Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT lor size Grup “WANTED: 15,000 Youngsters

19.09.2011Kisannla pa pu kontan si 15,000 Youngsters pe kumans interese dan sanzman, pe anvi buze?
- mem dizon nu gard an-tet ki sa WANTED: 15,000 Youngsters li enn demars popilist; mem si tu demars popilis zwe lor sa dezir dezespere pu “fer kiksoz”, sanki prepare, sanki anmemtan partaz refleksyon, sanki batir demokrasi intern neseser pu amenn aksyon la byen.
- mem si personn pa pu kontan 15,000 zenn swiv nerport kisannla ki ena nerport kwa deryer li pu al nerport ki kote pu fer nerport kwa.
- mem si nu tultan gard an-tet ki tu muvman popilis, zot esansyelman de-drwat, parfwa dextrem drwat, suvan “nasyonalist” dan so sans negatif, suvan baze lor malez “middle-classes”, tit-burzwazi irben.

Alor, LALIT, parey kuma tu lezot dimunn, dakor ki lamars grup “WANTED”, li exprim sa dezir pu sanzman la, ek kumansman sa volonte pu buze la.
-- mem si anplas 15,000 finn ena 2,000 - 3,000 dimunn;
-- mem si 2/3 dimunn prezan ti per-de-fami, mem granper-granmer – ondire enn prezans ki finn akil bann “age chauvinist” enpe, fer zot realize ki zot parol li diskriminatwar ant dimunn zenn ek dimunn dan laz.
Tusala pu dir LALIT pa ti ni ankuraz ni dekuraz zenn avan sa lamars la. Me, nu, antan ki parti, nu finn gard nu lwen depi sa “WANTED: 15,000 Youngsters to Save our Future.”


LALIT gard so distans
Lor ki bann pwen ki LALIT anfet disosye li avek sa grup WANTED: 15,000 Youngsters to Save our Future? Ena plizir.

Danze anti-politism, danze konivans politik deryer “anti-politism”
1. Organizater sa lamars la, an-zeneral, ti dekrir li kuma apolitik ki par limem li grav. Me, zot finn osi kareman dir li anti-politik, ki ase danzere. Sa 2 term apolitik ek anti-politik ti refrin konstan dan zot bild-ep. Nu kritik sa, parski anfet sel solisyon ki ena li rezid dan lorganizasyon POLITIK, dan kree enn parti politik. Sel fason pu zenes dan Repiblik Moris, ek pu tu dimunn ki travay pu viv, tu fam, tu somer, ti-marsan ek ti-planter, reyelman milite ek lite pu sorti dan problem, se pu organize ek azir POLITIKMAN. “Problem” dan pei Moris ena bann rezon, ena bann koz. Problem ena zot lasurs dan seki reyel: explwatasyon kotidyen dan enn sosyete de-klas, dominasyon dan sa kad legal pro-kapitalist ki anplas, deplasman ki rezilta enn lokipasyon militer Repiblik Moris par USA, vyolans kotidyen ki tolere par bann yerarsi patriarkal -- pu nom zis enn-de rasinn problem. Tu sa bann lide anfaver grupe lor baz “apolitik” ek “anti-politik” ki “Wanted” fane, zot zwe kareman dan faver bann ki pe explwat ek dominn nu.
Sef organizater Jameel Peerally dir, an repons a kestyon “politiciens invitee?” … “certainement pas!” Dayer, dan sa grup organizater la ena osi enn serten ipokrizi / konivans / manipilasyon lor kestyon kisannla bann “politiques” . Enn lider oto-proklame sa grup, Nilen Vencadasmy, li dir “pas de politique partisane” (Le Defi 7 Sept), ek “notre combat est contre toute la classe politique” (L’Exp 8 Sept), me li-mem li dir li “heureux de dire que Rezistans ek Alternativ [enn parti politik] … nous soutiennent”. Dayer li-mem li dan Blok 104, li port parol Blok 104, e so 104 manb Blok 104 zot tu finn poz kandida mem – enn aksyon otman politik, politik partizann, politik elektoral-mem. Si sa pa met u dan “la classe politique”, li enn drol definisyon “la classe politique”. Parey, pu Subron ek Bizlall. Zot dirizan 2 parti politik. Sa li enn fe, mem si parfwa zot fer zar zot parti pa tutafe parti politik. Me, li drol zot dan enn grup ki oto-proklam li anti-politik. Sa ipokrizi ek konivans ek manipilasyon al pli lwen: organizater interdir partisipasyon “tous politiques de tous bord”, lerla an-realite “politiques de certains bords” ase divan-divan! Manipilasyon. Ki exakteman enn YOUNGSTER sipoze konpran par sa? Ubyen eski li sipoze pa konpran ditu? Eski sa zis enn espes popilism totalman aveg? Asterla enn-de editoryalist (Michaella Seblin, Finlay Salesse, Jean Marc Poché) pe kumans atir latansyon lor absirdite sa ipokrizi la, pe mem apel li “vampirisme” de Subron. Zordi enn parmi 2 prinsipal kordinater, Noor Adam Essack, finn, li osi, obzekte a sa riz Rezistans la.

