Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike Lalit lor rezilta parsyel no. 7
Defet pu politik ekonomik guvernman MSM-MMM

22.12.2003

Kan MSM-MMM ti lans zot kanpayn pu eleksyon parsyel, zot ti met lanze eleksyon lor de pwin: pu apruv politik ki zot finn amene dernye 3 an, ek osi, pu apruv lakor Medpoint ant MSM ek MMM. Li finn perdi lor tulede pwin. MSM-MMM finn gayn selman 42.6% vot, se ki reprezant enn rekil de otur 10% par rapor a mwayenn ki zot ti gayne dan eleksyon zeneral 2000.

Rezilta eleksyon parsyel dan nimero 7, li reprezant enn defet pu politik ekonomik MSM-MMM. Elekter nimero 7 finn vot kont politik ekonomik guvernman MSM-MMM. Setadir vot kont fermtir lizinn, kont VRS, kont somaz, kont privatizasyon zeneralize ki finn antrenn ogmantasyon pri lapost, telefonn, elektrisite, ek kont inegalite de klas grandisan avek proze kuma IRS. Dayer zame guvernman ti ena enn manda pu amenn sa kalite politik-la.

Dan Lalit, nu finn partisip dan kanpayn elektoral atraver kontribiye pu fer kestyon ekonomik vinn santral dan lanze sa eleksyon-la. Mem si li par demagozi, PTr finn ziska dernye ler oblize met lanfaz lor lamizer ki ena dan sirkonskripsyon nimero 7 ek angwas insekirite ekonomik dan lekel dimunn pe viv. Sa li reflet preokipasyon dimunn pa zis dan sa sirkonskripsyon-la, me partu dan pei.

Rezilta-la, li reprezant enn avertisman byin sever pu MSM-MMM. Lepep finn rezet plan guvernman pu privatiz pansyon, demantel lalwa travay ek proze pu fer lopital vinn peyan.

Rezilta eleksyon li osi montre ki dimunn pa finn apruv laranzman Medpoint ant MSM ek MMM. Sa eleksyon parsyel-la, li dekul depi lakor Medpoint e li ti sipoze vinn ratifye sa lakor-la pu guvernman. Li pa finn fer sa. MSM-MMM finn gayn zis 42.6% sutyin.

Rezilta eleksyon pu amenn enn debalans dan rapor de fors dan guvernman ant MMM ek MSM. Nu remarke ki 2-3 zur avan eleksyon, Berenger ti dir ki li "dedye sa viktwar elektoral-la a Pravin Jugnauth". Alor nu asime ki li pe osi "dedye" defet-la a Pravin Jugnauth.

Defet MSM-MMM ti pu ankor pli masif si PTr pa ti enn lopozisyon telman pa kredib. So politik tro resanble pu MSM-MMM. PTr pa finn kapav montre ki li ena enn politik alternatif koeran.

Lalit osi denons metod guvernman ki pli koni kuma "metod Bhagwan" dan eleksyon. Sa metod kot insit aktivis MSM-MMM dan vyolans kont adverser politik, e li finn mem ariv ziska fer aktivis kraz latab adverser zis deor lekol kot dimunn vote. Sa kalite taktik ek vyolans elektoral-la li inakseptab.

Lalit fer enn apel a tu travayer e dimunn mizer pu mobilize avek enn program pu konstrir enn vre alternatif a guvernman MSM-MMM.

Rajni Lallah
Pu Lalit
22.12.03