Galleries more

Videos more

Dictionary more

Edisyon spesyal Revi LALIT No.97

12.12.2010

Edisyon spesyal Revi LALIT No. 97, disponib dan versyon elektronik dan seksyon documents nu websayt. Sa revi la kontenir 72 paz, 2 fwa grander abityel e sirtu kuver Gran Konferans Internasyonal lor Diego Garcia ki LALIT ti organize ant 30 Oktob a 2 Novam 2010.

Lalis konteni Revi LALIT No. 97
Editoryal: Konpansasyon ek Bidze 2011
Manif kont Princess Anne
Nuvo Komisyon su Trete Pelindaba: Leta Moris lor la
Konferans LALIT lor Diego Presipit Reaksyon
Deklarasyon Gran Rivyer
Declaration of Grande Riviere
Diskur Byenveni Konferans Diego Garcia
Diskur Ansyen Prezidan Repiblik, M. Cassam Uteem
List of messages of Support for Diego Conference
Reform Elektoral: “Bizin enn sirkonskripsyon pu Chagos”
Chagos ek Rol UK-US: Sekre, konplo manti, inpinite par Alain Ah-Vee
Bann Také dan LALIT Chagos par Ram Seegobin
Kimanyer fer ferm enn baz militer par Wilbert van der Zeijden
Listwar Lalit Chagos par Ragini Kistnasamy
Temwayaz Edna Menes, deporte depi Diego
Rol Fam dan lalit Diego Garcia par Rajni Lallah
Stratezi Leta Moris pu 42 an inn Kadik! Par Lindsey Collen
Les verts/Fraternel Refiz Partisip dan Konferans
Jabaljas ek Bulbak
Kreasyon Zordi: Sultana Haukim
Bidze
Enn Bidze Tipik PT, MSM ek PMSD - Bidze de Drwat
Skandal dan Frankofoni
Langaz Kreol ena so Akademi
Repons Princes’ Tuna
Best Loser System: Berenger ek Ramgoolam: Parad ubyen Stabilizasyon
Kiba, blokis: Viktwar kont USA
Crisis Bites and Historic Bloc Wobbles
Bilan Parti LALIT 2010