Manifesto Vid, Manifesto Innyoran lezot Manifesto
2. Wanted, li ena so Manifesto. Byen bon. Me, li enn Manifesto preske idantik avek Manifesto Travayis ek MMM ek MSM ek PMSD – mem enpe pli fad ek vag. Li plito enn Manifesto zar “Nu’le tu korek”. Kisannla pa pu dakor ki tu bizin korek? Me, sa Manifesto la li ena mwens konteni de klas, mwens konteni anti-inperyalis, mwens konteni anfaver emansipasyon fam, ki Manifesto bann parti tradisyonel ki zot pe kritike! Kuma buku dimunn finn mansyone avan nu: li enn Manifesto ki spesifikman evit viz sistem kapitalist kuma surs inegalite ek povrete. Li enn manifesto ki spesifikman evit viz Leta Zini kuma pwisans inperyalist, mem kan tu dimunn kone ki Leta Zini pe okip Repiblik Moris militerman (Manifesto Wanted reysi definir “Moris” kuma inklir “Rodrig, Agalega, … (pwen-pwen pwen)” – zot Manifesto ena sa “…” pangar USA amerde si zot mansyonn Diego Garcia!). Zot manifesto spesifikman pa viz patriarsi e so bann yerarsi ki dominn fam. Li enn Manifesto ki pa ditu viz laswaf profi inneran dan sistem kapitalist kuma lasurs problem lanvironnman ki pe menas ekolozi nu planet. Li enn Manifesto ki spesifikman mansyonn enn “partenarya” Guvernman-sekter prive-ONG pu okip le “sosyal”, plito ki enn lalit amene par dimunn dan klas oprime e par zot prop aksyon konsyan. E seki pli drol, tu bann diferan program ek Manifesto ki pe batir dan lapratik pandan dernye 5 – 10 an, sa grup “WANTED” la, li pa okuran. Petet tro buku “manb” ladan fek sorti USA ek UK, ubyen tro buku partisipan res “ayer”, dan “dyaspora Morisyen”. Antuka, zot innyoran tu Manifesto ki deza emerzan Moris. Ki li lor enn lekonomi alternativ, zot pa kone enn tel Manifesto deza an-santye depi 2005. Ki li lor reform agrer, sa osi zot pa kone ena deza Manifesto deryer lekel dimunn pe moblize. Ki li lor liberasyon fam (New Women’s Manifesto, ki pe fer so sime) lor sekirite alimanter (Sart lor Sekirite Alimanter, enn Manifesto kle), lor enn politik rasyonel lor ladrog ek AIDS (enn Sart apropriye par plis ki 20 lorganizasyon), lor reform elektoral (devlope par LALIT ansam ek lom delwa ek reprezantan lezot lorganizasyon), lor vyolans par Ofisye Leta (Protokol ki JUSTICE servi kuma Program de lit), lor Deklarasyon Grande Riviere lor Diego Garcia, lor program pu enn Palestinn lib (ki pe devlope par 4-5 lorganizasyon amizir zot fer veye, fim-deba, aksyon lor terin). Anfet, li drol me tu program politik resan existan dan realite alabaz, sa, bann lider “WANTED” zot innyoran de sa. Purtan sa bann Manifesto la zot lor innternet (kot bann la opere), osi byen ki dan latet dimunn lor teren (vre surs ek destinasyon bann Manifesto), zot lor papye, e zot existe dan aksyon reyel politik onn-gowing. Alor, bann lider grup WANTED zot finn re-kumans invant laru, avek 20 pwen “Nu’le tu korek”. Tusala pu dir ki li pa ditu etonan ki Manifesto WANTED li golmal. Li pa kumans dan realite, li kumans dan ler. Enn sel dimunn klerman inn asize, drafte tusel, dan ler. Li finn fer sa kan deza ti ena plizir mil “aderan” sipozeman. Tusala, li zis kareman ridikil. Li osi vid, sinon pli vid ankor, ki Manifesto PT, MMM, MSM, PMSD. E li kree avek mwens demokrasi ankor ki ena dan bann parti politik meynstriym tradisyonel, ki deza minim.

