Galleries more

Videos more

Dictionary more

Political Chronicle (in Kreol)

24.08.2011

Kronik Politikay ek Politik

Nu pe asiste depi inpe semenn asterla a enn ase move fim melodramatik ki pe zwe par diferan akter politik lokal. Seki nu pe truve sirtu ek seki inpe grav, se ki sa 3 prinsipo protagonist la: premye minis Navin Ramgoolam, ex-vis-premye minis Pravind Jugnauth ek lider lopozisyon, Paul Berenger, pe servi enn size grav ek serye kuma reform elektoral ek nuvo konstitisyon pu zot lintere personelo-politik.

Avan al pli lwin, les nu fer enn retrospektif, an ord kronolozik, se ki finn arive sa bann dernye semenn la:

9 Ziyet 2011 – Paul Berenger dir dan enn konferans de pres ki li kone “depi enn surs ministeryel” ki Navin Ramgoolam finn donn instriksyon pu enn dezyem evalyasyon pu Medpoint.

14 Ziyet 2011 – Navin Ramgoolam port plint kont Berenger pu “diffusing false news”.

20 Ziyet 2011 – ICAC fer apel Mm Maya Hanoomanjee. ICAC tir enn manda dare kont Mm Hanoomanjee kan li pann finn prezante. Mem zur Maya Hanoomanjee gayn enn malez ek li admet klinik Apollo.

21 Ziyet 2011-Dan klinik, Mm Hanoomanjee resevwar vizit Prezidan A.Jugnauth. MSM dir ki li sutenir Mm Hanoomanjee.

22 Ziyet 2011 – Mm Hanoomajee arete par ICAC.

26 Ziyet 2011 – Demisyon 6 minis MSM. Pravind Jugnauth, dan so konferans de pres, dir ki so parti tuzur loyal anver Premye Minis (ki pa ti dan pei lerla) ek ki zot tuzur res dan Lalyans Lavenir.

05 Ut 2011 – Berenger interoze par ICAC. Li refiz kominik se ki li finn dir ICAC ar lapres. Me mem zur, lor Radyo Plus, gayn linformasyon ki de surs Berenger se Zuber Joomye ek Minis Showkutally Soodhun. Soodhun pa demanti.

06 Ut 2011 – Navin Ramgoolam prezant so bann nuvo Minis dan kad so konferans depres. Li atak Soodhun ek an parti MSM. PMSD gayn enn promosyon konsekan avek Xavier Duval dan siez minis finans ek Michael Sik Yuen dan siez minis turism. Ena enn transfiz dan bann nuvo minis; Jim Seetaram. Klindey de PTR a MMM avek Ramgoolam ki dir ki MMM, o-mwen, li ena enn kiltir politik ki MSM pena.

07 Ut 2011 – MSM demisyone depi dan Guvernman parski zot ti pe “sifoke” pandan 14 mwa dan sa Lalyans la. Pravind Jugnauth balans enn ta zafer lor PTR ek dir ki li kone ki se enn Sinnnyor Minister dan PTR ki inplike dan zafer Medpoint. Li osi dir ki li pu zwenn Paul Berenger dan lasemenn ek kan poz li kestyon lor enn evantyel lalyans avek MMM, Pravind Jugnauth fer enn surir misterye.

07 Ut 2011 – Prestasyon serman nuvo minis.

11 Ut 2011 – Rankont, byen mediatik, ant Pravind Jugnauth ek Paul Berenger dan Lotel Labourdonnais. Swadizan zot pe diskit reform elektoral.

16 Ut 2011 – Mireille Martin demisyone depi MSM pu rezwenn PTR ek so Lalyans Lavenir. Li ek S. Moutia pret serman kuma nuvo Minis.

17 Ut 2011 – Navin Ramgoolam zwenn Paul Berenger pu diskit lor ... reform elektoral!

Azordi, apre preske enn mwa rebondisman konstan lor lasenn politik lokal, nu konstate ki zafer Medpoint, ki ti deklans sa bann bulversman politik la, finn inpe sorti dan gro tit. Size Zafer Medpoint, kan u byen gete, li inplik enn “diyl” telman inakseptab ki li intenab. Enn Minis Finans, Pravind Jugnauth, kan Navin Ramgoolam Premye Minis, aste enn klinik ar so prop fami pu Rs 144 milyon. Kimanyer zot ti krwar zot pu “get away with it?” Li fasil. Zot ti deza ena enn lot diyl parey. Dernye fwa Pravind Jugnauth ti Minis Finans, Berenger ti Premye Minis, zot pa ti opoz purswit Sun Trust kont Guvernman (pu zafer kas kontra Sun Trust), e Leta finn tir manda Rs45 milyon pu Sun Trust, ankor enn fwa, enn Trust la famiy Jugnauth. Alor, kimanyer pu netway sa kalite lasenn politik, kot tule 3 parti politik finn osi koronpi? Kimanyer fer progre kan 2 dernye Lalyans ki finn fer, finn anfet fer kumsa lor ledo bann diyl parey?

Li pa etonan ki zordi tu sa bann politisyen la pe servi reform elektoral ek sanzman Konstitisyon kuma enn paravan pu fer zot bann tripotaz politik.
Apre kasir lalyans PTR / MSM, Pravind Jugnauth finn zwenn Paul Berenger pu diskit reform elektoral, Navin Ramgoolam finn zwenn Jayen Cuttarree pu, ankor enn fwa, koz lor reform elektoral ek Paul Berenger finn zwenn Navin Ramgoolam pu rekoz lor reform elektoral. Sankont Sithanen ki finn zwenn Ramgoolam pu koz mem zafer. Tu sa la enn fasad! Ek tu sa la divan figir lepep! Sa mem politisyen krwar ki lepep pa poz li kestyon kan Paul Berenger dir li pe zwenn Pravind Jugnauth pu koz lor reform elektoral? Ki 2 parti, ki dan Lopoziyon, pe al zwenn pu koz lor reform elektoral? Li ase efreyan kuma bann politisyen servi enn size ki tus popilasyon an zeneral, pu, anfin de kont, servi zot prop lintere. Anplis, zot fer sa size la vinn inpe ridikil ek li perdi sa lafors ki li, anfet, ti bizin ena. Pli pir, li kareman danzere pu tripot sanzman Konstitisyon dan enn moman kan zot tu pe azir kuma bann “zom dezespere”, akoz efektivman zot bann zom dezespere.

Dan seki pe arrive azordi, li interesan gete ek analize kuma bann politisyen dan sa bann parti sant-drwat la ena sa tandans, sirtu kan finn ena enn kasir dan Lalyans ki o puvwar, akapar enn size ki pe fer aktyalite (kuma reform elektoral) pu anfet, dan kulis, zwe enn lot pyes teat ki pe determinn kisannla pu al avek kisannla dan puvwar, asterla ek apre prosenn eleksyon zeneral. Tusala montre enn degre trakasan bankrut dan nu sistem demokrasi. Pu bizin gran mobilizasyon deryer enn program ki inplik pa zis enn vizyon enn nuvo sosyete, me kumansman enn program kimanyer ariv kot sa nuvo sosyete la.

SK
23 Ut 2011