Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fim “Still Life” par Jia Zhang Ke

06.04.2011


Vandredi 1 Avril Fim Klib ti vizyonn enn fim sorti Lasinn, turne inn gayn 3 an, apel “Still Life” par Jia Zhang Ke. Li ti ansorselan. Pandan diskisyon lor fim apre, ansam nu ti kumans vreman “truv” grander fim-la, konpran so nuvo kontribisyon dan devlopman “sinema”.

Li enn fim enpe kuma enn seri tablo artistik (kuma, dayer, so tit devwale), me zot tablo ki ena muvman ladan. Parfwa tablo la ena 3 distans anmemtan – enn gro plan, enn zafer kuma enn pasrel dan enn form bizar omilye, ek enn vi montayn dan stil ansyen pent Sinnwa, dan distans, lwen. Kote vizyel, li siblim. E li petet resanble enn ideogram, dan so konstriksyon.

So plas kot li fimble, li inportan terib, e sa plas la li vinn enn sinbol pu lavi sosyete imen lor letan, pu pasaz vit-ek-lant anmemtan letan (par segonn, par lane, par milenyom), pu destriksyon ek konstriksyon imen dan kad lanatir. Plas la se anfet sa landrwa apel Trwa Gorz (Three Gorges) kot ti finn deza, kan turn fim la, ena Faz Enn sa dam ki pe konstrir laba. Alor dam la ti finn deza nway enn seri vilaz, ek lor miray dan ti-lavil ki reste ena deza mark finn pentire par Lotorite pu indik kot dilo pu ariv lane prosenn, avek Faz De.

Fim la rakont lor enn peyzan ki returne pu rod so fam ek tifi apre ki li finn kit so vilaz al travay dan lavil pandan 15 an. Kan li returne, li aprann ki so vilaz anba dilo. Li nepli la. Tu fami ki ti res laba finn fane partu. Finn ranplase par buku foser, ki pe kuyonn dimunn pu sey kree enn lavi pu zotmem.

Anmemtan ki sa peyzan la pe rod so fam ek tifi, dan fim la, enn zenn fam finn vinn rod so mari ki finn vinn travay depi 2 an dan sa mem landrwa la. Ena buku travay demolisyon ek konstriksyon ki pe ale, avan sa Faz De la, e li inplike ladan. Otur sa 2 zistwar la ki nu truv Lasinn 21yem Syek divan nu lizye. Me, fim la pa tutafe enn naratif, dan sans ordiner enn naratif dan enn fim. Naratif la li kuma enn tem, li kuma enn leta despri. E sa 2 naratif la pa zwenn ansam.

Anfet Jia Zhang Ke pe devlop enn nuvo form pu lar sinematografik. Kot so manyer striktir fim la, li reprezant enn refleksyon lor pasaz letan, lor labsans, lor destriksyon, lor rod retruv lepase. E dan tu fim la, ena bann “kameo” ki montre lavi zordi dan Lasinn pu travayer, pu peyzan. Manyer zot pe konstrir zot prop kiltir, vizavi sa gran kuran listwar la.

Kan nu ti pe vizyonn, ek lerla diskit sa fim la ansam, nu realiz inportans enn Fim Klib.

Depi nu Fim Klib finn met dibut, ena 3 nuvo Fim Klib ki finn truv lizur. Ena enn IFM, enn Sant Kiltirel Sinnwa, ek enn Amnesty.

Nu Fim Klib, li byen spesyal dan plizir sans. Pena dimunn ki deklarer ladan. Me, ena bann veritab nam sinema. Setadir, nu pa zwenn pu zis “get” enn fim, kuma nu fer normalman dan sinema, me pu “vizyonn” li. Setadir nu anmemtan get li pu plezir, anmemtan espes “apresye” li enn nivo pli profon. Lerla, nu partaz sa apresyasyon pli profon la ansam. Otur enn ver. Natirelman, nu get tu fim dan versyon orizinal. (Nu organiz su-titraz an swa Angle, swa Franse, depandan reket manb.) Nu deside ansam ki fim nu pu gete prosenn ku. Kuma u pu remarke, nu get enn varyete ansyen gran klasik, fim daktyalite, ek gran fim ki pa gayne dan sinema komersyal. Kumsa nu tu devlop enn konesans ek enn apresyasyon sa form lar relativman nuvo la.