Lidership maske, lerla oto-proklame
3. Bann lider “Wanted” pa ti vinn divan partisipan “figir dekuver” ziska 2-3 zur avan manifestasyon. Sa enn zafer pa fer. U pa apel enn manifestasyon depi dan kasyet! Li enn manipilasyon. Lerla, kan lider pe finalman vinn an-piblik, enn parmi organizater ladan, Noor Adam Essack, anmemtan pe anonse, dan enn e-mel li ti pe sirkile, ki li pe retir li (an retre dan enn premye tan) akoz bann “lafors dedrwat konservater” finn pran kontrol kominikasyon dan grup la, e pe afekte desizyon. Li ti pe fer referans ar Alain Bertrand, ki enn profesyonel dan IT ki travay pu gro milti-nasyonal dan sa domenn la. Anzeneral, kan u zwenn enn grup, ubyen mem enn muvman, u kone kisannla dan lidership, e u kone ki sa bann dimunn la pe asim responsabilite pu lamars, pu so Manifesto, e pu grup la so prop “prinsip organizasyonel”. Seki nu kone se Jameel Peerally finn pas buku letan lot pei (UK ek USA), li finn fer enn fim lor ladrog ek enn liv lor Chagosyen. Shimanda Mungur ek Nilen Vencadasmy piblikman zot dan Blok 104, enn grup ki forme par Rezistans ek Alternativ (RA) e ki inklir dimunn kuma sef MCB, Pipo Forget, ki osi enn sef lagazet L’Express. Sa osi pa ede pu nu gayn enn lide kler lor laliyn politik bann lider! Me, anzeneral se dimunn plis ki 30 an ki pe invit “youngsters”, pa “youngsters” ki pe invit “youngsters”. Zordi li paret ki ena 3 lider oto-proklame prinsipal, 2 ladan otur Rezistans & Alternativ. Dayer enn, Nilen Vencadasmy finn anonse plizir fwa ki premye aksyon nuvo grup Kolektif Azir Moris (bann WANTED finn gayn enn nuvo nom), li pu kan li Lond, pu gete ki arive dan ka Privy Council. Anpasan, sa li enn ka Rezistans finn mete pu sanse atak kominalism dan Konstitisyon, me zot finn anfet fer serman zot ka pa pu afekte Best Loser ditu!

Dat ek plas ki zot ti Swazire: 10 an laniverser 9/11, zur Maiden, Plas Darm
4. Nerport ki lidership enn grup ki swazir par expre pu fer enn manifestasyon ase larz zur laniverser diz-an “9/11” a enn distans 5-6 golet depi Lanbasad US, li enn lidership swa insusyan swa iresponsab. Kan, anplis de sa, 11 Septam 2011 tom zur Maiden e zot pe travers dan enn plas kot laful lekurs ant Lagar Dinor ek Lagar Viktorya pu traverse, li pa zis naif, me vreman iresponsab. Organizater anonse zot inn sanz dat selman akoz lapolis finn obliz zot. Ziska zordi, zot ankor truv sa dat laniverser 9/11 ek zur Maiden ti rezonab. Li enn refleksyon grav lor natir sa bann organizater.

Sekirite “profesyonel” ek lisyen drese
5. Enn ladireksyon enn grup de-gos napa vinn anonse zis avan enn manifestasyon ki li pe fer provizyon pu “lisyen” pu kontrol manifestasyon. Zot pa anonse ki zot pu ena rekur a servis sekirite “profesyonel”. Sa kalite predispozisyon li plis kuma enn siyn enn grup lextrem drwat. Dimunn de-gos, normalman sey batir bann lorganizasyon solid, pu ki demokratikman u ena enn servis dord, e pu ki u pa bizin al lwe, ubyen menas pu lwe, enn lantrepriz “profesyonel” ki servi lisyen.


