Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mesaz solidarite depi ekrivin ek akademik Ameriken David Vine

09.11.2010

Ser bann kamarad chagossien ek morisyen,

Mo byen kontan ki Lalit ti lans enn konferans byen byen importan pu fer lemond-la kone lor linzistis de Diego Garcia. Mo esper ki zot gayn enn gran experians atraver konferans-la, ek ki plis ek plis bann dimunn ekut zistwar-la de Diego. Mo konn ki zistis pu ganye byento pu bann chagossien, pu moris, pu tulemond, ek zot konferans un gran ed pu lalit-la. Mo ena tristes ki mo pa kapav vini , me zot rest dan mo leker tuzur.

Dan lalit,

David