Galleries more

Videos more

Dictionary more

Enn Bidze tipik Travayis ek MSM ek PMSD

19.11.2010


Li enn bidze tipik Parti Travayist, MSM ek PMSD.

Pu diminye birokrasi, anplas zot ena rekur a plis demokrasi, zot ena rekur a plis otokrasi. Par exanp, Bidze propoz ki fer rekritman, ek donn promosyon pu 6, 600 plas dan servis sivil. Byen bon. Me, zot pe al andeor PSC pu fer sa, lor pretex ki PSC tro lant. Alor, Minister ek Departman pu rekrit direk. Azan ki sirman pu profite.

Enn lot lexanp. Ena sa fame 1,000 arpan later ki Travayis finn gayne depi Tablisman. Guvernman pankor kumans fer naryen ar sa. Pankor mem gayn li, sandut. Me, zot pe servi li (ankor enn ku) pu zot nuvo proze lozman. Antuka, Guvernman paret finn kumans realiz gravite problem lozman. Jugnauth finn kumans realize ki so sif "87% Morisyen proprieter zot lakaz", li anfet vedir ki petet ena 13% dimunn lokater. Me, nu dan LALIT nu met Pravind Jugnauth o-defi fer so nuvo Unit lozman al fer enn resansman, me enn resansman kot li poz kestyon ki bizin poze. Nu ule sif pu fami ki detenir enn kontra later. Lerla nu pu kone komye dimunn viv dan enn sityasyon kot zot ena mwens drwa ki enn lokater, viv dan sere, dan konfli konstan, dan enn lakaz familyal akoz zot napena okenn swa.

Lor kestyon lozman, nu osi truv li inakseptab ki Guvernman atann ki enn fami depans osi buku ki 30%, mem 40% so reveni familyal dan repeyman lakaz. Li kriyel, sirtu pu dimunn ki tus mwens.

Pli tipik MSM, se rekur a represyon. Jugnauth anonse ki, pu reponn a problem sekirite, li pu met kamera sirveyans, li pu rekrit 700 nuvo polisye, li pu mont nuvo prizon Melrose, ek li pu mont nuvo Detention Centre dan Lenor.

Pa zis li pe kontiyne exziz "sertifika moralite", enn exizans Mwayenn Az ki ti bizin interdi, me asterla li pe pran Rs100 ar dimunn ki bizin sa but papye represiv la.

Dan sa loptik represyon la, Minis Finans anonse ki li pe introdir enn nuvo Kart Idantite, enn "smart card", ki pu donn Leta enn ta linformasyon santralize lor sak sitwayen. Dan LALIT, nu opoz sa kalite kontrol etatik la.

Pena okenn zefor dan sa bidze la pu kree anplwa. Okenn. Ena "migrasyon sirkiler" ver Lafrans. Mazinn enn Minis Finans ki avoy popilasyon andeor pei pu gayn travay.

Pena mem enn vre konpansasyon saler. Konpansasyon saler ti bizin ase pu ki dimunn ki tus mwens larzan kapav kuver ogmantasyon dan tu fre debaz mansyel. Sa 3.2% pu dimunn ki tus mwens ki Rs 5,000 par mwa li pa ase pu kuver ogmantasyon dan pri danre debaz.

Anmemtan, nu truv 2 seri referans:

Enn, se a Fon Moneter Internasyonal. Pu ki Minis Finans reysi mansyonn FMI 5 fwa dan enn sel diskur bidze, li fer nu dut for ki Moris pu bizin ena rekur, dan enn pros lavenir a FMI pu bann lonn, e ki Guvernman pe deza bizin "pas diber".

E ena osi enn seri referans a Singapore, pei lepli represiv, lepli otokrat avek enn Guvernman fasizant. Pe "merge" CWA ek Waste Water avek kudme konseye Singapore. Pe fer Minsiter ek Departman rekrite san pas par PSC, kuma Singapore. E pe fer Duty Free Paradise kuma Singapore. Sa bann Kart Idantite ki li pe koze la, Premye Minis inn deza anonse zot pu kuma Singapore. Kan pran Singapore kuma lexanp, li byen trakasan. Anfet, politik ekonomik, li plito enn politik ki nu ti pu atann depi PMSD, ki li tultan finn kontan Singapore depi lepok kan Lee Kwan Yu ti Premye Minis.

Kan pe permet Labank Moris rant dan "derivatives", e pe uver Stock Exchange pu "derivatives", sa osi li trakasan. E Labank Moris pu kapav al fer zugader dan marse finansye deor.

Me, seki Bidze pa dir ki parfwa pli trakasan: Li pa rann li transparan komye dan sa enn milyar Food Security Fund fini depanse, lor ki, e komye reste. Li pa explike kifer dan sa enn milyar ki finn alwe pu Maurice Ile Durable finn depans zis 50 milyon rupi. Li pa dir komye finn alwe a ki kapitalist, su ERCS, e komye reste. Alor, li enn bidze ase opak.

Nu kone ki Guvernman Grek pa ti devwale ki ena problem ekonomik dan pei, kan ti anfet ena. Minis Finans Grek ti maske li. Ziska, pei la ti bankrut, e finn bizin aksepte enn pakej FMI ek Lerop pu ki bann gro gro Labank Alman pa bankrut a zot tur. Parey pu Guvernman Lairland, ki zordi bankrut.

Guvernman Moris pe kuver enn sityasyon ekonomik grav, enn kriz sistemik, par servi enpe larzan Lerop, ek larzan enn-fwa-pur-tut par privatizasyon, ek larzan enn-fwa-pur-tut par lavant later su IRS. Kriz la maske.

E kan kriz alimanter pu re-tap so plen, Guvernman Moris pa pu inn fer okenn vre provizyon.


LALIT, 19 Novam, 2010.