Benefis pu marketing Facebook ek firm telekom
6. Nu bizin osi pa tro bet. Nu bizin gard an-tet ki Facebook li enn konpayni prive. Li gard ek vann done, e so profi prive depann lor rod plis-plis-plis dimunn dan so rezo Facebook. Li kler divan tu dimunn asterla, ki Orange Moris finn fer reklam pu so nuvo prodwi pu li-mem ek Facebook tutswit apre Lamars. Dayer, Facebook li enn rezo ki a-son-tur servi ant-ot par lezot antreprener pu zot fer zot marketing, pu tu kalite prodwi. Google finn deza anplway dimunn pu ramas ladres email atraver Facebook dan muvman demas otur Tahrir Square, enn nome Waed Ghonin. Li ti enn patron (enn “executive manager”) ansarz ramas osi buku dimunn dan rezo dan rezyon ki Google apel MENA (Middle East and North Africa). Waed Ghonin finn dimann exkiz piblikman dan Lezip pu so rol. Li paret li finn furni done pa zis Google, so patron, me osi servis sekre Mubarak. Alor, tu dimunn ki servi bann rezo sosyal kuma Facebook bizin anmemtan realiz sa danze ki bann antreprener pe fer profi par propaz popilarite Facebook ek so bann done – sirtu atraver “groups” -- kot ramas done anterm ladres e-mail bann individi atraver sistem notifikasyon ki organizater Grup Facebook gayn akse. Lepok inn sanze: Tandi ki ansyen kolonizater ti trok kolye tu-kuler ek lalkol avek lepep dan Lafrik, pu zot rant dan ek pran kontrol Lafrik, zordi zot propaz prodwi pli virtyel.

Nomb Aderan kareman falsifye: Marketing viral
7. Enn lot pwen, enpe liye. La osi, li vo lapenn nu vizilan pu ki nu remarke kan dimunn sey pyez nu. Li byen manipilater delapar organizater, par exanp, kan anonse dan lapres ki “deza ena 8,000 aderan”, lerla “11,000 dimunn” sipa 20,000 e kree enn exsitasyon, akoz sa se bann sif kareman frode. Kifer? Parski kan li enn sistem ki ena default “wi” kan kikenn propoz enn dimunn pu zwenn enn “Grup Facebook” kuma “Grup WANTED”, lerla sa 8,000 dimunn se 8,000 dimunn ki finn resevwar invitasyon. Samem ki apel “viral marketing”, setadir li fane kuma enn viris fane, enn dimunn trap li ar enn lot, sanki li aksepte, sanki li ena okenn swa ladan. Setadir, li for posib enn mazorite dimunn ki pe konte dan sa 20,000 la, zot pa ti swazir pu ladan, enn parti zot pa mem kone zot ladan, ek enn bon parti kone zot dan kiksoz me pa tro konpran ki li ete, ek enn lot parti, zot pa finn pran lapenn sorti ladan. Telman sa finn vinn enn fleo ki ena enn nuvo Grup dan Facebook finn met dibut apel “Stop just Adding us to Bloody Groups! It's Just Sodding Rude!” Anplis de sa, li enn fe byen koni ki buku dimunn ena plizir “idantite” Facebook; ena dimunn ki nu kone personelman ki ena 5, e nu tann dir ena ki ena 10. Lerla kan enn zot personaz gayn enn kritik depi enn sa bann la, 9 lezot “dimunn” atak sa dimunn ki finn kritik li la, sanki li kone tule-10 zot mem dimunn. Li osi inportan pu rapel ki organizater finn anonse ki “lamwatye” dimunn pa pe anfet mem rest Moris, me dan pei deor. Tusala pu dir ki sa bann sif kuma 20,000 la, zot enn frod. Sa agrave kan enn duzenn dimunn ki pe sey fer enn “forsinng” pu gayn 15,000 “manb”, lerla zot ase uvertman insit dimunn pu zwenn nerport ki “ladres” ladan. Tusala pu dir li pa etonan ki sa 20,000 “dimunn” pa finn vini dan lamars. Dizon 3,000 vre dimunn finn anfet vini, laplipar ladan pa YOUNGSTERS. Moral: fode pa lidership enn grup pran labitid fer bann zafer “trike”; li malonet. Malonete fer kredibilite sa lidership gayn enn dat expirasyon.

