipasyon militer Israel ? Kimanyer li kwrar dirizan enn pei su lokipasyon pu ena lemwayin fer respekte kik langazman vizavi samem pei ki so larme enn okipan. Palestinn pena ni suverennte, ni okenn zirisdiksyon, ni kontrol lor so prop later, ni lor zot lakot ek lamer otur Gaza , ni lor so lespas aeryin lao zot prop teritwar. Zot lekonomi amare e depandan preske antyerman lor lekonomi Israel . Bann servis ladwann Israel ki ramas larzan tax ar tu bato ki lapes dan lamer Gaza e pu tu prodwi ki rant Palestinn. So laeropor finn detrir par larme Israel .

Dayer, malgre lokipasyon, Nasyon Zini, ek mem Labank Mondyal ek FMI, zot finn anonse resaman ki bann Palestinyin ‘pare’ pu pran sarz enn Leta indepandan. Me, zot azute ki sel kontrent mazer pu ki li reysi se lokipasyon militer par Israel . Netanyahu mem ena tupe vinn dir dan so diskur dan Nasyon Zini ki Israel ek Palestinn ansam zot siperfisi tro tipti pu ki kapav diviz lespas aeryin an-de. Eski li posib ena negosyasyon kan Israel napa rekonet frontyer Palestinn, frontyer ki aksepte internasyonalman?

Diskur Netanyahu enn mansonz parski li kasyet lefet ki depi plis ki 60 an Israel pe kokin, fragmant, anekse e koloniz later Palestinyin. Depi 1967 Israel finn sezi 35% Zerizalem Est. Sa li ilegal. Rezolisyon 465 (1980) Nasyon Zini finn mem dimann Israel ‘demantel bann koloni existan dan teritwar okipe depi 1967”. Dan sa Rezolisyon la li dir klerman ki tu mezir ki Israel pran pu “sanz karakteristik fizik, konpozisyon, striktir institisyonel ubyin stati teritwar Palestinn ek lezot teritwar Arab ki li okipe depi 1967, ikonpri Zerizalem, pena okenn baz legal” e donk konstitye enn vyolasyon drwa internasyonal. Pa samem ki larme Israel finn inpoze dan Wes Bank ek Zerizalem Est? Pa samem ki Israel inpoze lor 4 milyon Palestinyin ki pe viv su enn rezim militer ki reprim tu zot bann drwa sivik e politik debaz, kot tulezur zot fer fas vyolans arbitrer solda, azan sekirite ek kolon Israelyin? Pa samem ki li pe inpoze lor plis ki 2 milyon Palestinyin dan Wes Bank ki pe bizin viv antase dan plizir anklav fragmante, separe ek anserkle par enn sistem baraz rutye, fencing, miray, baryer, chekpoint ek osi par bann koloni Israelyin? (Get map bann koloni Israel alinteryer teritwar Palestinyin alafin sa tex la.)

Bizin denons ipokrizi Leta Zini ki finn sutir sa kalite itilizasyon terer, persekisyon par Israel , ek toler so intranzizans ek inpinite.

Zordi nu ena pu rod mwayin atraver lekel nu kapav fors Israel azir kuma enn Leta sivilize, obliz li respekte Palestinyen, tu so bann pei vwazin, e rann kont a so lepep ek a lemond? Bizin aksantye presyon kont Israel sirtu atraver kanpayn Boykot, Dezinvestisman ek Sanksyon (BDS). Dan Moris nu finn deza deklans enn boykot kont zoranz Jaffa ek lekipman Caterpillar. Sa kanpayn la finn deza gayn sutyin lezot lorganizasyon sosyal, sindikal ek zenn. Nu pe intansifye nu kanpayn e pare si bizin pu manifeste divan bann sipermarse ek konpayni ki kontiyn vann prodwi Israelyin kuma fini kumans ena dan buku lezot pei .

Si Lamerik servi so drwa veto dan Konsey Sekirite pu blok rezolisyon Abbas li pa pu etonan ki dimunn pu manifeste divan so lanbasad dan buku pei lemond ek presipit enn izolasyon diplomatik Israel ankor pli profon.

Bizin aret tu nuvo koloni tutswit! Non a lokipasyon! Non a nuvo lalwa dan Israel pu kriminaliz boykot kont koloni!

Guvernman Moris bizin zel relasyon diplomatik ar Israel tank ki lokipasyon pa arete! Wi a reprezantasyon diplomatik Palestinn dan Moris!

Anu zwenn kanpayn Boykot, Dezinvestisman ek Sanksyon internasyonal kont Israel !
Boykot FRI JAFFA !

Norman Tambanivoul pu Dr.Idrice Goomany Centre
Feizal Nahaboo pu Fraternite Jeunesse de Phoenix
Reeaz Chuttoo pu Confederation Travayer Sekter Prive
Ragini Kistnasamy pu LALIT
6 Oktob 2011