Galleries more

Videos more

Dictionary more

Medya so rol ek puvwar politik

31.01.2011

Nu pe pibliye enn dokiman lor 'Medya so rol ek puvwar politik', dan seksyon 'Documents'. Nu espere ki nu bann viziter pu truv sa dokiman la itil pu konpran mitasyon ki ena dan medya zordi zur. Dokiman la osi analiz konfli Medya v/s Leta ek ki stratezi LALIT vizavi medya.