Galleries more

Videos more

Dictionary more

De-trwa not lor 24/7

26.10.2010


Konsep ek propagann "24/7" ki nu finn gayne Moris se dernye tan, li anfet swiv enn azanda ki finn mete par patrona, avek bi presi pu kareman pa pey overtaym. Sa tandans pu bes saler reyel, li vinn byen for dan lepok kriz ekonomik, samem kifer patrona pe ena rekur a bann tel astis. Li finn osi met presyon pu Employment Rights Act ek Employment Relations Act ki permet li lisansye bonmarse. Par bann mwayen kumsa ki patrona fer travayer pey lepo kase pu kriz dan so prop sistem, sistem kapitalist.

Par kont, 24/7 li degize kuma enn liberte pu tu dimunn sirkile aswar, al ekut lamizik, al vizit Mize Por Lwi aswar --- ki reprezant aspirasyon lezitim enn pep san buku lwazir, ni lar, ni kamradri andeor lafamiy.

Prev ki li enn trik se lefet ki, kan ti pe fer tam-tam pu introdir sa sistem 24/7 la, samem lepok ki finn aret gayn bis tar aswar ant Port Louis ek Curepipe! E personn pa finn atir latansyon lor sa skandal la.
Si li ti enn program de bonn fwa ki Guvernman pe propoze, li ti pu kumanse par asir ek sibvansyonn transpor san ses 24 lor 7 dan tu landrwa. Me, li prefer sibvansyonn so "Stimulus Package" ubyen nuvo "Economic Restructuring and Competitiveness Programme".