Galleries more

Videos more

Dictionary more

Enn Analiz Bidze Pravind Jugnauth: Bidze Dedrwat

19.11.2010

Minis Finans Pravind Jugnauth finn demar diskur bidze par anons seki li apel "krwasans rebalanse", setadir shifte lanfaz depi Lerop al ver pei Larisi, Lasinn, Lenn, Brezil, prinsipalman pu turism. Li finn anons depans plis ki Rs 1 milyar pu turism. Nu remarke ki si ena "rebalansman", parkont, pena ditu "resantraz" lekonomi.

Li evidan ki Lindistri sikriyer, par ekzanp, pe fer fas a difikilte kot operater dan sa sekter-la finn mem dir ki lindistri kannyer, li pa viyab. Nu kone ki textil osi li enn sekter dan gran difikilte. Dayer kan get sif ERCP, 90% ladan pe al dan sekter textil. Li evidan ki textil andifikilte. Alor nu truve ki pena resantraz par rapor a sa 2 sekter ki preske pa viyab. Li byin leze delapar Minis Finans pu ki li pa diyl avek sa sityasyon-la.

Ena sertenn bann tipti mezir pu sulaz ti-planter. Par ekzanp, enn ti ogmantasyon lor reveni melas, exanpsyon tax lor premye 60 tonn, "duty free" lor 4 X 4, me sa bann ti-mezir-la byin frivol kan get difikilte reel dan sa sekter-la. Minis Finans pa finn fer okenn resantraz. Pena okenn lanfaz dan so bidze lor devlopman sekter alternativ. Dan diskur bidze, nu pa truv okenn volonte politik pu devlopman nuvo sekter agro-indistri, sekter pu sekirite alimanter. Li paret ki guvernman finn depans zis Rs50 milyon depi sa fon Rs. 1 milyar ki ti deza vote avan pu fon sekirite alimanter.

Taxasyon
Globalman. Minis Finans Pravind Jugnauth pe rod de-taxe dimunn ris. Li finn eliminn tax lor NRPT, aboli tax lor lintere, de-taxe lonn. Par kont, li pe taxe seki apel "fleo sosyal", setadir labwason, sigaret ek gembling. Li pe taxe "fleo sosyal", me dan enn fason ki se finalman lamas dimunn ki pu pey pu sa.

Lozman
Tultan dan LALIT, nu mintenir ki politik lozman Guvernman li enn indikasyon so oriyantasyon ideolozik. Dan sa dikur bidze-la, Minis Jugnauth finn prezant enn plan 5 an pu 40,000 lakaz. Li finn donn buku detay pu 5 diferan "scheme". Me sa plan-la li depann lor mil arpan later ki guvernman sipoze gayne depi MSPA depi 2007. Depi 2007, ankor pe atann mem pu kone kot sa later-la ete. Alor ena buku detay, me lor enn terin ki pa mem kone kotsa.

Mezir ki ranforsi represyon
Parkont, ena enn seri mezir ki ranforsi laparey represif. Minis Finans pe anonse ki pe ogmant lafors polisyer (mem si finn rebatiz li "police service"). Li pe ogmant polisye par 770, met nuvo prizon Melrose, nuvo sant detansyon Piton, ek nuvo stasyon.

Kart Idantite
Nuvo kart idantite, li pu enn kart-a-pis avek lekel nu pa dakor ditu. Potansyelman, li kapav vinn enn instriman pu represyon.

Sertifika moralite
Deza, nu truv ki pe vinn etablir 2 kategori sitwayin: premye kategori, se sitwayin "kriminel" ek lot kategori, se sitwayin "non-kriminel". Si u pena sertifika moralite, u pa gayn travay. Lerla u bizin kokin pu ki u viv. Lerla u plis pa pu gayn sertifika moralite. Lor la, sa sertifika moralite-la asterla li pu kut u Rs100.

Ena enn-de tipti mezir ki kapav dir pozitif. Par ekzanp, finn retablir sibsid lor sofo soler, ek lor tink dilo. Me globalman, bidze-la li enn "non-bidze" uswa enn bidze negatif, enn bidze dedrwat.

LALIT
19 Novam 2010