Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT SELEBRE FET TRAVAY

29.04.2011


LALIT an kolaborasyon ek Ledikasyon pu Travayer, Federasyon Playgroup ek Muvman Liberasyon Fam, pe selebre Fet Travay kot Horl LPT, GRNW.

Akoz aktyalite mondyal ek nasyonal nu tem pu sa lane la li KRIZ KAPITALIST, SOLISYON SOSYALIST. Kan nu pe zwenn sa zur la nu bi se pu selebre "travay" limem, setadir "travay" dan so lopozisyon a "kapital" (kapital ki ule dir pa plis ki "travay travayer lepase", "travay" ki finn fini pran form dibyen - later defresi, masinnri, lizinn, labank, lotel).

Pu sa zur la, Dimans 1 Me, 9:30 am ziska 1:30 pm, pu ena diskur, mesaz depi lorganizasyon Moris ek internasyonal, lamizik-sante, poem.