Galleries more

Videos more

Dictionary more

Enn peryod inpe spesyal: Mesaz depi NPAR

03.05.2011


Dan Larenyon, LALIT finn ena bann esanz regilye avek lorganizasyon Maron avan mem ki li vinn Nouveau Parti Anti-Capitaliste (Réunion). 5-an desela, manb LALIT Ally Hosenbokus finn al enn sesyon Maron. Pli resaman Jean-Yves Dick finn al zwenn diferan manb NPAR ek Philippe Azema ti vinn asiste kongre LALIT an 2008. Mesaz la an Kreol Morisyen parski enn manb NPAR enn Morisyen etabli Larenyon ki apel Yoga Thirapati.


Bann kamarad ek sinpatizan Lalit,
Bann travayer ek tou dimounn prezan,

Sa lane la, Fet 1er Me, li pe pass dan enn peryod inpe spesyal.

Kriz kapitalis pe grandi avek enn kote profi ki pe eksploze ek lot kote latak kont drwa travayer ,kont servis piblik, kont sistem lasante ,kont sistem ledikasyon…. pe kontinye.
Li spesyal lakoz katastrof klimatik ek nikleer.
Li spesyal lakoz revolisyon dan bann pei Moyenoryan.
Li spesyal parski bann lager imperyalis ek kolonylis pe ogmante. Ek sa travay ki LALIT finn organize lor DIEGO linn tonm vreman enn bon moman pa zis pou sa rezon la.
Ena landwra kot lalit de klas pe fer gran progre me ena osi landrwa kot rasis, fasis ek nasyonalis pe fer ravaz.
Pou nou dan Larenyon, nou pe touzour pe travay pou ranfors linite bann lorganizasyon antikapitalis dan enn pei kot so « Parti Kominis » so « parti Sosyalis » ek so « Ladwrat » pe gouverne ansanm.
Li vreman enn plezir pou nou gayn lokazyon pou eksprim zot, nou solidarite.

Bizin fini ek SISTEM KAPITALIS !!!
Bizin fini ek destriksyon nou glob later !!!
Bizin fini ek KOLONYALIS !!!Bizin fini ek lager Imperyalis !!!

Pass enn bon fet premye Me.

Yoga Thirapati
NPAR
29 Avril 2011