Si u enn nam sinema, e anvi zwenn, kontakte nerport ki manb. Ubyen dimann manb LALIT met u an-kontak ek Fim Klib.

Ala lalist fim nu finn gete ansam (pu donn u enn lide).

All About My Mother - Almodovar (1999)
Ashes and Diamonds - Josef Waida (1958)
Avatar - James Cameron (2009)
Bad Education - Almodovar (2004)
Battleship Potempkin - Sergei Eisenstein (1925)
Bicycle Thieves - Vittoria de Sica (1948)
Cabascabo - Oumara Sanda (1969)
Chess Players - Satyajit Ray (1977)
Citizen Kane - Orson Welles (1941)
Cyrano de Bergerac - Jean-Paul Rappeneau (1990)
Deer Hunter - Michael Cimino (1979)
Departures (Okuribito) - Yōjirō Takita (2009)
Dor - Nagesh Kukunoor (2006)
Earth - Deepa Mehta (1998)
Eight and a Half – Frederick Fellini (1963)
Fire - Deepa Mehta (1996)
Frida - Julie Taymor (2002)
Ghare-Baire (Home and the World) - Satyajit Ray (1984)
Gold Rush - Charlie Chaplin (1925)
Good Night and Good Luck - George Clooney (2005)
Gran Torino - Clint Eastwood (2008)
Guiletta degli Spiriti (Julietta and her Spirits) - Federico Fellini (1965)
Home - Yann Arthus - Bertrand (2009)
Hunger - Steve McQueen (2008)
In Bruges - Martin McDonagh (2008)
Indonesia's Years of Living Dangerously - Sylvie Le Clezio and Chris Hilton (2002)
Jal Sagaar (Music Room) - Satyajit Ray (1958)
Kagemusha - Kurosawa (1980)
La Commune - Paris 1871 - Peter Watkins (2000)
La Commune - Paris 1871 - Peter Watkins (2000), fim Marathon 6 - ertan
La Dolce Vita - Federico Fellini (1960)
Ladybird, Ladybird – Ken Loach (1994)
La Grande Illusion - Jean Renoir (1937)
Lagaan - Aamir Khan (2001)
Le Bal - Ettore Scola (1982)
Le Manda (Mandabi) - Ousmane Sembene (1968)
Making of La Commune (Paris 1871) - Peter Watkins (2000)
Milk - Gus Van Sant (2008)
Modern Times - Charlie Chaplin (1936)
Monocled Mutineer, Series (i) to (iv) - Jim O'Brien (1986)
Notre Musique - Jean-Luc Goddard (2004)
Other Peoples’ Lives - Florian Henckel von Donnersmarck (2006)
Ran - Kurosawa (1985)
Ray - Taylor Hackford (2004)
Salo – Paolo Pasolini (1975)
Slumdog Millionnaire - Danny Boyle (2008)
Still Life – Jia Zhang Ke (2008)
Sunless / Sans Soleil - Chris Marker (1983)
Talk to Her - Almodovar (2002)
Tampopo – Juzo Itami (1985)
The Constant Gardener - Fernando Mereilles (2005)
The Fountain - Darren Aronofsky (2006)
The Incredible Shrinking Man – Jack Arnold (1957)
The Lives of Others - Florian Henckel von Donnersmarck (2006)
The Passion of Gina Sinozich - Sylvie Le Clezio (2006)
The Reader - Stephen Daldry (2009)
The Third Man - Carol Reed (with Orson Welles) (1949)
The Wire - David Simon (2002)
Themroc - Claude Faraldo (1972)
Three Colours: Blue - Krzystof Kieslowski (1994)
Three Colours: White - Krzystof Kieslowski (1993)
Torment - Ingmar Bergman (1944)
Tsotsi - Gavin Hood (2005)
Turtles Can Fly - Bahman Ghobadi (2004)
Underworld - Emir Kusturica (1997)
Vera Drake - Mike Leigh (2004)
Veridiana - Luis Buñuel (1962)
Volver - Almodovar (2006)
Water - Deepa Mehta (2005)
Wire (enn apersi pli zoli seri TV Ameriken dan listwar) - David Simon, Premye seri 2002


Lindsey Collen