Galleries more

Videos more

Dictionary more

Solidarity message on Palestine from Jooneed Jeeroburkhan (in Kreol)

01.08.2011


Sa mesaz depi Jooneed Jeeroburkhan pu veye la ti telman presi ki nu ena plezir met li lor nu websayt. Ala seki Jooneed finn ekrir depi Canada :


Mo salye muvman Lalit ek Sant Idriss-Goomany pu sa veye solidarite ki zot finn organize avek lepep palestinien.
Sa levennman la koinsid avek enn turnan istorik : swasannsiz-an apre kreasion Nasion-zini ek swasannkatr-an apre so rezolision 181 pu partisionn Palestinn ki ti anba manda britanik, l’ONI pe al anfin rekonet enn Leta palestinien, mem si Loksidan pa dakor.
Sa momentom rekonesans la enn lot sinptom for ki lezemoni oksidantal pe al fini apre sink-syek dominasyon lor lemond antye. Depi lafin Deziem Ger mondial, Loksidan finn servi sutien inkondisionel Izrael kuma enn test espesial pu li pruve ki so lezemoni tuzur pwisan ek ki li kapav kontinnye defie lemond antye.
Mo fier ki bann kamarad morisien finn aksepte linvitasion Lalit ek Sant Idriss-Goomany ek ki zot finn reini zordi swar pou azut zot lafors pu akseler sa momentom-la enntipe plis.
Bizin boykot Caterpillar, ki vann buldozer pu kraz lakaz palestinien anba lokipasion militer izraelien. Wi. Me ena enn-pil lezot target pu boykote. Chek sitweb Muvman BDS (Boykot, Dezinvestisman, Sanksion) lor internet, zot pu gagn enn pil linformasion lor kanpagn mondial pu izol laparteid izraelien. Ena omwin 120 prodwi ek mark ki vize, Coca-Cola ek Estee Lauder ladan.
Sa kanpagn-la finn kumanse an ziye-2005, pu premye laniverser zizman Lakur internasional kont miray laparteid izraelien an Ciszordani, kan preske 200 lorganizasion ek grup sosiete sivil palestinien finn lans enn SOS pou dimann enn sutien mondial pu enn muvman non-violan ek lezitim bann sitwayen pu boykot ek izol Izrael.
Enn-pil lorganizasion sosiete sivil izraelien finn tutswit reponn prezan. Zot finn mem fer travay debaz pu etablir lalis bann prodwi ek bann konpagni ki bizin boykote. Ena sivil palestinien ki finn al ankur an Frans ek dan Kanada pu atak sertenn konpagni ki travay pu bann kolon sionis dan Teritwar okipe. Bien vit, kanpagn BDS finn miltipliye dan plizier peyi.
Lane dernie mo ti dan bazaar Porlwi ek monn etonne ki zot ti pe vann zoranz Jaffa laba. Dan enn servis relizie pu enn mariaz dan lafami, enn ti imam finn fer enn gran diskur kot linn denons bann zwif akoz lokipasion. Monn dir li pa denons tu bann zwif, paski ena zwif ki pli gran alie palestinien dan sa lager pasifik-la. Ek ena arab, kuma Lezip Hosni Mubarak (sa lepok-la), ki gran alie Izrael. Monn dir li al organiz enn boykot zoranz Jaffa dan bazar Porlwi. Linn paret etonne, me linn gard so lespri uver : linn dir mwa li pu chek sa.
An oktob 2010, kanpagn BDS-Kebek finn organiz enn gran konferans mondial dan lavil Monreal kot ti ena konferansie palestinen, sidafriken ek usi otoktonn canadien. Plizier kuran BDS dan lemond finn konverze, ek Steve Faulkner, enn angle ki travay pu sindika travayer minisipal Lafrik-disid finn deklare : « BDS has now become an unstoppable movement!» (Sa muvman BDS-la, nepli kapav aret li!).
Prinsipal orater ti Omar Barghouti, fondater Boycott National Committee – BNC (Komite nasional boycott). “Vye system pe ale. Laks USA-Izrael pe sakuye. BDS pe monte. Li bien ankre dan drwa internasional ek dan valer iniversel lazistis, egalite ek drwa imen », Barghouti finn deklare.
Linn sit gran poet palestinien Mahmoud Darwish pu lans enn slogan ki tudimunn finn adopte : « Asiez zot siez! ». Sa ule dir : si Izrael pe asiez bann palestinien, ek pa zis dan Gaza, bann palestinien bizin asiez Izrael, boykot li, izol li. Avek sutien lemond antye. San okenn violans. Me lor baz drwa ek egalite.
Sosiete sivil dan tu Loksidan ek dan lemond antye finn mobilize pu kanpagn BDS paski dimunn pa dakor ek pozision zot guvernman, ki koz drwa imen me ki apiy linzistis Izrael. Sa kanpagn-la donn dimunn lokazion pu azir dan litere lazistis. Mazine ki lefe rezistans palestinien finn ena lor revolision demokratik dan bann peyi arab. Pa kapav suzestime sa lefe-la : kumadir Intifada finn debord Teritwar okipe ek finn repann depi Marok ziska Yemenn!
Sa veye zordi-la montre ki Moris usi pe buze. Bravo. Anou kontinye lalit.
Jooneed Jeeroburkhan
Montreal
27 ziye 2011