Galleries more

Videos more

Dictionary more

Exerpts of John Bellamy Foster’s The Ecological Rift uploaded (in Kreol)

21.08.2011

Exerpts of John Bellamy Foster’s The Ecological Rift uploaded in “Documents” (in Kreol)

LALIT finn tradir “Introdiksyon”, enn 50-enn paz, depi enn nuvo liv ki esansyel pu militan politik degos etidye. (Get seksyon “Documents” nu sayt pu sa introdiksyon ki fek ep-lod.)
Liv la apel The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth par John Bellamy Foster, Brett Clark, & Richard York, Monthly Revivew Press, 2010. Dan LALIT, nu finn deza ena sesyon travay lor liv Marx’s Ecology par John Bellamy Foster. Asterla, sa 3 syantis la, tu profeser liniversite an USA, zot finn zeneraliz sa konsep Marx lor “fraktir metabolik” ki kapitalism modern provoke, an enn seri “fraktir ekolozik”.