Galleries more

Videos more

Dictionary more

Maryaz Rwayal : Kado Kolonyal a Lemarye

25.04.2011


Prins William, garson eritye Larenn Dangleter pe marye avek Catherine Middleton Vandredi 29 Avril 2011. Leta Britanik finn donn lakor pu enn konpayni prive apel Pobjoy Mint tir 2 seri koyn pu komemor sa maryaz rwayal.

U ti pu kwar kan de zenn pe marye, u ti pu swet zot bonn sans dan lavi. Me Larenn e Leta Britanik finn swazir pu leg zot enn leritaz lur kolonyal. Tule 2 koyn komemorativ zot glorifye 2 but teritwar ki Langleter pe okipe ilegalman. Enn koyn komande par Trezor Lil Falklands ki Larzantinn pe revandike e enn lot, ki konsern nu, par British Indian Ocean Territory (BIOT), enn fabrikasyon Britanik pu kup Chagos depi Moris ilegalman, kan ti donn Moris Lindepandans an 1968.

Koyn par Pobjoy Mint ena foto kup rwayal, enn kote avek lezand “PRINCE WILLIAM AND CATHERINE MIDDLETON WEDDING 29 APRIL 2011” , e Larenn Elizabeth, lot kote. Lor koyn BIOT ena lezand “ELIZABETH II 2011 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY”, anba foto Larenn Elizabeth.


Apre Orders in Council par Larenn pu anpes Chagosyin return Chagos, sa koyn BIOT vinn sey lezitimiz politik Leta Britanik vizavi bann Chagosyin e vizavi Leta Moris. Chagos form parti teritwar Repiblik Moris. Se depi baz militer Amerikin Diego Garcia dan Chagos ki Amerikin lans so bann atak kont popilasyon sivil dan Afganistan, Lirak. Alor nuvo marye rwayal pu ena pu sarye enn pwa byen lur: responsabilite pu politik kolonyal e politik imperyalist Angle ek Amerikin.