Dyaspora: Laliyn dedrwat
8. Kan organizater anonse ki lamwatye dimunn ki zot nom finn done pu grup WANTED, zot anfet dyaspora Morisyen, nu bizin osi konsyan ki bann pep “dyaspora”, zot normalman ase iresponsab, e suvan de-drwat. Enn dimunn dyaspora, kan li apel enn manifestasyon dan so ansyen pei, li pa pu la, li. E si li finans kiksoz, li pa pu bizin reponn politikman si li pe finans enn betiz. Alor, nu truve ki Zyonist (dyaspora) ankuraz laliyn de-drwat dan Izrael, dyasora Angle Rodezi ti byen adrwat, dyaspora Arabi Seodit, Afganistann, Irak ki finans ek antrenn laplipar teroris, dyaspora Irlande dan USA ki ti finans lel iresponsab ek danzere dan IRA, Tamil Tigers ti notwarman finanse ek kontrole par enn dyaspora. Tu sa bann dimunn lus ki surse dan Lalibi, dan Irak, dan Afganistan, ki CIA antrene, zot depi dyaspora. Dyaspora Morisyen ena buku dimunn ki finn kit pei akoz avek sifraz iniversel ek Lindepandans Moris, zot ti ule evit seki PMSD a-lepok ti apel “met razwar dan lame zako” (sic). Tusala pu montre ki bizin fer atansyon.

Sinbol Relizye, Kifer?
9. Enn grup ki deside pu demar ek terminn enn lamars dan 2 plas relizye (enn mem relizyon), ek kan grup la al ziska zwe lor sinbol relizye kuma laklos Legliz pu so ler demare ek termine, li pe devwal kiksoz lor limem. E lerla kan zot Manifesto dir kumkwa zot opoz finansman bann grup sosyo-kiltirel, nu pa kone exakteman ki zot pe dir. Uswa zot ena de pwa ek de mezir pu zot definisyon “sosyo-kiltirel”. Antuka, zot al kont 2 pwen zot prop Manifesto 20 pwen, zot apiy lor sinbolism relizye, zot ena de pwa de mezir.

Tu dan lintere siperyer lanasyon: nasyonalism
10. Bann grup ki sant lim nasyonal ek sarye pavyon nasyonal, se bann grup ki napa reyni otur lide an-komen, me plito otur enn lim ek pavyon an-komen. Sa vedir li enn raliman pa baze lor enn program ankomen, me plito lor apartenans otomatik a “la patrie”. Dan Moris, ena dimunn ki fer koripsyon, ena dimunn ki benefisye de koripsyon, ki anmemtan byen onor pavyon nasyonal. Dayer, zot 100% Morisyen. Zot sant lim nasyonal ek zot lev pavyon Moris. Ena dimunn ki azir dan enn fason ki provok povrete, ki provok kominalism, me ki ador pavyon nasyonal, apandan li lor zot gran, gran batiman. Patrona li byen patriotik: so slogan sa: “dan lintere siperyer di pei”. Dan LALIT, nu opoz e “kominalism” e “nasyonalism”, e prefer dimunn ralye otur enn program politik konsyan ek kler, ki zot devlope, partaze e promuvwar ansam.

Mank demokrasi intern
11. Nu pa premye pu denons mank total demokrasi dan sa grup WANTED la. Dayer ena enn lot grup Facebook ki finn par expre lev 5,000 “partisipan” dan 2 zur, pu montre ki pena demokrasi dan sa sistem lorganizasyon la. Klerman kan dimunn ena sidonim ki lezot partisipan pa mem kone, zot ena plizir idantite, zot pa dan pei, naryen pa kler. Dayer dan sistem Facebook pu “grup”, normalman ena enn grup ki uver ki ramas lamas. Lerla ena enn ki ferme, ki sa “lamas” la pa mem okuran. U bizin enn parswerd pu rant ladan. E, si bann la nepli dakor ar u, zot kup u dan grup ferme! Dayer lor grup uver, zot tir mesaz depi wall, zot rey idantite – san okenn traka. E zot pa mem truv sa problematik – kan poz lider kestyon dan inntervyu.

