Galleries more

Videos more

Dictionary more

Deklarasyon Gran Rivyer lor Chagos

08.11.2010


Konferans 30 Oktob a 2 Novam 2010, ki finn reyni 150 dimunn Gran Rivyer, finn tom dakor ki nu pe viz anmemtan:

- pu dekoloniz Repiblik Moris konpletman, demantel BIOT, ek re-inifye pei,
- pu ferm baz militer USA Diego Garcia, e fer netwayaz ekolozik,
- pu asir drwa de retur ek ful reparasyon pu tu Chagosyen,

e ki, pu ariv a sa,

etan done ki se selman Leta Moris ki abilite pu met an mars sertenn linisyativ,
nu angaz nu pu met presyon lor Leta Moris pu li azir dan lapratik:

- Pu organiz enn vizit deta formel lor bato Trochetia par enn delegasyon ki inklir an personn Prezidan Repiblik, Premye Minis, ek Lider Lopozisyon, lor Chagos (inklir Diego Garcia) sa parti teritwar "Mauritius" ki definir kom tel dan Konstitisyon pei.

- Pu met enn ka Lakur Internasyonal Lazistis (ICJ) La-Haye atraver inskripsyon imedya de enn Rezolisyon dan sa sans la ek mintenir li lor azanda prosenn Lasanble Zeneral UN an 2011,
- Pu inskrir enn demand formel pu inspeksyon UN su Trete Pelindaba, osito ki so mekanism vinn an viger plitar sa lane la,
- Pu servi tu bann linstans UN ki posib pu sinnyal klerman suvrennte Moris lor Chagos an antye, ek danze ki baz militer Diego Garcia reprezante.

E, anmemtan, nu angaz nu, dan kad deba aktyel lor reform elektoral ek sanzman konstitisyonel, e fas a vize inperyalis ek kapital prive lor bann diferan lil ek teritwar Moris, pu travay ver donn enn form konkre pu Chagosyen form parti dan "set-up" demokratik Republic of Mauritius, antan ki Leta Arsipel; e pu amand Konstitisyon pu anpes instalasyon tu baz militer lor teritwar Moris dan lavenir;

Ki nu pu evre ver met anplas enn Sant Syantifik pu rekey temwayaz, met ansam dokimantasyon, pu gard vivan listwar ek kiltir Chagos;

E ki, dan kad tu sa bann demand la, nu fer apel a Prezidan Repiblik, dernye temwen vivan, pu li vinn delavan, temwayn an piblik seki finn pase dan negosyasyon pre-Lindepandans ki ti fer dan Lancaster House;

E pu ki nu avans sa 3 koz mansyone dabor dan sa Deklarasyon la, osi byin ki tu demand spesifik ki nu finn elabore answit, nu pu batir enn larz sutyen nasyonal ek internasyonal.

E nu deleg sis dimunn, susiyne, pu zot remet sa Deklarasyon Gran Rivyer la a Minis Zafer Etranzer e pu zot rann li piblik.

Kishore Mundil

Ragini Kistnasamy

Alain Ah-Vee

Rela Andre

Vishnu Jugdhurry

Lindsey Collen
3 Novam, 2010.