Galleries more

Videos more

Dictionary more

Spektak limur an kreol

16.05.2011


Vandredi ek Samdi loditoriom MGI ti ranpli pu spektak Limur 100% Morisyen. Spektak ki Lazans Immedia ti organize ti antyerman an kreol e ti dire pu anviron 3ertan. Ti ena enn melanz sketch, mazik, imitasyon ki finn fer lasistans riye. Konteni ti byin varye, ant frivolite ek limur sofistike ki lye avek bann evennman politik lokal. Lor sa rezis la, lasistans finn gayn drwa a enn sirvol lor bann skandal ek abi dan Moris otur Medpoint, Neotown, osi byin ki MBC.
Ena nuvo lintere pu spektak limur dan Moris avek sa 17em edisyon Limur 100% Morisyen , osi byen ki spektak ki Karavann Events organize ase regilyerman.