Galleries more

Videos more

Dictionary more

Industrial Relation Act: Kominiké dé Pres GWF
lor Deklarasyon Minis Soodhun ek Vice Premye Minis, Paul Berenger

04.07.2003

GWF pa trouv okenn nesesité pou enn Komité Tripartit lor IRA, kouma Minis Soodhun finn anonsé yer dan so Konferens dé Pres. Pou GWF sa reprezant ankor enn tantativ dé delaying tactics, kouma Minis Soodhun ek bann diferan gouvernman depi 1982 finn fer. Seki Minis Soodhun finn dir li sinpleman enn face saving device kont bann kritik ki Leta Morisyin pé gayné o-nivo internasyonal, sirtou dan bann linstans internasyonal kouma ILO, pou so non respé bann drwa fondamantal travayer dan Moris.

GWF osi kondann latitid Paul Berenger ki dan so Konferans dé Pres finn dir ki gouvernman pé rod enn proper wording pou sanz IRA. Sa deklarasyon-la li enn insilt a lansanb travayer klas Moris ek lansanb mouvman sindikal. Li etranz ek degoutan pou zordi kikenn ki limem finn pas so letan konbat IRA vinn dir ki li ankor pé rod enn bon “wording” pou sanz IRA. Eski Paul Berenger pa koné ki problem IRA sé pa enn kestyon wording, me enn kestyon drwa fondamantal travayer? Antouleka si li enn kestyon “wording”, nou trouv ki Paul Berenger ena enn problem vokabiler byin grav, etan doné ki depi 1982 li finn promet pou sanz IRA.

Sé lalwa IRA ki permet patrona fer lorogans ek dominer. Azordi revokasyon IRA, restitisyon drwa dé grev inn vinn kestyon dé lezitim defans fas la jungle ki globalizasyon kapitalist reprezanté.

Fas a deklarasyon Minis Soodhun ek Vice Premye Minis, Paul Berenger lor kestyon IRA, fas a trayizon diferan gouvernman lor sa size-la depi 1982, GWF ekziz 3 aksyon imedyat depi gouvernman. GWF dir ki drwa fondamantal li pa negosyab ek pa ti devet fer lobze diskisyon enn linstans “tripartit”.

Ki gouvernman ratifyé imedyatman ILO Convention 87 lor Freedom of Association ek Collective Bargaining.
Ki gouvernman amenn enn Amandman dirzans dan Konstitisyon pou inskrir drwa dé grev kouma enn drwa fondamantal.
Ki Paul Berenger reprezant sa trwa mosyon ki limem, Aneerood Jugnauth ek Kader Bayat ti prezanté an 1979, apré gran lagrev travayer Lindistri Sikriyer ek GWF. GWF finn fini soumet kopi sa 3 mosyon-la Minis Soodhoun. Nou dimann Minis Soodhoun soumet enn kopi sa 3 mosyon a so Vice Premye-Minis pou rafresi so memwar anka li finn bliyé so lepasé.
Se nek apré inplemantasyon sa 3 pre-kondisyon-la ki travayer pou kapav asiré ki ninport ki fitir sanzman dan IRA pou anfaver travayer é non pa vinn anfaver patrona. Nou koné ki patrona pé rod sanz IRA pou sey inplemant Rapor Lim, ki mouvman sindikal finn rezeté.
Dan bann zour ki pé vini GWF pé pran kontak avek lezot santral sindikal pou devlopman enn plan daksyon komin lor sa size-la. Antretan GWF dimann tou travayer ek tou vré militan pou kestyon zot bann depité lor sa size-la.

Farook Auchoybar
Secretaire GWF, 27 Juin 2003