Galleries more

Videos more

Dictionary more

Trak LALIT a lokazyon Fet Travay

22.04.2011

A lokazyon Fet Travay, LALIT ti organiz enn distribisyon trak lor bann lagar bis ant Port-Louis ek Kipip, zordi gramaten. Nu finn gayn enn bon lakey pu trak e distribisyon pe kontinye dan lezot rezyon atraver brans ek rezyonal LALIT. Nu ena plezir pibliye premye paz trak pu tu viziter websayt.

PA ASE PU ZIS DESANN DAN LARI!
BIZIN ENN PROGRAM


Zordi sistem kapitalis an bel bel kriz. Nu pu bizin manifeste pu an-pes fardo kriz vinn lor nu ledo. Kan Fet Travay pe koste, nu, travayer, bizin kone lor ki pwin pu manifes-te. Nu bizin devlop nu Manifesto.

Sistem kapitalis mondyal an kriz. Partu travayer pe proteste, refiz sar-ye fardo kriz, kuma ogmantasyon pri, travay preker. Ena sulevman dan Lafrik (Tinizi, Lezip, Lalibi), Mwayenn Oryan, Lerop, Lend. Isi Moris, nu konn desann lor lari. Nu deza konsyan ki desann lor lari, li pa sifi pu sanz nu lavi. Li kapav zis, par exanp, tir enn Guvernman, met lot, parey. Li kapav fer nu turn-an-ron. Desann dan lari ena potansyel amenn gran sanzman selman lor kondisyon ki nu manifeste lor baz enn Program ki, ansam, nu tu konpran. Fode nu kone ki nu pe rode. Nu ena pu kree ansam enn Manif-esto an detay pu gid nu kan nu proteste, pu explisit kot nu pe ale.
Zordi, dan Moris, amezir kriz la morde, nu bizin sezi lokazyon kree sa Program la.

Kestyon later
Kan skandal Neotown eklate, li amenn nu poz enn kestyon kle: “Kisannla posed ek kontrol later?” E sa, asontur, kapav amenn nu kot nu premye demand kle.
Guvernman PT-MSM-PMSD inn donn konpayni prive Indyen, Patel, 60 arpan later Cassis. MMM ek lapres tret sa zis kuma “mega-skandal”. Anfet li pli grav ki sa: Eski Guvernman gayn drwa lwe later pei pu 99an ar enn firm prive, deor? Ki li Jin Fei, ki li Patel, tulde teren stratezik. Eski Leta kapav permet sekter prive bayant later par santenn arpan ar milyarder depi deor dan proze IRS? Ek so teren golf, so marina, etc? Eski Leta kapav permet sekter prive betonn later agrikol, fer gro gro Shopping Mall? Eski kapav fer piblik peye pu asiz lor laplaz lor enn lil?
Premye demand: Nu ule kontrol demokratik lor propriete later. Dan Moris, kuma Rodrig. E pa sa demo-kratizasyon lekonomi PT kot angres mwayenn burzwazi lor baz koze kominal kuyoner. Nu ule kontrol an-komen lor later.

Kestyon manze
Sirtu zordi, kan nu pe al direk ver enn lot kriz alimanter mondyal, nu bizin kontrol an-komen lor later. Plitar sa lane la, pri manze debaz pu monte fles. Riske ena peniri. Moris pu afekte plis parski nu pa prodir manze isi, ni organiz lapes byen lor nu ban. Ena bel-bel distans ant nu e nu surs aprovizyonnman an manze, e pri karbiran pe monte fles.
2yem Demand: Nu, lamas dimunn, nu’le prodir manze masivman lor later tablisman. Nu ule servi infrastriktir lizinn ki pe ferme, met dibut agro-indistri, pu exporte osi, met dibut agro-indistri Rodrig.

Kestyon Anplwa
Jin Fei, Patel, IRS, Mall, tusala poz enn lot kestyon. Nu lamas dimunn, nu pena okenn kontrol demokratik lor eski pe kree anplwa. Fode sa nuvo kontrol demokratik ki nu gayne lor later e lamer, li mars ansam ar kreasyon anplwa lor enn lesel masif.
3yem demand: Travay pu tu di-munn. Pa vinn koz mis-match ar nu. E nu revandik Equal Opportunities Act kot anplwayer pibliye lor inn-ternet kisannla finn aplay pu enn plas travay e so kalifikasyon, ek osi kisannla finn gayn plas travay.

Kestyon Pri
Lapey buz fix, travay res preker, me pri manze pe ogmante, alor:
4yem demand: Nu ule kontrol pri, e Cost of Living Allowance indexe pu tu travayer anba minimem vital.

Kestyon Linformasyon
Skandal Neotown amenn nu lor enn lot pwen: kimanyer nu pa kone ki ena dan kontra Guvernman ek Jin Fei, Guvernman ek Patel?
5yem Demand: “Freedom of Information for the People” Act. Tro suvan Leta kasyet deryer lefet ki li pa ule donn “lapres” linformasyon.

Kestyon bi investisman
Kan Patel investi, kan tablisman vann so IRS, zot bi se spekilasyon. Bi se pu mize lor valer later. Sa-mem gran danze kapital finansye. Li vinn agrav kriz kapitalis.
6yem Demand:Investisman pro-diktif, pa spekilatif. Nu ule investis-man ki kree anplwa, ki prodir manze, ki prodir lenerzi renuvlab, e ki donn bon kondisyon travay.

Kestyon lenerzi
Zordi karbiran depi anba later, depi anba lamer, pe kumans al fini. So pri pe monte. Sivilizasyon pu an kriz. Anmemtan, trazedi Fukushi-ma an Zapon pe montre nu ki nik-leer pa enn alternatif a fossil fuel.
7yem Demand: Investi masivman dan lenerzi renuvlab: soler, vag, eolyenn, diferansyel tanperatir dan lamer, lamare motris, idro-elektrik.

Kestyon dilo
Moris pu mank dilo dan lavenir. Rodrig deza manke.
8yem Demand: Bizin fer provi-zyon, bizin kree buku dam ki pa tro gran. Bizin evit devlopman ki gas-piy dilo (kuma teren golf).

Konklizyon
Kumsa nu viz solisyon sosyalist pu kriz kapitalis.
Si u truve ki li esansyel pu devlop enn tel program, enn manifesto 2011, kontakte LALIT zordi. Ekrir
lalitmail@intnet.mu, 208 5551.

Rada Kistnasamy
pu LALIT