Zom Pentagonn truv demars bon …
12. Li enn indikasyon lor natir sa grup la kan enn zurnalist Morisyen, Nad Sivaramen, ki finn pran nasyonalite USA e ki travay Pentagonn (departman defans USA) ekrir enn lartik pu dir ki sa li enn bon grup. Ala seki Nad Sivaramen dir: Enntel enntel enntel ek “moi-même de Washington, DC, on sera de tout cœur avec ces milliers de Mauriciens qui accompagneront, de manière virtuelle, ces nombreux autres qui vont manifester contre le présent statu quo politique et pour l’émergence d’une vraie nation mauricienne” kot li dir Moris pu kuma USA -- kot Obama finn vinn Prezidan. E pu li pli presi, Lom de Pentagonn dir, “Ce travail salutaire commencé, avant les dernières élections, par Resistanz ek Alternativ et le Blok 104 (avec le savoir-faire et la perséverance des Ashok Subron, Shenaz Patel, Nilen Vencadasmy, Nathalie Rose, et tant d’autres citoyens encore) aura permis de déblayer le terrain en friche”. Eski “Wanted” li enn grup ki Nad Sivaramen krwar dan lintere so patron, Pentagonn? Nad Sivaramen travay dan Africom (Komand-man Afriken) ki pe rod enn baz militer lor kontinan Lafrik. Kan OTAN fini kraz Lalibi, sirman premye zafer ki pu arive, se USA pu met enn baz militer laba – premye dan Lafrik, apar enn lor teritwar Repiblik Moris: Diego Garcia – baz militer lor “Diego Garcia” pa mem mansyone dan Manifes la. E seki petet pli inportan, se organizater pa disosye zot depi sa flatri enn zom Ameriken la.

Sutyen Patron, Minis, etc
13. Kimanyer explik sutyen depi Jacques de Navacelle, ansyen Prezidan MEF, Ariff Currimjee, gran kapitalis ek ex Prezidan JEC, prezans par divan-divan biznesmenn Joel Toussaint, ansyen Minis Jean Francois Chaumiere (de ki “bor politik”?). Remarke osi ki ena enn Minis ki finn pran pozisyon anfaver sa WANTED la. Li pa enn kwinsidans ki li Chedumbrum Pillay, ki Minis … Teknolozi. So Minister ki promuvwar prodwi kuma Facebook, ki bizin rezo telekominikasyon ki bann operater so sekter pe vande!

Pro-Izrael
14. Jameel Peerally, inisyater sa grup la, dan enn intervyu lane dernyer finn dekrir li-mem kuma enn dimunn ki so “La Mecque” li … Israel.

Konklizyon
Nu bizin sitye nu byen. Lemond dan enn lepok gran kriz ekonomik. Premye la ti dan bann lane 1920. Sa lepok la, dan Litali ek Lalmayn (e dan enn mwen degre dan UK ek USA osi), lepok kan kapital finansye ti o-puvwar pu premye fwa e ti pe provok so bann kriz grav, ti ena tu sort kalite lopozisyon demas ki ti “ule buze”, ti pe kriye “bizin fer kiksoz”. E ti bizin fer kiksoz. Me, deryer ki lafors buku dimunn finn al manifeste? Li ti enn lepok dezespwar, kot volonte “popilist”, mem “fasist”, ti pran nesans pu premye fwa enpe partu dan Loksidan. Enn gran lamas dimunn finn mobilize deryer Mussolini, enn ansyen sindikalist. Ena finn mobilize deryer Hitler, enn lom patrona Alman. Nu pa pe dir sa pe arive asterla. Me, li kapav. Alor, fode pa nu mars ar lider ki zot lamek se Izrael. Fode pa nu mars deryer dimunn ki poz kandida dan eleksyon ek dir fode “politik” absan.
Nu bizin osi realize ki, ki li dan Moris, ki li dan Lezip, Tinizi, Lalibi, ena tu sort kalite lopozisyon a Guvernman anplas. Nu, dan LALIT, nu kont guvernman Ramgoolam. Sa, li pa nuvo. Me, kan nu lir kab WikiLeaks, par exanp, nu realize a ki pwen Guvernman USA, li osi, li pa kontan guvernman Ramgoolam -- me, pu bann rezon byen diferan. Alor, kan nu dan LALIT pe kontiyn batir enn lorganizasyon, ek liye sa travay LALIT la avek travay lezot lorganizasyon, nu gard an-tet sa bann lafors dedrwat ki, zot osi, zot kont Guvernman, e nu opoz zot osi. Sa danze la, li diminye si nu tultan pe azir lor baz enn seri program-manifesto-platform byen kler, prepare demokratikman. Nu finn mansyonn plizir sa bann manifesto-an-zestasyon dan paragraf Nimero 2 lao. Pena sime kupe. Bizin travay dir, bizin azir – politikman. Enn politik baze lor enn veritab manifesto. Lor striktir demokratik. Lor prinsip kler.

19 Septam 2011