Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT solider avek travayer Infinity

04.02.2011

LALIT solider avek travayer lisansye Infinity ki pe manifeste ek organize divan Infinity Tower. Sekter BPO ti prezante kuma enn nuvo sekter “pilye” lekonomi ki Guvernman PT-MSM-PMSD ek guvernman MMM-MSM avan li finn met dibut. Guvernman Berenger-Jugnauth ti met dibut Cybercity, ek Infinity ti parmi enn bann pli gran konpayni BPO ki ti pe anplway 650 dimunn. Asterla nu pe truve ki kantite frazil sa sekter-la frazil. Deza Jean Suzanne, patron Infinity, ki ti konseye Premye Minis Ramgoolam, ti benefisye Rs135 milyon rupi depi Sithanen so Stimulus Package ek Leta finn deburs Rs375 milyon pu aste batiman Infinity Tower pu ki Infinity kontiyn rule.Kot tu sa larzan la finn ale? Rapel ki sel ekskiz pu donn patron larzan piblik, sete pu anpes lisansiman.

Pa pu nanye apel sekter BPO enn sekter “fly by night” - li enn sekter frazil, ki kapav ferme dan lespas enn lanwit, ek re-lokalize enn lot plas, uswa enn lot pei. Bann travayer Infinity finn viv sa lexperyans la. An 2010 zot dir, ti ena enn faz kot ti pe met dimunn deor brit-brit pu enn wi pu enn non. Ti res zis 400 anplwaye an 2011. Lerla Infinity pa finn pey bann “ankadrer” pu Novam, Desam, Zanvye. Zot finn tus zis zot bonis. Bann teleazan zot, pa finn gayn ni lapey Desam, ni bonis, ni lapey Zanvye. Bann formater finn selman resevwar boni lafin lane. Bann sofer ki ti travay ar kontrakter ki ti pe furni Infinity transpor pu anplwaye osi pa finn gayn lapey akoz Infinity pa finn pey kontrakter. Kan travayer finn dimande kifer pa pe pey zot, manejmennt finn reponn ki finn ena “glisman” dan konpayni, ek buku kliyan pa pe peye. Manejmennt finn dir travayer si zot pa kontiyn travay mem si pa pe gayn lapey, pu met zot deor. Ariv enn moman, travayer finn aret gayn transpor dan travay. Zot ti pe gayn zis dipin sosis kan travay. Depi lerla, travayer finn kumans organize ant zot-mem, partaz tigit kas ki zot ena. Kan zot pa finn gayn lapey lafin Zanvye, zot finn manifeste avek demand pu enn rankont avek zot anplwayer Jean Suzanne. Zame li finn pwinte. Alor zot finn fer sit-in divan Infinity Tower. Yer, ti ena enn 60 enn travayer laba ki pe fer lagrev lafin. Ziska ler travayer pa kone ki finn ariv Infinity – eski li fini deklar bankrut? Eski li ankor ekziste? Zot pa kone.

Travayer Infinity ena rezon dekrir seki pe arive ‘neo-esklavazis’ kuma zot finn ekrir lor pankart.

Aksyon travayer Infinity, li premye aksyon ki travayer sekter BPO finn organize kolektivman. Lexperyans travayer Infinity, li kuma enn warning pu tu lezot travayer dan Cybercity: kapav ariv tu travayer dan sa sekter-la sa mem lexperyans la. Sekter BPO li enn sekter frazil. LALIT pe amenn kanpayn pu ki devlop nuvo sekter stab ki kree anplwa lor gran lesel. Nu pe amenn kanpayn kont nuvo lalwa travay ki permet patron “hire and fire” kuma li anvi. Nu pu lans enn kanpayn pu enn lalwa anti-esklavazis pu ki patron ki pa pey travayer pu travay ki finn fini fer purswiv o-kriminel. Nu pe amenn kanpayn depi plizyer lane pu ki devlop enn sekter modern agro-indistri kot plant manze ek proses manze pu ki kree anplwa stab, pu ki ena sekirite alimanter, ek pu ki ena devlopman ekonomik alonterm. PT-MSM-PMSD-MMM, zot tu finn anfonse dan enn politik ekonomik ki repoz lor bann sekter ki pena lavenir. Se travayer ki pe pey lepo kase zordi.