Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mme Vev Veronique Topize met depozisyon kont 3 polisye:
JUSTICE fer analiz "Temwayaz Medikal" otur Lamor Kaya

03.01.2004

Zur HUMAN RIGHTS DAY, le 10 Desam, Mme Veronique Topize, Vev Kaya, ti met enn depozisyon kont 3 polisye ki ti degard kan so mari finn truv lamor dan selil lapolis, Alcatraz, le 21 Fevriye 1999. Akonpayne par so avoka, Rex Stephen, Mme Topize finn dir ki, kan so mari finn al donn enn depozisyon Kazern Santral, li ti byen e pa ti ena okenn blesir lor li. Kan li finn resevwar lekor Kaya 3 zur plitar, ti ena 30 mark blesir. Li finn fer enn demand ki lapolis purswiv sa 3 polisye ki ti degard Alcatraz kan Kaya finn truv lamor, setadir Polisye Nepaul, Anne-Marie ek Ramdin.
Le 6 Desam 2003 Avoka Mme Veronique Topize finn anonse dan enn "Tab Rond" piblik kot li ti enn orater ki so kliyan pu fer sa depozisyon-la. Sa Tab Rond la ti organize par JUSTICE a lokazyon HUMAN RIGHTS DAY. Piblik ti reyni dan Orl Mama Bul Later, kot Ledikasyon pu Travayer, Gran Rivyer Nord Wes. Apre Rex Stephen, Dr. Ram Seegobin ti pran laparol. Li ti fer enn analiz lor temwayaz medikal dan ka lamor Kaya. Kaya, Reginald Topize, ki ti mor le 21 Fevriye 1999, kan li ti dan Alcatraz, Porlwi. So lamor dan selil ti presipit trwa zur rebelyon dan Moris.
Seki inportan se anmemtan ki Mme Vev Kaya finn formelman akiz sa 3 polisye-la, Dr. Ram Seegobin finn piblikman analize ki manyer 5 lor 6 dokter finn temwayne kumkwa Kaya ti sibit enn sok ubyen vyolans. Sa li kadre dan lespri enn nuvo transparans viz-a-vi piblik dan desizyon ki Direkter Purswiv Piblik pran.
(Get lartik "Komanter Dr. Ram Seegobin lor Temwayaz Medikal dan ka Lamor Kaya")