Galleries more

Videos more

Dictionary more

Non a Nuvo Kart Idantite! Non a Kart Idantite a-la-Singapur

06.10.2010


LALIT kondann desizyon Premye Minis pu al delavan ar introdiksyon enn nuvo sistem kart idantite dan Moris parey kuma ena Singapur. Dapre Week-End 3 Oktob 2010, Navin Ramgoolam finn fini siyn kit lakor ar Singapore Cooperation Enterprises pu prodir sa nuvo kart idantite. Kan pran sa linformasyon la ansam avek so proze pu enn Dezyem Repiblik kot pu ena enn Prezidan avek puvwar, nu pli inkye ankor.

Tuzur dapre lartik Week-End sa nuvo kart la pu osi kontenir lezot linformasyon pu ki kapav servi li osi kuma kart lasante, pu permi kondwir, pu sekirite sosyal, dan bis, e mem petet pu eleksyon. Nu truv li inkyetan e danzere ki linformasyon konfidansyel kuma lor lasante pu vinn aksesib a lezot linstitisyon Leta e kapav servi pu lezot bezwin. Anplis de sa, sa kalite fwit linformasyon ant diferan departman li kapav vinn enn disinnsenntiv pu dimunn raport maladi infeksye e lerla kontribye pu ogmant risk lepidemi.

Ki Minister pu anfet ansarz e ena kontrol lor sa bann kart la? Eski li pu PMO kuma an 1996 e 2000 ti anonse ki li ti pu ete? Ki lezot linformasyon pu ena ladan? Eski pu ena linformasyon lor prevyes, setadir ansyin kondanasyon, lor lanprent dizital, afilyasyon politik, aktivite sindikal? Antuka, nu pa dakor pu Leta gard bann tel rezis linformasyon santralize.

Sa kalite kart la kapav amenn plis abi e koripsyon ankor si anfet servi li pu eleksyon. Ziska ler, Konstitisyon donn garanti ki tu linformasyon elektoral res su kontrol direk ESC ek Komiser Elektoral e pa su Premye Minis, ki enn lider parti politik.

Dan Singapur, sa Kart Idantite la li mem indike ki "ras" dimunn swadizan ete lor sa kart la, parey kuma ti ena bann "pas" su Aparteid dan Sid Afrik ek "ras" lor la. Dan Week-End sa enn kart ki zot finn reprodwir la li inskrir, pu sa dimunn la, "Race: Javanese". Singapur li telman enn diktatir ki li sel pei dan lemond ki klasifye so lepep par ras dan so kart idantite. Moris tuzur malerezman ena sa sistem Best Loser la, ki klasifye e popilasyon Moris (dapre sif 1972) e kandida.

LALIT dir bizin opoz introdiksyon sa nuvo kart idantite dan Moris. Introdiksyon sa kalite kart la kapav amenn plis deriv ver enn leta polisye kuma Leta Singapur ete, kot lapres ek sindika, ek mem lopozisyon, finn reprime avek enn vyolans extraordiner. Deza nu pe truv bann siyn trakasan tu kalite latak, intimidasyon kont realizater fim, travayer sosyal, artis e zurnalis.
Olye gaspiy par milyar rupi dan kart idantite ti kapav servi sa larzan la, par exanp, pu konstriksyon 2,000 lakaz pu dimunn ki pe viv dan sere.