Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ram Seegobin, manb Lalit, pu lor RADIO PLUS Dimans 11:00 am

24.12.2003

Dimans le 28 Desam, Ram Seegobin pu lor program ki Jimmy Jean Louis fer tule Dimans lor Radio Plus. Li enn program kot enn invite komant aktyalite politik pandan semenn ki fek pase, dan enn perspektiv ase larz.

Program la li 11:00 a midi.

Pu sirman ena buku kestyon lor eleksyon parsyel dan sirkonskripsyon nimero 7, e osi lor premye Kabine ki Paul Berenger finn swazire depi ki li vinn Premye Minis. Piblik normalman gayn drwa sone pu fer komanter ubyen poz kestyon.