Galleries more

Videos more

Dictionary more

Revi LALIT nimero 99 sorti

04.05.2011


REVI LALIT nimero 99 fek sorti pu Fet Travay. Li ena 44 paz, nyuz ek analiz politik ki u pa pu gayne okenn lot plas. Li kut Rs20. Fer enn manyer gayn u kopi.

KONTENI
Me 2011

Editoryal: Pa Ase pu Desann dan Lari: Bizin enn Program
Rebelyon Nor Lafrik, Mwayen Oryan: Enn Tur Dorizon
Jabaljas & Bulbak (Satirik)
Ki Problem ek Jin Fei ek Neotown
Pe Privatiz bann ti Zil Otur Moris
Listwar Fet Travay
Guvernman Sakuye par Kriz, Lopozisyon Tini Labuzi Ruz, Sindika dan Dezarwa
Non a Inportasyon Caterpillar IBL
Kriz dan Zonn Euro
RODRIG:
Reynion LALIT Marechal
Bato Pubel dan Port Mathurin
Lavi Klas Travayer: Peser St. Brandon
DIEGO GARCIA:
Kargezon Ros pu Diego Garcia dan Larad
Koynn BIOT ek Maryaz Rwayal
Tranbleman-deter Guam ek Diego
Larisi: Rezerv lor Trete Pelindaba
LALIT chalennj Guvernman lor so Stratezi
Langaz Maternel: Resers ek Faks v/s Ideolozi Dedrwat
LALIT an Aksyon:
Nuvo Brans Rodrig
Manif Sindikal
Kozri lor Pakistan Afganistan
Sesyon lor Lasanble Konstityant
Workshop Komisyon Diego
Priz de Pozisyon lor Lenerzi
Sutenir Nuvo Manifesto Fam
Konferans de Pres
Seminar Uver Kirpip
LALIT dan Medya
Kozri manb LALIT Nursing Association
Apre katastrof Fukushima, Ki Solisyon Lenerzi
Ki ete enn Reakter Nikleer?
Repons a Raj Meetarbhan pu so atak kont fam ek travayer
Larut Danzere GRNW-Pailles
MLF komant Nuvo Lalwa Divors
Lorganizasyon Konsomater: Kan fer fos rut
An Bhojpuri: Jin Fei awr Neotwon me konn samasya ba
Dan siyaz Revolisyon dan Tinizi, Lasanble Konstityant an Ekwador
INFO INFO:
Fim-Klib
Lindsey Collen dan Kolok Lareynion
Lansman Nuvo Manifesto Fam
Campus LPT
Afganistan ek Pakistan: Sityasyon Politik dekortike
Sif lor Depans Militer U.S.A.
Nuvo Lakres & Gardri Terre de Paix Ideal pu Moris
140 depi Lakominn de Pari
Fim “Still Life” par Jia Zhang dan Fim Klib