Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mauritius gives go-ahead for Diplomatic Representation for Palestine (in Kreol)

03.09.2011


Premye Minis Navin Ramgoolam finn anonse Merkredi 31 Ut ki:

*Repiblik Moris pe donn fever pu enn reprezantasyon diplomatik Palestinn dan Moris;

*Repiblik Moris pe sutenir Rezolisyon pu enn Leta Palestinyen dan Nasyon Zini plitar mwa Septam.

Avan sa, Minis Zafer Etranzer Arvind Boolell finn anonse ki Repiblik Moris pe travay “aktivman” ver rekonesans Palestinn kuma enn Leta.

Sa vedir ki presyon konsistan lor letan ki LALIT ek lezot lorganizasyon, kuma Sant Idriss Goomany, kuma CTSP, kuma ansyen Prezidan Repiblik Cassam Uteem, tusala finn azute ansam – atraver enn seri Veye ek Manifestasyon ek petisyon ek let – pu kont-kare, ziska enn serten degre, sa presyon konstan bann Zionist (dan Moris ek ayer) lor Leta Moris pu uver enn espes lambasad Israel isi, e pu mem uver enn laliyn aeryin El Al, setadir laliyn Izraelyen. Remarke ki El Al finn resaman siyne, par kwensidans, kumkwa li nepli pu sarye zako (li ti inplike par la dan komers zako ki sorti Moris al Sid Afrik, sorti Sid Afrik travers Israel lerla al Lerop ek Lamerik pu servi kuma kobay).

Sa dub desizyon Guvernman pu sutenir lepep Palestinyen antan ki Leta, dan enn moman kle, li reprezant enn viktwar pu LALIT ek lezot dimunn ek lezot lorganizasyon ki pe amenn lalit anfaver lepep Palestinyen. Me, nu bizin veye ki Leta Zini ek so bann azan isi ek partu dan lemond pa provok kiksoz pu anpes sa progre inportan pu lepep Palestinyen.

E nu bizin kontiyn met presyon dan kad nu program pu liber Palestinn, ki ti baz pu nu Veye le 29 Ziyet.

Dan sa kad la, sa Mardi la, 6 Septam, a 8:00 pu ena enn Fim-Deba sutyen pu Palestinn Phoenix, organize konzwentman par Association Jeunes de Phoenix, Lalit ek Sant Idriss Goomany. Li pu dan lasal Sir Abdool Razack Mohamed, Route Rwayal, Phoenix.